CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả

Chính sách hoàn trả

• Trainocate Việt Nam có quyền hủy bỏ hoặc hoãn bất kỳ khóa học nào do không đủ người tham gia hoặc các trường hợp bất khả kháng.

• Trong trường hợp hủy hoặc hoãn, Người tham gia là Cá nhân / Công ty sẽ được thông báo qua email, trước ít nhất ba (3) ngày làm việc. Đối với các trường hợp khẩn cấp, thay vào đó sẽ có thông báo trước hai mươi bốn (24) giờ.

• Yêu cầu hủy và hoãn phải được gửi qua email, nếu không, yêu cầu sẽ KHÔNG được chấp nhận và phải thanh toán đầy đủ.

• Cần phải có văn bản thông báo rút tiền trước mười bốn (14) ngày trước khi bắt đầu khóa học / chương trình học để được hoàn trả toàn bộ phí.

• Nếu thông báo rút tiền bằng văn bản được gửi cho Cơ quan đăng ký ít hơn mười bốn (14) ngày trước khi bắt đầu khóa học / chương trình học sẽ phải chịu phí phạt 50% học phí.

• Văn bản thông báo về việc hoãn / lên lịch cho Người đăng ký cần được gửi trước ít nhất mười bốn (14) ngày trước khi khóa học bắt đầu, để đủ điều kiện tham gia lớp học tiếp theo. Sau thời gian này, thay đổi sẽ không được chấp nhận. 100% học phí của khóa học sẽ được tính.

• Việc hủy và yêu cầu thay đổi khóa học trong vòng bảy (7) ngày sẽ không được giải quyết. 100% học phí của khóa học sẽ được tính.

• Không chấp nhận “Không có mặt”. 100% học phí của khóa học sẽ được tính. (Các) đại diện  ủy quyền sẽ được chấp nhận.

• Người đăng ký ở nước ngoài phải thanh toán rõ ràng trước khi bắt đầu khóa học. Đăng ký sẽ chỉ được xác nhận khi nhận được Thanh toán đầy đủ học phí trước ít nhất hai mươi mốt (21) ngày trước khi khóa học bắt đầu cho Khách hàng ở nước ngoài. 

• Đăng ký sẽ chỉ được xác nhận khi nhận được Thanh toán đầy đủ Học phí khóa học trước ít nhất mười tám (18) ngày trước khi khóa học bắt đầu cho Khách hàng địa phương.

• Bất kỳ đăng ký nào đã được xác nhận với kỳ thi, xin lưu ý rằng lệ phí thi dựa trên giá của Nhà cung cấp. Nếu Nhà cung cấp thay đổi giá, thì Chi nhánh Trainocate Holdings, Ltd. Việt Nam có quyền sửa đổi giá thi.

• Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào là không rõ ràng theo quan điểm của Công ty, thì cách giải thích của Cơ quan đăng ký sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top