CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Xóa bộ lọc
CompTIA Linux+
Thời gian: 5 ngày
Lịch dự kiến: 22/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
CompTIA Security+
Thời gian: 5 ngày
Lịch dự kiến: 21/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 24/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
SC-900: Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals
Thời gian: 1 ngày
Lịch dự kiến: 21/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
AZ-204: Developing solutions for Microsoft Azure
Thời gian: 5 ngày
Lịch dự kiến: 21/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals
Thời gian: 2 ngày
Lịch dự kiến: 19/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
PL-100: Microsoft Power Platform App Maker
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 18/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 16/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 14/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 09/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
Microsoft Azure Administrator
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 09,10,16,17/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service
Thời gian: 1 ngày
Lịch dự kiến: 22/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:
AWS-DEV: Developing on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 19/05
Địa điểm: Online
Học phí:
AWS-COA: Cloud Operation on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 22,23,24/05
Địa điểm: Online
Học phí:
Architecting on AWS
Thời gian: 3 ngày
Lịch dự kiến: 15,16,17/09
Địa điểm: Online
Học phí:

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top