CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
Webinar: Microsoft Security, Compliance, & Identity Fundamentals

Tin tức - Sự kiện

Webinar: Microsoft Security, Compliance, & Identity Fundamentals

 

[English]

Event Description:

This event introduces you to Microsoft security, compliance, and identity (SCI) concepts, solutions, and capabilities. Through this course, you will be able to describe Microsoft SCI solutions and capabilities across Azure and Microsoft 365 to apply those learnings in defining end-to-end solutions to real-world scenarios.

Event Detail:

Event Name:              Microsoft Security, Compliance, & Identity Fundamentals

Date:                           31 March 2023 (Friday)

Time:                           Start at 09:00 A.M-17:30 P.M

Language:                   Vietnamese

Speaker:                      Mr. Diep Bao Quoc Thai

 

Audience

 • Anyone who is just beginning to learn about Microsoft SCI solutions and capabilities across Microsoft 365 and Azure.
 • The audience for this event is looking to familiarize themselves with the fundamentals of security, compliance, and identity (SCI) across cloud-based and related Microsoft services.
 • Business stakeholders, new or existing IT professionals, or students interested in Microsoft security, compliance, and identity solutions.
 • The person taking this content should be familiar with Microsoft Azure and Microsoft 365 and want to understand how Microsoft security, compliance, and identity solutions can span these areas to provide a holistic and end-to-end solution.

 

Learning objectives

- Describe the concepts of security, compliance, and identity

 • The shared responsibility model
 • Defense in depth
 • Zero Trust model
 • Encryption and hashing
 • Compliance concepts

 

- Describe the capabilities of Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), part of Microsoft Entra 

 • Services and identity types of Azure AD
 • Authentication capabilities of Azure AD
 • Access management capabilities of Azure AD
 • Identity protection and governance capabilities of Azure AD

 

- Describe the capabilities of Microsoft Security solutions 

 • Describe basic security capabilities in Azure
 • Describe security management capabilities of Azure
 • Describe security capabilities of Microsoft Sentinel
 • Describe threat protection with Microsoft 365 Defender

 

- Describe the capabilities of Microsoft compliance solutions 

 • The Service Trust Portal and privacy at Microsoft
 • The compliance management capabilities in Microsoft Purview Describe information Protection and data lifecycle management in Microsoft Purview
 • Insider risk capabilities in Microsoft Purview
 • The eDiscovery and audit capabilities of Microsoft Purview
 • Resource governance capabilities in Azure
 

 

If you require further details, contact us at:

Website: www.trainocate.com.vn

Email: vietnam@trainocate.com​

Hotline: 024 3632 1929 (HN); 028 6289 1888 (HCM)

-----------------------------------------------------------------

[Tiếng Việt]

Tổng quan:

Sự kiện này nhằm giới thiệu cho bạn về các khái niệm, giải pháp, khả năng bảo mật, tuân thủ và nhận dạng (SCI) của Microsoft. Thông qua đó, bạn có thể mô tả các khả năng và giải pháp SCI của Microsoft trên Azure và Microsoft 365 để xác định các giải pháp quy trình đầu cuối cho các tình huống trong thế giới thực.

 

Thông tin chi tiết:

Tên sự kiện:              Microsoft Security, Compliance, & Identity Fundamentals

Ngày:                         31/03/2023 (Thứ 6)

Thời gian:                  09:00-17:30

Ngôn ngữ:                 Tiếng Việt

Diễn giả:                    Diệp Bảo Quốc Thái

 

Đối tượng tham gia:

 • Sự kiện này phù hợp với những người mới bắt đầu tìm hiểu về các giải pháp, chức năng SCI của Microsoft trên Microsoft 365 và Azure.
 • Hoặc những ai muốn làm quen với các nguyên tắc cơ bản về bảo mật, tuân thủ và danh tính (SCI) trên đám mây và các dịch vụ Microsoft khác.
 • Các bên liên quan trong kinh doanh, các chuyên gia CNTT mới hoặc sinh viên quan tâm đến các giải pháp bảo mật, tuân thủ và nhận dạng của Microsoft.
 • Người tham gia sự kiện phải quen thuộc với Microsoft Azure, Microsoft 365 và mong muốn tìm hiểu cách các giải pháp bảo mật, tuân thủ và nhận dạng của Microsoft có thể mở rộng các lĩnh vực này để cung cấp một giải pháp tổng thể và toàn diện.

 

Nội dung sự kiện

Mô tả các khái niệm về bảo mật, tuân thủ và nhận dạng

 • Mô hình chia sẻ trách nhiệm
 • Phòng thủ có chiều sâu
 • Mô hình Zero Trust
 • Mã hóa và hàm băm
 • Khái niệm tuân thủ

Mô tả các khả năng của Microsoft Azure Active Directory (Azure AD), một phần của Microsoft Entra

 • Các loại dịch vụ và nhận dạng của Azure AD
 • Khả năng xác thực của Azure AD
 • Khả năng quản lý truy cập của Azure AD
 • Khả năng quản trị và bảo vệ danh tính của Azure AD

 

Mô tả khả năng của các giải pháp Bảo mật Microsoft

 • Mô tả các khả năng bảo mật cơ bản trong Azure
 • Mô tả khả năng quản lý bảo mật của Azure
 • Mô tả khả năng bảo mật của Microsoft Sentinel
 • Mô tả khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa bằng Microsoft 365 Defender

 

Mô tả khả năng của các giải pháp tuân thủ Microsoft

 • Service Trust Portal và quyền riêng tư tại Microsoft
 • Khả năng quản lý tuân thủ trong Microsoft Purview

 

Mô tả thông tin Bảo vệ và quản lý vòng đời dữ liệu trong Microsoft Purview

 • Khả năng rủi ro nội bộ trong Microsoft Purview
 • eDiscovery và khả năng kiểm tra của Microsoft Purview
 • Khả năng quản trị tài nguyên trong Azure

 

Đăng ký ngay

 

 

Bạn muốn tìm hiểu thông tin chi tiết, liên hệ ngay cho Trainocate tại:

Website: www.trainocate.com.vn

Email: vietnam@trainocate.com​

Hotline: 024 3632 1929 (HN); 028 6289 1888 (HCM)

 

Chia sẻ mạng xã hội:

Bình luận của bạn

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top