CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
10984B: Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

10984B: Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

10984B: Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

Tổng quan

Thời lượng: 3 ngày

Khóa học nhắm đến nhu cầu của các chuyên gia CNTT tham gia quản trị, cấu hình và vận hành các dịch vụ Office 365 trong môi trường hybrid, nơi một phần của cơ sở hạ tầng được lưu trữ tại chỗ. Khóa học này cũng bao gồm quản lý danh tính, xác thực và công nghệ hỗ trợ cho Office 365. Khóa học này tập trung vào các kỹ năng cần thiết để quản trị và khắc phục sự cố cho khách hàng sử dụng Office 365 và các dịch vụ chính của Office 365 như Exchange Online, SharePoint Online và Skype cho doanh nghiệp, cũng như các dịch vụ như Azure Multi-Factor Authentication (MFA), Azure Active Directory Identity Protection và Azure Active Directory Privileged Identity Management.Tất cả các dịch vụ này được đề cập từ khía cạnh hybrid. Khóa học này cung cấp kiến ​​thức về cách sử dụng các dịch vụ Office 365 cho cả tài nguyên đám mây và tài nguyên tại chỗ.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả các công cụ quản trị Office 365 và các tùy chọn cấp phép.

 • Triển khai và định cấu hình đồng bộ hóa thư mục trong triển khai Office 365.

 • Lập kế hoạch cấu hình kết hợp với Exchange Server và Exchange Online.

 • Thực hiện triển khai cấu hình kết hợp Exchange Server.

 • Mô tả và triển khai Skype for Business và Teams trong một triển khai kết hợp.

 • Triển khai SharePoint và OneDrive for Business trong môi trường kết hợp.

 • Mô tả và triển khai các phương pháp xác thực khác nhau trong triển khai Office 365 kết hợp.

Nội dung khóa học

Module 1: Giới thiệu về quản trị và cấp phép Office 365

Học phần này mô tả Office 365, các công cụ quản trị và các tùy chọn cấp phép.

Các bài học

 • Tổng quan về Office 365

 • Ủy quyền vai trò và quản trị Office 365

 • Cấu hình đối tượng thuê Office 365

 • Tổng quan về triển khai kết hợp

Lab: Cấp phép và định cấu hình đối tượng thuê Office 365

Định cấu hình DNS tại chỗ

Định cấu hình đối tượng dùng thử Office 365

Khám phá giao diện quản trị Microsoft 365

Sau khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả các cấu phần Microsoft Office 365 và các tùy chọn đăng ký / cấp phép.

 • Mô tả cổng quản trị Office 365, quản lý Windows PowerShell và vai trò quản trị viên.

 • Cung cấp và định cấu hình Office 365 tenant, miền tùy chỉnh và bản ghi DNS.

 • Mô tả các tùy chọn cho cấu hình Office 365 kết hợp.

 

Module 2: Triển khai và cấu hình đồng bộ hóa thư mục

Học phần này giải thích cách mô tả và cấu hình đồng bộ hóa thư mục trong triển khai Office 365.

Các bài học

 • Tổng quan về đồng bộ hóa và xác thực thư mục

 • Cấu hình và triển khai Azure AD Connect

 • Quản lý đối tượng người dùng và nhóm trong môi trường kết hợp Office 365

Lab: Quản lý đồng bộ hóa thư mục, người dùng và nhóm trong môi trường kết hợp Office 365

Chuẩn bị thư mục và định cấu hình Azure AD Connect

Quản lý người dùng và nhóm Office 365 bằng GUI và Windows PowerShell

Quản lý chính sách mật khẩu Office 365 và đặt lại mật khẩu tự phục vụ

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả đồng bộ hóa và xác thực thư mục.

 • Triển khai và cấu hình Azure AD Connect.

 • Quản lý tài khoản người dùng và nhóm trong môi trường kết hợp Microsoft Office 365.

 

Module 3: Lập kế hoạch triển khai kết hợp Exchange Server

Học phần này giải thích cách lập kế hoạch cấu hình kết hợp với Exchange Server và Exchange Online.

Các bài học

 • Tổng quan về Exchange Online

 • Các tùy chọn cấu hình kết hợp Exchange Server và các tính năng triển khai

 • Dịch vụ Exchange Server trong triển khai kết hợp

Lab: Lập kế hoạch và thiết kế tích hợp giữa Exchange Online và Exchange Server 2019

Thiết kế triển khai kết hợp Exchange

Thảo luận về giải pháp và xem xét thiết lập Exchange Online

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả Microsoft Exchange Online như một phần của Microsoft Office 365.

 • Mô tả các tùy chọn cấu hình kết hợp Microsoft Exchange Server và các tùy chọn triển khai.

 • Mô tả các vai trò của Exchange Server trong triển khai kết hợp.

 

Module 4: Triển khai kết hợp Exchange Server

Học phần này giải thích cách thực hiện triển khai cấu hình kết hợp Exchange Server.

Các bài học

 • Sử dụng Hybrid Configuration Wizard

 • Quản lý và cấu hình việc triển khai kết hợp Exchange

 • Triển khai chức năng nâng cao cho các triển khai kết hợp

 • Định cấu hình tuân thủ  trong môi trường kết hợp

Lab: Triển khai kết hợp Exchange Server

Sử dụng Hybrid Configuration Wizard

Di chuyển hộp thư giữa Exchange tại chỗ và Exchange Online

Định cấu hình tuân thủ và bảo mật thông báo trong môi trường kết hợp

Sau khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể:

 • Sử dụng Hybrid Configuration Wizard để thiết lập môi trường kết hợp Exchange.

 • Định cấu hình triển khai kết hợp Exchange.

 • Thực hiện triển khai kết hợp chức năng nâng cao.

 • Mô tả các tính năng tuân thủ cho việc triển khai kết hợp Exchange.

 

Module 5: Triển khai kết hợp Skype for Business và Teams trong Office 365

Học phần này giải thích cách triển khai Skype for Business và Teams trong một triển khai kết hợp.

Các bài học

 • Tổng quan về Microsoft Teams

 • Lập kế hoạch và chuẩn bị cho việc triển khai Skype for Business kết hợp

 • Sử dụng cấu hình kết hợp Skype for Business với hệ thống Điện thoại

 • Định cấu hình môi trường kết hợp Skype for Business

Lab: Triển khai cấu hình kết hợp Skype for Business

Triển khai Skype for Business với Enterprise Voice

Di chuyển người dùng sang Skype for Business Online

Bật Office 365 Phone System và Audio Conferencing

Thiết kế và triển khai cấu hình kết hợp Skype for Business

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

Mô tả Teams như một phần của Office 365.

Chuẩn bị triển khai kết hợp Skype for Business.

Định cấu hình môi trường kết hợp Skype for Business.

Mô tả các tùy chọn triển khai kết hợp với Office 365 Phone System.

 

Module 6: Triển khai kết hợp SharePoint và OneDrive for Business

Học phần này giải thích cách triển khai SharePoint và OneDrive for Business trong môi trường kết hợp.

Các bài học

 • Tổng quan về SharePoint Online

 • Lập kế hoạch triển khai hỗn hợp SharePoint

 • Triển khai cấu hình kết hợp SharePoint

 • Định cấu hình dịch vụ SharePoint trong cấu hình kết hợp

Lab: Triển khai SharePoint và OneDrive for Business trong cấu hình kết hợp

Thiết kế và chuẩn bị SharePoint Server cho cấu hình kết hợp

Triển khai các dịch vụ SharePoint trong một cấu hình kết hợp

Xác thực chức năng dịch vụ SharePoint trong cấu hình kết hợp

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

 • Mô tả SharePoint Online như một phần của Office 365.

 • Lập kế hoạch triển khai kết hợp SharePoint.

 • Triển khai Máy chủ SharePoint trong cấu hình kết hợp.

 • Định cấu hình dịch vụ SharePoint trong cấu hình kết hợp.

 

Module 7: Triển khai các dịch vụ Office 365 bổ sung trong một triển khai kết hợp

Học phần này giải thích cách triển khai Azure MFA, Bảo vệ danh tính và Bảo vệ thông tin Azure.

Các bài học

 • Triển khai xác thực đa yếu tố trong một kịch bản kết hợp

 • Triển khai bảo vệ thông tin Azure

 • Triển khai Bảo vệ Danh tính và Quản lý Danh tính Đặc quyền của Azure AD

Lab: Định cấu hình các dịch vụ Office 365 bổ sung trong các triển khai kết hợp

 • Triển khai xác thực đa yếu tố

 • Triển khai bảo vệ thông tin Azure

 • Triển khai quản lý nhận dạng đặc quyền của Azure AD

Sau khi hoàn thành học phần này, bạn sẽ có thể:

 • Triển khai xác thực đa yếu tố.

 • Triển khai bảo vệ thông tin Azure.

 • Triển khai Bảo vệ Danh tính và Quản lý Danh tính Đặc quyền của Azure AD.

 

Module 8: Các tùy chọn xác thực trong triển khai kết hợp

Học phần này giải thích cách triển khai các phương pháp xác thực khác nhau trong triển khai Office 365 kết hợp.

Các bài học

 • Triển khai AD FS cho SSO trong môi trường kết hợp Office 365

 • Triển khai xác thực pass-through cho SSO trong Office 365

 • Lập kế hoạch các tùy chọn xác thực trong Office 365

Lab: Triển khai các giải pháp xác thực trong triển khai kết hợp

Triển khai AD FS cho SSO

Triển khai xác thực pass-through cho SSO

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

 • Triển khai AD FS cho đăng nhập một lần (SSO) trong môi trường kết hợp Office 365.

 • Triển khai xác thực pass-through cho SSO.

 • Lập kế hoạch các tùy chọn xác thực trong Office 365.

Đối tượng học viên

Đối tượng của khóa học này bao gồm các chuyên gia CNTT và quản trị viên hệ thống, những người muốn tìm hiểu cách triển khai và duy trì Office 365 trong các kịch bản kết hợp, trong đó một phần của cơ sở hạ tầng cộng tác được đặt tại chỗ và được tích hợp với các dịch vụ Office 365. Những chuyên gia này phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực tương ứng của họ — cụ thể là cần có kiến ​​thức trước đó về Exchange Server, SharePoint Server và Skype for Business Server (ví dụ: máy chủ Lync). Học viên tham dự khóa học này cũng phải hiểu biết khá rộng về quản trị dịch vụ Office 365 nói chung, cũng như một số công nghệ tại chỗ như DNS và AD DS.

Kiến thức khuyến nghị

Ngoài kinh nghiệm chuyên môn, học viên tham gia khóa đào tạo này cần phải có kiến ​​thức kỹ thuật sau:

Tối thiểu hai năm kinh nghiệm quản trị hệ điều hành Windows Server, bao gồm Windows Server 2012 trở lên.

Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc với Active Directory Domain Services.

Tối thiểu một năm kinh nghiệm làm việc với phân giải tên, bao gồm Domain Name System (DNS).

Có kinh nghiệm làm việc với các chứng chỉ, bao gồm chứng chỉ PKI

Có kinh nghiệm làm việc với Windows PowerShell.

Có kinh nghiệm làm việc với Exchange Server 2013 trở lên, Lync 2013 Server hoặc Skype for Business Server 2015 và SharePoint Server 2013 trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc với các dịch vụ chính của Office 365 như Exchange Online, Skype for Business và SharePoint Online.

Hiểu biết về các khái niệm sau liên quan đến Office 365:

 • Dịch vụ đám mây của Microsoft

 • Nền tảng Office 365

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top