CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-030: Microsoft Azure technologies for AWS architects

AZ-030: Microsoft Azure technologies for AWS architects

AZ-030: Microsoft Azure technologies for AWS architects

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này nhằm hướng dẫn các Solutions Architect (đã từng thiết kế trên AWS) cách chuyển những yêu cầu kinh doanh thành các giải pháp an toàn và đáng tin cậy cho Azure. Các bài học bao gồm ảo hóa, tự động hóa, mạng, lưu trữ, danh tính, bảo mật, nền tảng dữ liệu và cơ sở hạ tầng ứng dụng. Khóa học này mô tả cách các quyết định trong mỗi lĩnh vực chủ đề ảnh hưởng đến một giải pháp tổng thể.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định loại tài khoản và đăng ký phù hợp nhất với giải pháp của bạn.
 • Tạo các nhóm tài nguyên và mẫu để chuẩn hóa và quản lý các giải pháp.
 • Triển khai một kiến ​​trúc cung cấp tính khả dụng và độ tin cậy theo yêu cầu của giải pháp của bạn.
 • Bảo mật danh tính với Azure Active Directory.
 • Triển khai người dùng và nhóm.
 • Sử dụng tài khoản Active Directory tại chỗ của bạn để xác thực với giải pháp đám mây của bạn.
 • Đồng bộ hóa tài khoản giữa tại chỗ và đám mây.
 • Thiết kế mạng ảo có lưu ý đến bảo mật.
 • Triển khai các máy ảo để tạo ra các giải pháp có tính khả dụng cao.
 • Triển khai và cấu hình các bộ quy mô.
 • Thực hiện các thành phần của cân bằng tải.
 • Thiết lập các nhóm bảo mật ứng dụng và mạng.
 • Định cấu hình Dịch vụ Azure Kubernetes cho giải pháp của bạn.
 • Xuất bản giải pháp của bạn trên Azure Container Instance.
 • Chọn gói App Service phù hợp với giải pháp của bạn.
 • Định cấu hình App Service.
 • Kết hợp các Logic Apps và Azure Functions vào giải pháp của bạn.
 • Chọn một tài khoản Azure Storage thích hợp cho giải pháp của bạn.
 • Định cấu hình tài khoản lưu trữ của bạn.
 • Định cấu hình giải pháp cơ sở dữ liệu NoSQL bằng cách sử dụng Azure Cosmos DB.
 • Triển khai các phiên bản được quản lý của cơ sở dữ liệu Azure SQL.
 • Định cấu hình cơ sở dữ liệu của bạn để có tính khả dụng cao.
 • Thiết lập giám sát bảo mật cho giải pháp của bạn.
 • Giám sát chi phí bằng cách phân tích nhật ký.
 • Định cấu hình vai trò RBAC để truy cập quản trị.
 • Định cấu hình Azure Policy để thực thi việc tuân thủ các yêu cầu quản trị.
 • Đăng ký ứng dụng của bạn trong Azure Active Directory.
 • Định cấu hình Azure Active Directory cho các danh tính được quản lý được ứng dụng của bạn sử dụng để truy cập dữ liệu.
 • Di chuyển khối lượng công việc sang đám mây và trên các máy ảo.
 • Thực hiện sao lưu đám mây.
 • Thực hiện các tùy chọn khôi phục sau thảm họa.
 • Thực hiện các chiến lược cập nhật để tránh các tác động tiêu cực đến tính khả dụng và hiệu suất.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Giới thiệu về Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về cách Azure tổ chức đăng ký và tài khoản, đồng thời bạn có thể thiết lập các nhóm tài nguyên và mẫu để chuẩn hóa việc tạo và quản lý vòng đời tài nguyên của mình.

Những bài học

 • Đăng ký và tài khoản
 • Các nhóm tài nguyên và mẫu trong Azure Resource Manager

 

Mô-đun 2: Cơ sở hạ tầng toàn cầu Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ thấy kiến ​​trúc toàn cầu của Microsoft Azure và cách kiến ​​trúc đó ảnh hưởng đến tính khả dụng và độ tin cậy của các ứng dụng và trang web của bạn.

Những bài học

 • Vùng Azure
 • Vùng khả dụng Azure
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 3: Triển khai Azure Active Directory

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách bảo mật danh tính với Azure Active Directory và triển khai người dùng và nhóm.

Những bài học

 • Giới thiệu về Azure Active Directory
 • Miền và miền tùy chỉnh
 • Các tính năng an toàn
 • Người dùng khách trong Azure Active Directory
 • Quản lý nhiều thư mục
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 4: Triển khai và quản lý danh tính kết hợp

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách mở rộng tài khoản Active Directory tại chỗ của mình lên đám mây và cách đồng bộ hóa các tài khoản.

Những bài học

 • Giới thiệu về Azure AD Connect
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 5: Triển khai mạng ảo

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm mạng ảo cơ bản như mạng ảo và mạng con, địa chỉ IP, Azure DNS, nhóm bảo mật mạng và Azure Firewall.

Những bài học

 • Mạng ảo Azure và mạng ngang hàng VNet
 • Kết nối VPN và ExpressRoute
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 6: Triển khai VM cho Windows và Linux

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách cấu hình các máy ảo để có tính khả dụng cao và cách triển khai và cấu hình các bộ quy mô.

Những bài học

 • Định cấu hình tính khả dụng cao
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 7: Thực hiện cân bằng tải và bảo mật mạng

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách triển khai Azure Load Balancer và cách thiết lập nhóm bảo mật.

Những bài học

 • Triển khai Azure Load Balancer
 • Triển khai một cổng ứng dụng Azure
 • Triển khai tường lửa Azure
 • Triển khai các nhóm bảo mật mạng và nhóm bảo mật ứng dụng
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 8: Triển khai các ứng dụng dựa trên vùng chứa

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách định cấu hình Azure Kubernetes Service và cách xuất bản giải pháp trên vùng chứa Azure.

Những bài học

 • Định cấu hình dịch vụ Azure Kubernetes
 • Xuất bản giải pháp trên Logic Apps and Azure Functions
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 9: Triển khai cơ sở hạ tầng ứng dụng

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về cách chọn gói Dịch vụ ứng dụng, định cấu hình gói của bạn và thiết lập Ứng dụng logic và Chức năng Azure.

Những bài học

 • Tạo gói App Service
 • Tạo và định cấu hình Azure App Service
 • Định cấu hình mạng cho App Service
 • Giới thiệu về Logic Apps và Azure Functions.
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 10: Triển khai tài khoản lưu trữ

Trong mô-đun này, bạn sẽ được giới thiệu về Azure Storage và cách định cấu hình quyền truy cập mạng, sao chép, xác thực, truy cập và chuyển đổi dự phòng.

Những bài học

 • Các khái niệm cốt lõi của Azure Storage
 • Quản lý vòng đời lưu trữ Azure Blob
 • Làm việc với bộ nhớ Azure Blob
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 11: Triển khai cơ sở dữ liệu NoSQL

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về Azure Cosmos DB và cách cấu hình nó.

Những bài học

 • Giới thiệu về Azure Cosmos DB
 • Tính nhất quán
 • Chọn các API CosmosDB thích hợp
 • Thiết lập bản sao trong CosmosDB
 • So sánh với AWS DynamoDB

 

Mô-đun 12: Triển khai cơ sở dữ liệu Azure SQL

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách triển khai các phiên bản được quản lý của cơ sở dữ liệu Azure SQL và cách cấu hình nó để có tính khả dụng cao.

Những bài học

 • Định cấu hình cài đặt cơ sở dữ liệu Azure SQL
 • Triển khai các phiên bản được quản lý Azure SQL Database
 • Định cấu hình tính khả dụng cao cho cơ sở dữ liệu Azure SQL
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 13: Thực hiện giám sát cơ sở hạ tầng đám mây

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách sử dụng Azure Monitor để đặt cảnh báo cũng như cách ghi nhật ký và quản lý chi phí.

Những bài học

 • Giám sát an ninh
 • Giám sát chi phí
 • Định cấu hình không gian làm việc Log Analytics
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 14: Triển khai và quản lý các giải pháp quản trị Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách định cấu hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và cách định cấu hình Azure Policy để buộc tuân thủ các yêu cầu quản trị.

Những bài học

 • Chỉ định vai trò RBAC
 • Định cấu hình quyền truy cập quản lý vào Azure
 • Triển khai và định cấu hình Azure Policy
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 15: Quản lý bảo mật cho các ứng dụng

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách triển khai và cấu hình KeyVault, cách đăng ký và quản lý ứng dụng trong Azure Active Directory cũng như cách định cấu hình Azure Active Directory Managed Identities.

Những bài học

 • Triển khai Azure Key Vault
 • Triển khai và định cấu hình Azure AD Managed Identities
 • Đăng ký và quản lý các ứng dụng trong Azure AD
 • So sánh với AWS

 

Mô-đun 16: Quản lý di chuyển, sao lưu và khôi phục sau thảm họa

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách di chuyển khối lượng công việc và bây giờ để quản lý sao lưu, khôi phục thảm họa và cập nhật.

Những bài học

 • Di chuyển khối lượng công việc
 • Triển khai Azure Backup cho máy ảo
 • Thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai
 • So sánh với AWS

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho các Kiến trúc sư đám mây AWS có chuyên môn về thiết kế và triển khai các giải pháp chạy trên AWS hiện muốn thiết kế cho Microsoft Azure.

Kiến thức khuyến nghị

Kinh nghiệm (> 1 năm) với tư cách là Kiến trúc sư AWS thiết kế các giải pháp đám mây AWS an toàn và có thể mở rộng trên các cấu trúc lưu trữ, máy tính, mạng và tương tác với các tài nguyên / dịch vụ bên ngoài.

Hiểu biết về các công nghệ on-premises virtualization, bao gồm: máy ảo, mạng ảo và đĩa cứng ảo.

Hiểu biết về cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa.

Hiểu biết về các khái niệm Active Directory, bao gồm miền, bộ điều khiển miền, sao chép, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Hiểu biết về khả năng phục hồi và phục hồi sau thảm họa, bao gồm các hoạt động sao lưu và khôi phục.

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản về lập trình và sử dụng ngôn ngữ lập trình.

Ứng viên sẽ được hưởng lợi từ việc quen thuộc với quản trị Azure, quy trình phát triển Azure và quy trình DevOp

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top