CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
PL-200T00-A - Microsoft Power Platform App Maker

PL-200T00-A - Microsoft Power Platform App Maker

PL-200T00-A - Microsoft Power Platform App Maker

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Nền tảng Microsoft Power cho phép các tổ chức tự động hóa quy trình kinh doanh, phát triển trải nghiệm ứng dụng phong phú của riêng họ và kết nối với khách hàng tốt hơn, nhanh hơn. Trong khóa học này, học viên sẽ học cách thực hiện khám phá, nắm bắt các yêu cầu, thu hút các chuyên gia về chủ đề và các bên liên quan, dịch các yêu cầu và định cấu hình các giải pháp và ứng dụng Microsoft Power Platform. Bạn sẽ được bổ sung kiến ​​thức bằng các phòng thí nghiệm thực hành để tạo ra các cải tiến ứng dụng, trải nghiệm người dùng tùy chỉnh, tích hợp hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, tự động hóa quy trình tùy chỉnh và trực quan hóa tùy chỉnh. 

Microsoft Power Platform bao gồm bốn sản phẩm chính: Power Apps, Power Automate, Power BI và Power Virtual Agents. Trong khóa học này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về bốn ứng dụng này, tập trung bổ sung vào Microsoft Dataverse, AI Builder, trình kết nối và cổng thông tin.

Mục tiêu khóa học

 • Làm việc với một tổ chức để thu thập các yêu cầu và triển khai các giải pháp Microsoft Power Platform
 • Xây dựng các ứng dụng theo hướng mô hình, canvas và cổng thông tin
 • Tạo Power Automate flows
 • Thiết kế một chatbot đơn giản bằng Power Virtual Agents
 • Phân tích dữ liệu bằng Power BI visualizations and dashboards

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Giới thiệu về Microsoft Power Platform

Mô-đun này sẽ cung cấp cho người học kiến ​​thức nền tảng về Microsoft Power Platform và 4 thành phần chính của nó: Power Apps, Power Automate, Power BI và Power Virtual Agents.

Những bài học

 • Tổng quan về Microsoft Power Platform

Lab: Xác thực môi trường phòng thí nghiệm

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xác định các thành phần chính của Microsoft Power Platform

 

Mô-đun 2: Làm việc với Dataverse

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu về cách tạo mô hình dữ liệu trong Microsoft Dataverse, bao gồm nhập dữ liệu, sử dụng các tùy chọn báo cáo dạng bảng và định cấu hình bảo mật. Họ cũng sẽ tìm hiểu về cách tạo AI dễ dàng với AI Builder.

Những bài học

 • Làm việc với bảng
 • Hiểu các kiểu dữ liệu và hành vi
 • Định cấu hình cài đặt bảo mật

Lab: Tạo ứng dụng

Lab: Tạo bảng và cột

Lab: Tạo mối quan hệ

Lab: Cài đặt bảng bổ sung

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu bảng, cột, hàng và mối quan hệ
 • Định cấu hình mô hình dữ liệu trong Dataverse
 • Làm việc trong môi trường trong trung tâm quản trị Microsoft Power Platform

 

Mô-đun 3: Tạo ứng dụng theo hướng mô hình với Power Apps

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu giá trị kinh doanh của các ứng dụng theo mô hình Power Apps. Sau đó, họ sẽ học cách cấu hình và thiết kế chúng, bao gồm cả những cân nhắc về trải nghiệm người dùng.

Những bài học

 • Các khối xây dựng của ứng dụng theo hướng mô hình
 • Thiết kế ứng dụng theo hướng mô hình
 • Biểu mẫu và chế độ xem

Lab: Sửa đổi chế độ xem

Lab: Sửa đổi biểu mẫu

Lab: Nhà thiết kế ứng dụng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Kết nối với dữ liệu trong Power Apps
 • Xây dựng ứng dụng theo mô hình Power Apps
 • Thiết kế trải nghiệm người dùng ứng dụng

 

Mô-đun 4: Tạo ứng dụng canvas với Power Apps

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu giá trị kinh doanh của các ứng dụng canvas Power Apps. Sau đó, họ sẽ học cách cấu hình và thiết kế chúng, bao gồm cả những cân nhắc về trải nghiệm người dùng.

Những bài học

 • Studio Power Apps
 • Các tính năng của ứng dụng canvas
 • Kinh nghiệm người dùng

Lab: Xây dựng ứng dụng canvas

Lab: Làm việc với dữ liệu và dịch vụ

Lab: Trải nghiệm người dùng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xây dựng ứng dụng canvas Power Apps
 • Định cấu hình trải nghiệm người dùng trong ứng dụng canvas
 • Hiểu các khối xây dựng của ứng dụng canvas

 

Mô-đun 5: Tạo cổng thông tin bằng Power Apps

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu giá trị kinh doanh của các cổng Power Apps. Sau đó, họ sẽ học cách truy cập dữ liệu Dataverse trong cổng và cách xác thực cổng hoạt động.

Những bài học

 • Kiến trúc cổng thông tin Power Apps
 • Truy cập Microsoft Dataverse trong cổng thông tin của bạn
 • Xác thực và quản lý người dùng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu cách sử dụng dữ liệu Dataverse trong cổng thông tin
 • Nhận dạng các loại cổng Power Apps cho các đối tượng khác nhau
 • Đăng ký người dùng để truy cập cổng thông tin
   

Mô-đun 6: Giới thiệu về tự động hóa

Trong học phần này, học viên sẽ học về các quy tắc kinh doanh và khi nào chúng có thể được sử dụng. học viên cũng sẽ có cái nhìn tổng quan về Power Automate.

Những bài học

 • Quy tắc kinh doanh
 • Tổng quan về Power Automate

Lab: Định cấu hình quy tắc kinh doanh mới

Lab: Tạo vai trò bảo mật

Lab: Tạo người dùng

Lab: Quy tắc kinh doanh nâng cao

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo người dùng và cấp vai trò bảo mật
 • Tạo và định cấu hình các vai trò bảo mật
 • Tạo và định cấu hình các quy tắc kinh doanh nâng cao

 

Mô-đun 7: Xây dựng luồng đám mây Power Automate 

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của các luồng đám mây, bao gồm các trình kích hoạt và luồng. Họ sẽ tạo ra hai luồng, bao gồm một luồng phê duyệt.

Những bài học

 • Các nguyên tắc cơ bản về luồng đám mây

 • Trigger

 • Các hoạt động

Lab: Tạo luồng

Lab: Xây dựng quy trình phê duyệt

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo luồng đám mây
 • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của luồng đám mây
 • Sử dụng trình kích hoạt và hành động

 

Mô-đun 8: Xây dựng Power Automate desktop flow

Trong mô-đun này, học viên sẽ tìm hiểu desktop flow là gì và chúng được tạo ra như thế nào. Học viên cũng sẽ tìm hiểu cách sử dụng quy trình trên desktop và cách sử dụng cố vấn quy trình để hiểu rõ hơn về những nơi để sắp xếp quy trình công việc.

Những bài học

 • Xây dựng desktop flow
 • Sử dụng các luồng trên desktop
 • Cố vấn quy trình

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu giá trị của các luồng trên desktop 
 • Xác định thời điểm sử dụng các luồng trên desktop và cách cố vấn quy trình có thể trợ giúp

 

Mô-đun 9: Xây dựng quy trình kinh doanh

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu giá trị của các luồng quy trình kinh doanh và cách sử dụng trình thiết kế luồng quy trình kinh doanh. Họ cũng sẽ thực hành xây dựng các luồng quy trình kinh doanh và tìm hiểu cách chúng có thể được tự động hóa.

Những bài học

 • Tại sao sử dụng quy trình kinh doanh
 • Sử dụng trình thiết kế quy trình kinh doanh
 • Tự động hóa quy trình kinh doanh của bạn

Lab: Xây dựng luồng quy trình kinh doanh phân nhánh

Lab: Xây dựng quy trình kinh doanh

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo quy trình kinh doanh
 • Sử dụng trình thiết kế quy trình kinh doanh
 • Biết cách thêm tự động hóa vào quy trình kinh doanh

 

Mô-đun 10: Xây dựng chatbot với Power Virtual Agents

Trong mô-đun này, học viên sẽ học cách tự động hóa các tương tác của khách hàng với một chatbot bằng Power Virtual Agents.

Những bài học

 • Tạo một chatbot
 • Định cấu hình chủ đề
 • Tự động hóa và tích hợp
 • Định cấu hình các thực thể
 • Kiểm tra và xuất bản chatbots

Lab: Xây dựng một chatbot

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo một chatbot
 • Bao gồm một quy trình trong một chatbot
 • Tạo chủ đề và thực thể

 

Mô-đun 11: Phân tích dữ liệu với Power Bi

Trong mô-đun này, học viên sẽ học cách làm việc với Power BI Desktop và Power BI Service để phân tích dữ liệu và tạo hình ảnh trực quan.

Những bài học

 • Sử dụng các tùy chọn báo cáo dạng bảng trong Dataverse
 • Sử dụng biểu đồ và trang tổng quan trong Dataverse
 • Bắt đầu với Power BI
 • Dữ liệu mô hình trong Power BI
 • Tạo hình ảnh trực quan và trang tổng quan
 • Xuất bản và chia sẻ trong Power BI

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo hình ảnh trực quan
 • Sử dụng dữ liệu trong Power BI
 • Xuất trực quan hóa dữ liệu cho các bên liên quan

 

Mô-đun 12: Kết hợp tất cả lại với nhau

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu cách các khái niệm của khóa học này kết hợp với nhau và cách sử dụng các kỹ năng tư vấn chức năng trong các hoạt động tham gia Microsoft Power Platform. Họ cũng sẽ tìm hiểu cách các giải pháp được sử dụng trong Microsoft Power Platform và sẽ được giới thiệu về AI Builder.

Những bài học

 • Sử dụng các giải pháp
 • Trình tạo AI
 • Kỹ năng tư vấn

Lab: Xây dựng biểu đồ

Lab: Xây dựng trang tổng quan

Lab: Xây dựng dữ liệu xóa

Lab: Tạo một mẫu Word

Lab: Tạo một mẫu Excel

Lab: Phát hiện trùng lặp

Lab: Nhập dữ liệu

Lab: Xuất dữ liệu

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu cách các khái niệm của khóa học này hoạt động cùng nhau
 • Quản lý các giải pháp trong Microsoft Power Platform
 • Sử dụng AI Builder để tạo và quản lý các mô hình
 • Áp dụng các kỹ năng tư vấn chức năng

Đối tượng học viên

Nhà tư vấn chức năng của Microsoft Power Platform chịu trách nhiệm tạo và định cấu hình các ứng dụng, tự động hóa và giải pháp. Họ đóng vai trò là người liên lạc giữa người dùng và nhóm triển khai. Nhà tư vấn chức năng thúc đẩy việc sử dụng các giải pháp trong một tổ chức. Tư vấn chức năng có thể thực hiện khám phá, thu hút các chuyên gia về vấn đề và các bên liên quan, nắm bắt các yêu cầu và lập bản đồ các yêu cầu cho các đối tượng địa lý. Họ triển khai các thành phần của giải pháp bao gồm cải tiến ứng dụng, trải nghiệm người dùng tùy chỉnh, tích hợp hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, tự động hóa quy trình tùy chỉnh và hình ảnh hóa đơn giản.

Kiến thức khuyến nghị

Kiến thức làm việc về Microsoft Power Platform và các thành phần chính của nó

Kiến thức về Microsoft Dataverse (hoặc mô hình dữ liệu chung) và các khái niệm bảo mật

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Power Platform Functional Consultant Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top