CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-320T00-A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing

MB-320T00-A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing

MB-320T00-A: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing

Tổng quan

Thời lượng: 4 ngày

Khóa học này có sáu học phần và được thiết kế cho 4 ngày học theo hình thức  trực tiếp hoặc online. Mô-đun 1 sẽ giới thiệu cho bạn nhu cầu cấu hình chủa Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing . Mô-đun 2 sẽ đi sâu hơn vào việc quản lý các loại quy trình sản xuất khác nhau. Mô-đun 3 sẽ hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng thể cho sản xuất. Mô-đun 4 sẽ giải quyết Việc triển khai một số tính năng sản xuất. Mô-đun 5 sẽ tập trung vào hợp đồng phụ để sản xuất sản phẩm.

Mục tiêu khóa học

 • Định cấu hình các tính năng và chức năng quan trọng và thường được sử dụng nhất trong Dynamics 365

 • Xử lý hầu hết các giao dịch Dynamics 365 Manufacturing

 • Giải thích cho người khác về các tính năng Sản xuất, Quản lý chuỗi cung ứng của Dynamics 365

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Định cấu hình Dynamics 365 Quản lý chuỗi cung ứng, Sản xuất

Mô-đun này sẽ đề cập đến các cấu hình khác nhau mà các nhà tư vấn chức năng sẽ cần để triển khai các tính năng sản xuất.

Những bài học

 • Định cấu hình và quản lý mô-đun kiểm soát sản xuất

 • Định cấu hình và quản lý các nguồn lực cho quy trình sản xuất

 • Định cấu hình sản xuất rời rạc

 • Định cấu hình quy trình sản xuất

 • Định cấu hình sản xuất tinh gọn

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình và quản lý mô-đun kiểm soát sản xuất

 • Định cấu hình và quản lý các nguồn lực cho quy trình sản xuất

 • Định cấu hình sản xuất rời rạc

 • Định cấu hình quy trình sản xuất

 • Định cấu hình sản xuất tinh gọn

 

Mô-đun 2: Quản lý quy trình sản xuất

Mô-đun này sẽ giúp bạn hiểu và thực hành hầu hết các giao dịch cần thiết cho các tình huống sản xuất khác nhau.

Những bài học

 • Quản lý đơn hàng sản xuất

 • Quản lý đơn đặt hàng theo lô

 • Quản lý đơn đặt hàng kanban

Lab: Case study 1A về sản xuất rời rạc

Bài tập số 1: Cập nhật các thông số kiểm soát sản xuất

Bài tập số 2: Tạo nhóm sản xuất mới

Bài tập số 3: Tạo và quản lý tài nguyên

Bài tập số 4: Tạo một phép toán, gán quan hệ và tạo một tuyến đường

Bài tập số 5: Tạo một BOM đơn giản không có phiên bản

Bài tập số 6: Tạo BOM trong trình thiết kế BOM (Phần thưởng)

Bài tập số 7: Tạo BOM với một phiên bản

Bài tập số 8: Tạo đơn hàng sản xuất

Bài tập số 9: Bắt đầu một đơn hàng sản xuất rời rạc (Phần thưởng)

Bài tập # 10: Chạy lịch trình tài nguyên

Bài tập # 12: Định cấu hình chính sách chi phí

Bài tập # 13: Định cấu hình thực thi sản xuất (Tiền thưởng)

Bài tập số 14: Định cấu hình tuyến đường tiêu thụ tự động trên các công việc thiết lập (Phần thưởng)

Bài tập số 15: Sử dụng thực thi sản xuất (Tiền thưởng)

Lab: Nghiên cứu điển hình về quy trình sản xuất 1B

Bài tập # 1: Tạo danh sách nhà cung cấp được chấp thuận và phương pháp đặt thành Chỉ cảnh báo (Phần thưởng)

Bài tập số 2: Tạo các mặt hàng với các loại hình sản xuất khác nhau

Bài tập số 3: Tạo và kích hoạt công thức bằng các loại sản phẩm khác nhau

Bài tập số 4: Tạo một công thức mới với một phiên bản từ biểu mẫu sản phẩm đã phát hành (Phần thưởng)

Bài tập số 5: Sửa đổi, cập nhật và kích hoạt một công thức (Phần thưởng)

Bài tập số 6: Sử dụng tính năng mở rộng để tạo một công thức mới

Bài tập số 7: Tạo và kích hoạt công thức dựa trên phần trăm (Phần thưởng)

Bài tập số 8: Thay đổi mức tiêu dùng tuyến tính thành mức tiêu dùng khôn ngoan

Bài tập số 9: Thiết lập giá hàng hóa (Tiền thưởng)

Bài tập số 10: Thay đổi cách tính giá và cập nhật các hiệp định thương mại

Bài tập số 11: Thiết lập cách tính giá hàng hóa

Bài tập # 12: Tạo danh sách PSDS, bản ghi và tải lên tệp để tuân thủ sản phẩm

Bài tập # 13: Thêm chi tiết báo cáo cho một mục

Bài tập số 14: Tạo đơn đặt hàng và in PSDS

Bài tập # 15: Tạo và liên kết một thuộc tính batch

Bài tập # 16: Tạo một số lô mới và ghi lại thuộc tính lô theo cách thủ công

Bài tập # 17: Tạo đơn đặt hàng chất lượng và xác minh thuộc tính lô

Bài tập # 18: Hoàn thành đặt trước hàng loạt bằng cách sử dụng yêu cầu thuộc tính

Bài tập # 19: Đặt một mục trọng lượng bắt khả năng hiển thị một phần

Bài tập # 20: Sử dụng các vật phẩm trọng lượng bắt trong hợp đồng mua bán

Bài tập # 21: Tạo thuộc tính lô cho một vật phẩm có hiệu lực

Bài tập số 22: Sửa đổi và kích hoạt bản sao của công thức vật phẩm hiệu lực

Bài tập số 23: Thiết lập giá dựa trên thuộc tính của một mặt hàng (Tiền thưởng)

Bài tập # 24: Ghi lại thuộc tính hiệu lực khi nhận (Tiền thưởng)

Bài tập số 25: Báo cáo và cân đối các đơn đặt hàng theo lô (Tiền thưởng)

Lab: Case study 1C Sản xuất tinh gọn

Bài tập số 1: Tạo luồng giá trị

Bài tập số 2 tạo một mô hình quy trình sản xuất mới

Bài tập số 3: Tạo một hoạt động quy trình

Bài tập số 4 Tạo một hoạt động chuyển tiền mới

Bài tập số 5: Thêm một kế thừa cho hoạt động của dòng sản xuất và thực hiện xác nhận và kích hoạt

Bài tập số 6: Tạo quy tắc Kanban và lên lịch công việc Kanban

Bài tập số 7: Xử lý Kanban theo lịch trình để xử lý và chuyển giao công việc

Bài tập # 8: Thực hiện đơn hàng bán hàng bằng cách lập kế hoạch Kanban và sản xuất một mặt hàng (Tiền thưởng)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Quản lý đơn hàng sản xuất

 • Quản lý đơn đặt hàng theo lô

 • Quản lý đơn đặt hàng kanban

 

Mô-đun 3: Thực hiện quy hoạch tổng thể cho sản xuất

Mô-đun này sẽ giải thích các khía cạnh của quy hoạch tổng thể cần thiết cho nhà tư vấn chức năng sản xuất

Những bài học

 • Định cấu hình và quản lý quy hoạch tổng thể

 • Lập kế hoạch, lịch trình và thực hiện hoạch định năng lực sản xuất

Lab: Case study 2 lập kế hoạch tổng thể

Bài tập số 1: Nắm vững một đơn đặt hàng đã lên kế hoạch và thay đổi loại đơn đặt hàng

Bài tập số 2: Tạo nhóm lập kế hoạch liên công ty và gán khóa phân bổ mục

Bài tập số 3: Lập kế hoạch sản xuất từ ​​quá trình lập kế hoạch tổng thể (Phần thưởng)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình và quản lý quy hoạch tổng thể

 • Lập kế hoạch, lịch trình và thực hiện hoạch định năng lực sản xuất

 

Mô-đun 4: Triển khai các tính năng sản xuất khác

Mô-đun này sẽ bao gồm các tính năng quan trọng khác nhau thường được sử dụng bởi các khách hàng nhà sản xuất.

Những bài học

 • Định cấu hình thực thi sản xuất

 • Định cấu hình chính sách chi phí

 • Xác định mô hình cấu hình sản phẩm bằng cách sử dụng Product Configurator

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình thực thi sản xuất

 • Định cấu hình chính sách chi phí

 • Xác định mô hình cấu hình sản phẩm bằng cách sử dụng Product Configurator

 

Mô-đun 5: Hợp đồng phụ sản xuất sản phẩm

Mô-đun này sẽ bao gồm cấu hình và sử dụng các tính năng của hợp đồng phụ

Những bài học

Định cấu hình hợp đồng phụ

Sử dụng hợp đồng phụ

Lab: Case study 3 hợp đồng phụ

Bài tập số 1: Thiết lập các tính năng của hợp đồng phụ

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình hợp đồng phụ

Sử dụng hợp đồng phụ

Đối tượng học viên

Nhà tư vấn chức năng hoạt động và tài chính của Dynamics 365 chịu trách nhiệm thực hiện khám phá, nắm bắt các yêu cầu, thu hút các chuyên gia về chủ đề và các bên liên quan, dịch các yêu cầu cũng như định cấu hình giải pháp và ứng dụng. Tư vấn chức năng thực hiện giải pháp sử dụng các tính năng bên ngoài, khả năng mở rộng không mã, tích hợp ứng dụng và dịch vụ.

Kiến thức khuyến nghị

Hiểu biết cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng và thuật ngữ sản xuất

Hiểu biết cơ bản về các ứng dụng tài chính và vận hành Dynamics 365

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Functional Consultant Associate

 

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top