CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

Tổng quan

Thời lượng: 5 ngày

Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai các quy trình và thực hành DevOps trên Azure. Học viên sẽ học cách lập kế hoạch cho DevOps, sử dụng kiểm soát nguồn, mở rộng quy mô Git cho một doanh nghiệp, thiết kế chiến lược quản lý dependency, quản lý bảo mật, thực hiện tích hợp liên tục, thực hiện chiến lược xây dựng container, thiết kế chiến lược phát hành, thiết lập bản phát hành (release) quy trình quản lý, thực hiện một mẫu triển khai và tối ưu hóa các cơ chế phản hồi.

Mục tiêu khóa học

Qua khóa học này, học viên nắm được các kiến thức về Devops trên nền tảng Azure:

 Lập kế hoạch cho sự chuyển đổi lên Azure với các mục tiêu và lịch trình được chia sẻ

 •  Chọn một dự án, xác định các chỉ số dự án và các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI)

 •  Tạo một Teams và cơ cấu tổ chức Agile

 •  Thiết kế phương pháp tích hợp công cụ

 •  Thiết kế chiến lược quản lý giấy phép (ví dụ: người dùng Azure DevOps và GitHub)

 •  Thiết kế phương pháp truy xuất end-to-end các hạng mục công việc của phần mềm đang hoạt động

 •  Thiết kế chiến lược xác thực và truy cập

 •  Thiết kế chiến lược để tích hợp tài nguyên on-premises và cloud

 •  Mô tả lợi ích của việc sử dụng Kiểm soát nguồn

 •  Mô tả Azure Repos và GitHub

 •  Di chuyển từ TFVC sang Git

 •  Quản lý chất lượng code bao gồm Technical debt SonarCloud và các công cụ khác

 •  Xây dựng kiến thức tổ chức về chất lượng code

 •  Giải thích cách cấu trúc các kho tài nguyên Git

 •  Mô tả quy trình công việc phân nhánh trên Git

 •  Tận dụng các yêu cầu kéo (pull request)

 •  Tận dụng Git hooks để tự động hóa

 •  Sử dụng Git để thúc đẩy nguồn lập trình bên trong toàn tổ chức

 •  Giải thích vai trò của Azure Pipelines và các thành phần của nó

 •  Định cấu hình để sử dụng trong Azure Pipelines

 •  Giải thích tại sao tích hợp liên tục lại quan trọng

 •  Triển khai tích hợp liên tục bằng Azure Pipelines

 •  Xác định kỹ thuật về độ tin cậy của trang web

 •  Thiết kế các quy trình để đo lường sự hài lòng của người dùng cuối và phân tích phản hồi của người dùng

 •  Thiết kế các quy trình để tự động hóa phân tích ứng dụng

 •  Quản lý cảnh báo, giảm các cảnh báo vô nghĩa và không thể khắc phục

 •  Xác định cơ sở hạ tầng và chiến lược cấu hình cũng như bộ công cụ thích hợp cho pipeline và cơ sở hạ tầng ứng dụng

 •  Thực hiện tuân thủ và bảo mật trong cơ sở hạ tầng ứng dụng của bạn

 •  Mô tả những thách thức tiềm ẩn với việc tích hợp phần mềm nguồn mở

 •  Kiểm tra các gói phần mềm mã nguồn mở để bảo mật và tuân thủ giấy phép

 •  Quản lý các chính sách tuân thủ và bảo mật của tổ chức

 •  Tích hợp giấy phép và quét lỗ hổng bảo mật vào pipeline và triển khai

Nội dung khóa học

Module 1: Lập kế hoạch cho DevOps

 •  Lập kế hoạch chuyển đổi

 •  Lựa chọn dự án

 •  Cấu trúc nhóm

 •  Di chuyển sang Azure DevOps

Lab: Lập kế hoạch Agile và Quản lý Portfolio với Azure Boards

 

Module 2: Bắt đầu với Source Control

 •  Source Control là gì

 •  Lợi ích của Source Control

 •  Các loại hệ thống kiểm soát nguồn

 •  Giới thiệu về Azure Repos

 •  Giới thiệu về GitHub

 •  Di chuyển từ Kiểm soát phiên bản Team Foundation (TFVC) sang Git trong Azure Repos

Lab: Kiểm soát phiên bản với Git trong Azure Repos

 

Module 3: Quản lý Nợ Kỹ thuật (technical debt)

 •  Xác định Technical Debt

 •  Chia sẻ kiến thức trong Teams

 •  Hiện đại hóa môi trường phát triển với Codespaces

Lab: Chia sẻ Teams Knowledge bằng Azure Project Wikis

 

Module 4: Làm việc với Git cho Enterprise DevOps

 •  Cách cấu trúc Repo Git của bạn

 •  Quy trình phân nhánh Git

 •  Sử dụng Pull Request trong Azure Repos

 •  Tại sao lại quan tâm đến Git Hooks

 •  Bồi dưỡng (Fostering) nguồn nội tại

 •  Quản lý kho lưu trữ Git

Lab: Kiểm soát phiên bản với Git trong Azure Repos

 

Module 5: Định cấu hình Azure Pipeline

 •  Khái niệm về pipeline trong DevOps

 •  Azure Pipeline

 •  Đánh giá việc sử dụng hosted so với self-hosted

 •  Agen pool

 •  Pipeline và Concurrency

 •  Azure DevOps và Dự án nguồn mở (Dự án công khai)

 •  Azure Pipelines YAML so với Visual Designer

Lab: Định cấu hình Agen pool và hiểu các kiểu Pipeline

 

Module 6: Triển khai tích hợp liên tục bằng Azure Pipelines

 •  Tổng quan về tích hợp liên tục

 •  Thực hiện chiến lược xây dựng

 •  Tích hợp với Azure Pipelines

 •  Tích hợp Kiểm soát nguồn bên ngoài với Azure pipeline

 •  Thiết lập Self-Hosted Agents

Lab: Bật Tích hợp liên tục với Azure pipeline

Lab: Tích hợp Kiểm soát nguồn bên ngoài với Azure pipeline

 

Module 7: Quản lý Bí mật và Cấu hình Ứng dụng

 •  Giới thiệu về Bảo mật

 •  Thực hiện Quy trình Phát triển An toàn

 •  Xem xét lại dữ liệu cấu hình ứng dụng

 •  Quản lý bí mật, mã thông báo và chứng chỉ

 •  Tích hợp với Hệ thống quản lý định danh

 •  Triển khai cấu hình ứng dụng

Lab: Tích hợp Azure Key Vault với Azure DevOps

 

Module 8: Triển khai tích hợp liên tục với các hành động trên GitHub

 •  GitHub Actions

 •  Tích hợp liên tục với GitHub Actions

 •  Bảo mật cho các hoạt động trên GitHub

Lab: Tích hợp liên tục các hoạt động GitHub

 

Module 9: Thiết kế và Thực hiện Chiến lược Quản lý dependency

 •  Sự phụ thuộc vào việc đóng gói (packaging) ứng dụng

 •  Quản lý đóng gói ứng dụng

 •  Di chuyển và hợp nhất Artifacts

 •  Gói bảo mật

 •  Thực hiện chiến lược tạo phiên bản

Lab: Quản lý đóng gói với Azure Artifacts

 

Module 10: Thiết kế chiến lược phát hành

 •  Giới thiệu về phát hành (delivery) liên tục

 •  Đề xuất chiến lược phát hành

 •  Xây dựng hệ thống phát hành chất lượng cao

 •  Chọn công cụ quản lý phát hành phù hợp

Lab: Kiểm soát việc triển khai bằng Release Gates

Lab: Tạo Trang tổng quan về phiên bản Release

 

Module 11: Thực hiện Triển khai liên tục bằng Azure Pipelines

 •  Tạo một đường dẫn phát hành

 •  Cung cấp và định cấu hình môi trường

 •  Quản lý và module hóa tác vụ và biểu mẫu

 •  Định cấu hình tích hợp tự động và tự động kiểm tra chức năng

 •  Tự động kiểm tra sức khỏe ứng dụng

Lab: Thiết lập cấu hình Pipeline với YAML

Lab: Thiết lập và chạy các thử nghiệm chức năng

 

Module 12: Thực hiện một mẫu triển khai phù hợp

 •  Giới thiệu về các mẫu triển khai

 •  Triển khai Blue Green Green

 •  Tính năng chuyển đổi

 •  Bản phát hành Canary

 •  Dark lauching

 •  Thử nghiệm AB

 •  Progressive Exposure Deployment

Lab: Quản lý flag với LaunchDarkly và Azure DevOps

 

Module 13: Quản lý Cơ sở hạ tầng và Cấu hình bằng Công cụ Azure

 •  Infrastructure as code và quản trị cấu hình

 •  Tạo Tài nguyên Azure bằng Mẫu ARM

 •  Tạo tài nguyên Azure bằng Azure CLI

 •  Tự động hóa Azure với DevOps

 •  Cấu hình trạng thái mong muốn (DSC)

Lab: Triển khai Azure sử dụng Resource Manager Templates

 

Module 14: Cơ sở hạ tầng của bên thứ ba làm công cụ mã khả dụng với Azure Chef Puppet Ansible Terraform

Lab: Tự động hóa triển khai cơ sở hạ tầng trong đám mây với Pipeline Terraform và Azure

Lab: Triển khai ứng dụng với Chef trên Azure

Lab: Triển khai ứng dụng với Puppet trên Azure

Lab: Ansible với Azure

 

Module 15: Quản lý vùng chứa bằng DockerLessons

 •  Thực hiện chiến lược xây dựng vùng chứa

 •  Triển khai các bản dựng nhiều giai đoạn Docker

 • Lab: Hiện đại hóa các ứng dụng ASP.NET hiện có với Azure

 

Module 16: Tạo và quản lý cơ sở hạ tầng dịch vụ Kubernetes

 •  Dịch vụ Azure Kubernetes

 •  Kubernetes Tooling

 •  Tích hợp AKS với Pipeline

Lab: Triển khai ứng dụng multi-container cho dịch vụ Azure Kubernetes

 

Module 17: Thực hiện phản hồi cho các nhóm phát triển

 •  Triển khai các công cụ để theo dõi việc sử dụng hệ thống, sử dụng tính năng và quy trình

 •  Triển khai định tuyến cho dữ liệu báo cáo sự cố ứng dụng di động

 •  Phát triển trang tổng quan giám sát và trạng thái

 •  Tích hợp và định cấu hình hệ thống ticket

Lab: Giám sát Hiệu suất Ứng dụng với Application Insight

 

Module 18: Triển khai cơ chế phản hồi hệ thống

 •  Kỹ thuật độ tin cậy của trang web

 •  Thực tiễn thiết kế để đo lường sự hài lòng của người dùng cuối

 •  Thiết kế các quy trình để nắm bắt và phân tích phản hồi của người dùng

 •  Thiết kế quy trình để tự động hóa phân tích ứng dụng

 •  Quản lý cảnh báo

 •  Những cuộc hồi tưởng vô tội vạ và một nền văn hóa công bằng

Lab: Tích hợp giữa Azure DevOps và Teams

 

Module 19: Triển khai bảo mật trong các dự án DevOps

 •  Pipeline bảo mật

 •  Trung tâm bảo mật Azure

Lab: Triển khai Bảo mật và Tuân thủ trong Azure DevOps Pipeline

 

Module 20: Xác thực cơ sở mã để tuân thủ

 •  Phần mềm mã nguồn mở

 •  Quản lý Chính sách Tuân thủ và Bảo mật

 •  Tích hợp Giấy phép và Quét lỗ hổng bảo mật

Lab: Quản lý Technical Debt với SonarQube và Azure DevOps

Đối tượng học viên

 • Khóa học này dành cho: Các học viên đang tìm hiểu hoặc quan tâm đến việc thiết kế và triển khai các trình DevOps trên nền tảng Microsoft Azure.

 • Khóa học này cũng chuẩn bị cho học viên lấy chứng chỉ Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert.

Kiến thức khuyến nghị

Khuyến nghị các học viên cần chuẩn bị các kiến thức:

 •  Các khái niệm điện toán đám mây, bao gồm sự hiểu biết về triển khai PaaS, SaaS và IaaS.

 •  Quản trị viên Azure hoặc lập trình viên Azure có kiến thức chuyên môn ít nhất một trong những lĩnh vực nói trên.

 •  Các chuyên viên phát triển phần mềm Agile.

 •  Nếu học viên chưa quen với Azure và điện toán đám mây, nên nghiên cứu trước một trong các tài nguyên sau:

o Azure Fundamentals (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/azure-fundamentals/)

o Khóa học do giảng viên hướng dẫn: AZ-900: Các nguyên tắc cơ bản về Azure

(https://trainocate.com/courses/Microsoft/az-900t01)

 Học viên chưa quen thuộc với Quản trị Azure, nên tìm hiểu trước về:

o AZ-104: Quản trị viên Microsoft Azure (https://trainocate.com/courses/Microsoft/az-104t00)

o AZ-010: Quản trị Azure cho AWS SysOps (https://trainocate.com/courses / Microsoft / az010t00)

 Học viên chưa quen thuộc với Azure Developer, nên tìm hiểu trước về:

o Tạo ứng dụng Serverless (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/create-serverlessapplication/)

o AZ-204: Developing on Microsoft Azure (https://trainocate.com/courses/Microsoft/az204t00) và AZ-020: Developing Microsoft Azure cho AWS (https:// trainocate. com / Course /

Microsoft / az-020t00)

Chứng chỉ

Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top