CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MS-600T00-A - Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

MS-600T00-A - Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

MS-600T00-A - Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

Tổng quan

Thời lượng: 5 ngày

Khóa đào tạo này bao gồm năm yếu tố trung tâm của nền tảng Microsoft 365 - triển khai Microsoft Identity, làm việc với Microsoft Graph, mở rộng và tùy chỉnh SharePoint, mở rộng Teams và mở rộng Office.

Trong khóa học này, học viên sẽ học cách triển khai Microsoft Identity và làm việc với Microsoft Graph. học viên cũng sẽ có thêm kiến ​​thức về các thành phần UI (bao gồm Adaptive Cards và UI Fabric), Điểm tích hợp (bao gồm Integration Points, Microsoft Teams, Office Add-ins, SharePoint Framework, Actionable Messages) và xác định mục tiêu nền tảng khối lượng công việc.

Khi triển khai Microsoft Identity, học viên sẽ học cách triển khai danh tính Microsoft bao gồm đăng ký ứng dụng, cấy ghép xác thực, định cấu hình quyền sử dụng API và tạo dịch vụ để truy cập Microsoft Graph. Khi làm việc với Microsoft Graph, học viên sẽ học cách truy cập dữ liệu người dùng, khám phá các tham số truy vấn, quản lý vòng đời nhóm, truy cập tệp và tối ưu hóa lưu lượng mạng bằng Microsoft Graph.

Trong việc mở rộng và tùy chỉnh SharePoint, học viên sẽ tìm hiểu về các phần web, tiện ích mở rộng của SharePoint Framework cũng như cách đóng gói và triển khai giải pháp SPFx. Khi mở rộng Teams, học viên sẽ xem xét các thành phần của  Teams App, làm việc với webhook, tab và bot đàm thoại. Trong việc mở rộng Office, học viên làm việc với Phần bổ trợ Office, phần bổ trợ ngăn tác vụ, API JavaScript, Office UI Fabric và các thông báo có thể hành động với thẻ thích ứng.

Mục tiêu khóa học

Bằng cách tham gia khóa học này, bạn sẽ học được những điều sau:

 • Triển khai Danh tính Microsoft
 • Làm việc với Microsoft Graph
 • Xác định mục tiêu nền tảng khối lượng công việc
 • Các điểm tích hợp, bao gồm Microsoft Teams, Office Add-in và SharePoint Framework

Nội dung khóa học

Module 1: Triển khai Microsoft Identity

Trong học phần này, bạn sẽ học cách triển khai danh tính Microsoft bao gồm đăng ký ứng dụng, cấy ghép xác thực, định cấu hình quyền sử dụng API và tạo dịch vụ để truy cập Microsoft Graph

Những bài học

 • Bắt đầu với Microsoft Identity

 • Các loại ứng dụng trong Microsoft identity

 • Permissions và Consent Framework

 • Bảo mật API tùy chỉnh với Microsoft Identity

 • Làm việc với người dùng, nhóm và vai trò trong các ứng dụng và API tùy chỉnh

Lab: Triển khai danh tính Microsoft

Bài tập - Các loại mã thông báo khác nhau được sử dụng trong Microsoft Identity

Bài tập - Single-page apps

Bài tập - Ứng dụng web đăng nhập người dùng và gọi API

Bài tập - Daemon và các ứng dụng không tương tác

Bài tập - Hiểu quyền và khuôn khổ chấp thuận trong nền tảng Microsoft Identity

Bài tập - Quyền được ủy quyền và sự đồng ý

Bài tập - Quyền ứng dụng và sự đồng ý

Bài tập - Tạo và bảo mật một API web với danh tính Microsoft

Bài tập - Gọi các API bảo mật từ các ứng dụng web

Bài tập - Gọi các API bảo mật từ các ứng dụng daemon

Bài tập - Tạo và bảo mật một ứng dụng web với Microsoft Identity

Bài tập - Sử dụng các nhóm bảo mật trong các ứng dụng và API tùy chỉnh được bảo mật bằng danh tính Microsoft

Bài tập - Tận dụng các vai trò ứng dụng trong các ứng dụng tùy chỉnh

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Đăng ký ứng dụng trong Azure AD

 • Triển khai xác thực

 • Định cấu hình quyền sử dụng API

 • Tạo dịch vụ để truy cập Microsoft Graph

 

Module 2: Xây dựng ứng dụng với Microsoft Graph

Trong học phần này, bạn sẽ học cách truy cập dữ liệu người dùng, khám phá các tham số truy vấn, quản lý vòng đời nhóm, truy cập tệp và tối ưu hóa lưu lượng mạng bằng Microsoft Graph.

Các bài học

 • Tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu với các tham số truy vấn

 • Tối ưu hóa lưu lượng mạng với Microsoft Graph

 • Truy cập dữ liệu người dùng từ Microsoft Graph

 • Quản lý vòng đời của Teams với Microsoft Graph

 • Truy cập tệp bằng Microsoft Graph

 • Sử dụng thông báo thay đổi và theo dõi các thay đổi với Microsoft Graph

Lab: Xây dựng ứng dụng với Microsoft Graph

Bài tập - Truy xuất và kiểm soát thông tin trả về từ Microsoft Graph

Bài tập - Mở rộng các thực thể liên quan và nội dung tìm kiếm trong Microsoft Graph

Bài tập - Giảm lưu lượng truy cập với các yêu cầu theo đợt

Bài tập - Hiểu điều chỉnh trong Microsoft Graph

Bài tập - Tránh điều tiết và thực hiện các chiến lược điều tiết

Bài tập - Loại bỏ Microsoft Graph poll bằng truy vấn delta

Bài tập - Làm việc với người dùng trong tổ chức

Bài tập - Hồ sơ người dùng và những người dùng liên quan

Bài tập - Sửa đổi người dùng

Bài tập - Làm việc với các nhóm trong tổ chức

Bài tập - Người dùng và nhóm của họ

Bài tập - Quản lý vòng đời của nhóm

Bài tập - Truy cập và tải xuống tệp từ OneDrive

Bài tập - Tải tệp lên OneDrive

Bài tập - Làm việc với các mối quan hệ và xu hướng tệp trong OneDrive

Bài tập - Ứng dụng Azure AD. API web lõi của .NET

Bài tập - Thông báo thay đổi của Microsoft Graph

Bài tập - Theo dõi các thay đổi với Microsoft Graph

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

 • Truy cập dữ liệu người dùng với Microsoft Graph

 • Làm việc với dữ liệu bằng các truy vấn trên Microsoft Graph

 • Quản lý vòng đời của nhóm trên Microsoft Graph

 • Tối ưu hóa lưu lượng mạng bằng Microsoft Graph

 

Module 3: Mở rộng Microsoft 365

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các phần web, tiện ích mở rộng của SharePoint Framework cũng như cách đóng gói và triển khai giải pháp SPFx. Bạn cũng sẽ làm việc với Phần bổ trợ Office, phần bổ trợ ngăn tác vụ, API JavaScript, Office UI Fabric và các thông báo có thể hành động với thẻ thích ứng.

Các bài học

 • Giới thiệu về cách tùy chỉnh và mở rộng SharePoint

 • Giới thiệu về tùy chỉnh ứng dụng khách Office với phần bổ trợ

Lab: Mở rộng Microsoft 365

Bài tập - Tương tác với các phần client-side web SPFx trong các trang web hiện đại

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

 • Đóng gói và triển khai giải pháp SharePoint Framework

 • Tận dụng mức sử dụng của Microsoft Graph

 • Làm việc với các phần web dưới dạng Tab nhóm

 • Hiểu các thành phần cơ bản và các loại của Office Add-ins

 • Hiểu Office JavaScript APIs

 • Hiểu các tùy chọn kiểm tra, gỡ lỗi và triển khai cho Office Add-ins

 

Module 4: Phát triển ứng dụng cho Microsoft Teams

Trong học phần này, bạn sẽ xem xét các thành phần của Teams App, làm việc với webhook, tab và bot đàm thoại.

Những bài học

 • Tổng quan về cách xây dựng ứng dụng cho Microsoft Teams

 • Tương tác theo hướng tác vụ với tiện ích nhắn tin

 • Các tab trong Microsoft Teams

 • Tạo bot trò chuyện tương tác

 • Thu thập thông tin đầu vào với các mô-đun nhiệm vụ

 • Webhook trong Microsoft Teams

 • Điểm cuối làm việc nhóm của Microsoft Graph

 • Xác thực và đăng nhập một lần trong Microsoft Teams

Lab: Phát triển ứng dụng cho Microsoft Teams

Bài tập - Tạo phần mở rộng nhắn tin lệnh hành động

Bài tập - Tạo tiện ích nhắn tin lệnh tìm kiếm

Bài tập - Triển khai các tiện ích nhắn tin mở liên kết

Bài tập - Tạo tab cá nhân Microsoft Teams tùy chỉnh

Bài tập - Tạo tab kênh Microsoft Teams tùy chỉnh

Bài tập - Tạo bot đàm thoại

Bài tập - Bots trong các kênh và cuộc trò chuyện nhóm

Bài tập - Gửi tin nhắn chủ động từ bot

Bài tập - Thu thập thông tin đầu vào của người dùng với các mô-đun tác vụ

Bài tập - Sử dụng thẻ thích ứng và liên kết sâu trong các mô-đun nhiệm vụ

Bài tập - Sử dụng mô-đun nhiệm vụ với bot

Bài tập - Tạo webhook gửi đi

Bài tập - Tạo webhook đến

Bài tập - Bắt đầu với điểm cuối làm việc nhóm

Bài tập - Định cấu hình tab tích hợp với Microsoft Graph

Bài tập - Sử dụng Microsoft Graph để đăng lên nguồn cấp dữ liệu hoạt động

Bài tập - Triển khai đăng nhập một lần cho các ứng dụng Microsoft Teams

Bài tập - Thực hiện đăng nhập một lần với các tab Microsoft Teams

Bài tập - Thực hiện đăng nhập một lần với các bot Microsoft Teams

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

 • Nhận biết các thành phần của Teams App

 • Làm việc với các webhook trong Microsoft Teams

 • Tạo tab trong Microsoft Teams

 • Tạo và đăng ký các webhook gửi đi

Đối tượng học viên

Đối tượng của khóa học này dành cho những ai quan tâm đến nền tảng phát triển Microsoft 365 hoặc vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ Microsoft 365 Developer Associate. Học viên cũng nên có kinh nghiệm 1-2 năm với tư cách là nhà phát triển. 

Kiến thức khuyến nghị

Học viên nên có kinh nghiệm 1-2 năm với tư cách là lập trình viên. Học viên cần biết cách viết mã và có hiểu biết cơ bản về API REST, JSON, OAuth2, OData, OpenID Connect, danh tính Microsoft bao gồm Azure AD và tài khoản Microsoft, Azure AD B2C và các khái niệm về quyền / sự đồng ý.

Các học viên nên có một số kinh nghiệm phát triển các giải pháp trên Microsoft Teams, Office Add-in hoặc SharePoint Framework thông qua tất cả các giai đoạn phát triển phần mềm.

Chứng chỉ

Microsoft 365 Certified: Developer Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top