CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-220T00-A: Microsoft Azure IoT Developer

AZ-220T00-A: Microsoft Azure IoT Developer

AZ-220T00-A: Microsoft Azure IoT Developer

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo, định cấu hình và quản lý một trung tâm Azure IoT.
 • Cung cấp thiết bị bằng cách sử dụng IoT Hub và DPS, bao gồm cung cấp trên quy mô lớn.
 • Thiết lập giao tiếp 2 chiều an toàn giữa các thiết bị và Trung tâm IoT.
 • Thực hiện xử lý tin nhắn bằng cách sử dụng định tuyến IoT Hub và Azure Stream Analytics.
 • Định cấu hình kết nối với Time Series Insights và hỗ trợ các yêu cầu tích hợp kinh doanh.
 • Triển khai các kịch bản IoT Edge bằng cách sử dụng mô-đun thị trường và các mẫu cổng biên khác nhau.
 • Triển khai các tình huống IoT Edge yêu cầu phát triển và triển khai các mô-đun và vùng chứa tùy chỉnh.
 • Thực hiện kiểm tra theo dõi, ghi log và chẩn đoán. 
 • Nhận biết và giải quyết các mối quan tâm về bảo mật và triển khai Azure Security Center cho IoT.
 • Xây dựng giải pháp Azure Digital Twins tích hợp các dịch vụ thượng nguồn và hạ nguồn.
 • Xây dựng Giải pháp IoT bằng cách sử dụng Azure IoT Central và nhận ra các cơ hội SaaS cho IoT.

Nội dung khóa học

Module 1: Giới thiệu về Dịch vụ IoT và Azure IoT

Trong học phần này, học viên sẽ bắt đầu bằng cách đánh giá các cân nhắc kinh doanh đối với việc triển khai IoT khác nhau và xem xét cách Azure IoT Reference Architecture hỗ trợ các giải pháp IoT. Học phần này cũng cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về các dịch vụ Azure thường được sử dụng trong giải pháp IoT và cung cấp giới thiệu về cổng Azure.

Các bài học

 • Cơ hội kinh doanh cho IoT

 • Giới thiệu về IoT Solution Architecture

 • Phần cứng IoT và Dịch vụ đám mây

 • Lab Scenarios

Lab: Bắt đầu với Azure

Lab: Làm quen với Dịch vụ Azure IoT

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích cách IoT và Azure IoT có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của họ

 • Mô tả các thành phần cốt lõi của Azure IoT Solution Architecture

 • Mô tả các Dịch vụ Azure IoT và cách chúng liên quan đến giải pháp IoT

 • Tạo tài khoản Azure và sử dụng cổng Azure để tạo IoT Hub và dịch vụ DPS

 

Module 2: Thiết bị và Giao tiếp thiết bị

Trong học phần này, học viên sẽ xem xét kỹ hơn về dịch vụ Azure IoT Hub và sẽ học cách định cấu hình giao tiếp hai chiều an toàn giữa trung tâm IoT và các thiết bị. Học viên cũng sẽ được giới thiệu về các tính năng của IoT Hub như Device Twins và IoT Hub Endpoints sẽ được khám phá sâu hơn khi khóa học tiếp tục.

Những bài học

 • Trung tâm và thiết bị IoT

 • Công cụ dành cho nhà phát triển IoT

 • Cấu hình thiết bị và giao tiếp

Lab: Kết nối thiết bị IoT với Azure

Lab: Thiết lập Môi trường Phát triển

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích các tính năng cốt lõi của các dịch vụ IoT Hub

 • Mô tả vòng đời của thiết bị Azure IoT

 • Mô tả cách IoT Hub quản lý danh tính thiết bị và triển khai các tính năng bảo mật khác

 • Đăng ký thiết bị với Trung tâm IoT bằng cổng Azure, Azure CLI và Mã Visual Studio

 • Triển khai SDK dịch vụ và thiết bị trung tâm IoT

 

Module 3: Cấp phép thiết bị theo quy mô

Trong học phần này, học viên sẽ tập trung vào việc cung cấp thiết bị và cách định cấu hình và quản lý Azure Device Provisioning Service. Học viên sẽ tìm hiểu về quy trình ghi danh, tự động cấp phép và cấp phép lại, rút ​​tên đăng ký, và cách thực hiện các cơ chế chứng thực khác nhau.

Những bài học

 • Điều khoản và khái niệm dịch vụ cấp phép thiết bị

 • Định cấu hình và quản lý dịch vụ cấp phép thiết bị

 • Nhiệm vụ cấp phép thiết bị

Lab: Đăng ký cá nhân thiết bị trong DPS

Lab: Tự động đăng ký thiết bị trong DPS

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích quy trình cung cấp thiết bị và các tính năng của Dịch vụ cung cấp thiết bị

 • Giải thích các cân nhắc bảo mật liên quan đến việc cung cấp thiết bị và cách chúng được quản lý

 • Triển khai các SDK dịch vụ cấp phép thiết bị

 • Quản lý quy trình đăng ký thiết bị, bao gồm hủy cấp phép và hủy đăng ký

 

Module 4: Xử lý tin nhắn và phân tích

Trong học phần này, học viên sẽ kiểm tra cách IoT Hub và các dịch vụ Azure khác có thể được sử dụng để xử lý thông báo. Học viên sẽ bắt đầu với cuộc điều tra về cách định cấu hình định tuyến thông báo và sự kiện cũng như cách triển khai định tuyến tới các điểm cuối tích hợp và tùy chỉnh. Học viên sẽ tìm hiểu về một số tùy chọn lưu trữ Azure phổ biến cho các giải pháp IoT. Để hoàn thiện mô-đun của mình, học viên sẽ triển khai Azure Stream Analytics và các truy vấn cho một số mẫu ASA.

Những bài học

 • Tin nhắn và xử lý tin nhắn

 • Tùy chọn lưu trữ dữ liệu

 • Phân tích luồng Azure

Lab: Lọc và Tổng hợp Dữ liệu Thư

Lab: Định tuyến tin nhắn thiết bị

Sau khi hoàn thành mô-đun này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình thông báo và định tuyến sự kiện

 • Định tuyến dữ liệu đến các điểm cuối tích hợp và tùy chỉnh

 • Triển khai thông điệp

 • Triển khai đầu vào, truy vấn và đầu ra của Azure Stream Analytics

 • Lưu trữ dữ liệu tin nhắn trong một bộ nhớ cho các mục đích lịch sử và phân tích bổ sung

 • Sử dụng Hàm Azure trong giải pháp phân tích và xử lý tin nhắn

 

Module 5: Insights và tích hợp kinh doanh

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu về các dịch vụ Azure và các công cụ khác của Microsoft có thể được sử dụng để tạo ra thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cho phép tích hợp kinh doanh. Học viên sẽ triển khai ứng dụng Azure Logic và Event Grid, đồng thời họ sẽ định cấu hình kết nối và chuyển đổi dữ liệu cho các công cụ trực quan hóa dữ liệu như Time Series Insights và Power BI.

Những bài học

 • Tích hợp kinh doanh cho các giải pháp IoT

 • Trực quan hóa dữ liệu với Time Series Insights

 • Trực quan hóa dữ liệu với Power BI

Lab: Tích hợp Trung tâm IoT với Lưới sự kiện

Lab: Khám phá và phân tích dữ liệu được đóng dấu thời gian với Thông tin chi tiết về chuỗi thời gian

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích các tùy chọn để tích hợp kinh doanh trong giải pháp IoT và cách đạt được chúng

 • Phát triển hỗ trợ tích hợp kinh doanh bằng Ứng dụng logic và Event Grid

 • Định cấu hình dữ liệu IoT để trực quan hóa trong Time Series Insights

 • Định cấu hình Dữ liệu IoT để Trực quan hóa trong Power BI

 

Module 6: Quy trình triển khai Azure IoT Edge

Trong học phần này, học  viên sẽ học cách triển khai một module cho thiết bị Azure IoT Edge. Sinh viên cũng sẽ học cách cấu hình và sử dụng thiết bị IoT Edge làm thiết bị cổng.

Những bài học

 • Giới thiệu về Azure IoT Edge

 • Quy trình triển khai Edge

 • Thiết bị Edge Gateway

Lab: Thiết lập IoT Edge Gateway

Lab: Giới thiệu về IoT Edge

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả sự khác biệt giữa thiết bị IoT và thiết bị IoT Edge

 • Định cấu hình thiết bị IoT Edge

 • Thực hiện triển khai IoT Edge bằng cách sử dụng bản kê khai triển khai

 • Định cấu hình thiết bị IoT Edge làm thiết bị cổng

 

Module 7: Mô đun và vùng chứa Azure IoT Edge

Trong học phần này, học viên sẽ phát triển và triển khai các mô-đun biên tùy chỉnh và sẽ triển khai hỗ trợ cho một tình huống ngoại tuyến dựa vào lưu trữ cục bộ. Học viên sẽ sử dụng Visual Studio Code để xây dựng các mô-đun tùy chỉnh như vùng chứa bằng cách sử dụng công cụ vùng chứa được hỗ trợ.

Những bài học

 • Phát triển các mô-đun cạnh tùy chỉnh
 • Bộ nhớ ngoại tuyến và cục bộ

Lab: Phát triển, triển khai và gỡ lỗi một mô-đun tùy chỉnh trên Azure IoT Edge

Lab: Chạy Thiết bị Edge IoT trong Mạng bị hạn chế và Ngoại tuyến

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích các yêu cầu để xây dựng mô-đun biên tùy chỉnh

 • Định cấu hình Visual Studio Code để phát triển các mô-đun trong vùng chứa

 • Triển khai mô-đun tùy chỉnh cho thiết bị IoT Edge

 • Triển khai lưu trữ cục bộ trên thiết bị IoT Edge để hỗ trợ tình huống ngoại tuyến

 

Module 8: Quản lý thiết bị

Trong học phần này, học viên sẽ học cách triển khai quản lý thiết bị cho giải pháp IoT của họ. Học viên sẽ phát triển các giải pháp quản lý thiết bị sử dụng device twins và các giải pháp trực tiếp.

Những bài học

 • Giới thiệu về IoT Device Management

 • Quản lý các thiết bị IoT và IoT Edge

 • Quản lý thiết bị theo quy mô

Lab: Quản lý thiết bị tự động

Lab: Giám sát và điều khiển thiết bị từ xa với Azure IoT Hub

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các mẫu quản lý thiết bị phổ biến nhất và các phương pháp hay nhất về cấu hình

 • Mô tả thời điểm và cách sử dụng device twin và các phương pháp trực tiếp để triển khai quản lý thiết bị

 • Thực hiện quản lý thiết bị cho các mẫu khác nhau bằng cách sử dụng device twin và phương pháp trực tiếp

 • Thực hiện quản lý thiết bị trên quy mô bằng cách sử dụng quản lý thiết bị và công việc tự động

 

Module 9: Kiểm tra giải pháp, chẩn đoán và ghi log

Trong học phần này, học viên sẽ định cấu hình các công cụ ghi log và chẩn đoán giúp các nhà phát triển thử nghiệm giải pháp IoT của họ. Học viên sẽ sử dụng IoT Hub và Azure Monitor để định cấu hình cảnh báo và theo dõi các điều kiện như trạng thái kết nối thiết bị có thể được sử dụng để khắc phục sự cố.

Những bài học

 • Giám sát và Ghi log

 • Xử lý sự cố

Lab: Định cấu hình các chỉ số và nhật ký trong Azure IoT Hub

Lab: Giám sát và gỡ lỗi kết nối thất bại

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các tùy chọn để giám sát và ghi nhật ký giải pháp Azure IoT

 • Định cấu hình Azure Monitor để hỗ trợ giải pháp IoT

 • Định cấu hình các Chỉ số Trung tâm IoT để hỗ trợ giải pháp IoT

 • Triển khai ghi nhật ký chẩn đoán

 • Khắc phục sự cố kết nối thiết bị IoT và các vấn đề liên lạc

 

Module 10: Trung tâm bảo mật Azure và những cân nhắc về bảo mật IoT

Trong học phần này, học viên sẽ kiểm tra các cân nhắc bảo mật áp dụng cho giải pháp IoT. Sinh viên sẽ bắt đầu bằng cách điều tra bảo mật vì nó áp dụng cho kiến ​​trúc giải pháp và các phương pháp hay nhất, sau đó xem xét cách Azure Security Center for IoT hỗ trợ triển khai thiết bị và tích hợp IoT Hub. Sau đó, sinh viên sử dụng Trung tâm Bảo mật Azure dành cho Đại lý IoT để tăng cường bảo mật cho giải pháp của họ.

Những bài học

 • Các nguyên tắc cơ bản về bảo mật cho các giải pháp IoT

 • Giới thiệu về Trung tâm bảo mật Azure cho IoT

 • Tăng cường khả năng bảo vệ với Trung tâm bảo mật Azure dành cho IoT Agents

Lab: Triển khai Trung tâm bảo mật Azure cho IoT

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các mối quan tâm về bảo mật và các phương pháp hay nhất cho giải pháp IoT

 • Mô tả Azure IoT Security Architecture và Threat Modeling

 • Mô tả các tính năng và hỗ trợ do Trung tâm bảo mật Azure cung cấp cho IoT

 • Định cấu hình Security Agents và Security Module Twins

 • Azure Security Center cho IoT Events

 

Module 11: ADT

Trong học phần này, học viên sẽ xem xét các khái niệm về giải pháp Azure Digital Twins và thực hiện các bước đầu tiên để triển khai ADT. Học viên sẽ bắt đầu bằng cách tìm hiểu các khái niệm đằng sau dịch vụ Azure Digital Twins và giải pháp ADT, sau đó là phần giới thiệu về các công cụ phát triển có thể được sử dụng để xây dựng và giám sát giải pháp ADT. Sau đó, học viên sẽ sử dụng các công cụ phát triển để tạo các mô hình tùy chỉnh, xây dựng và truy vấn biểu đồ môi trường ADT, nhập thiết bị IoT đo từ xa và thực hiện logic nghiệp vụ và xử lý dữ liệu.

Những bài học

 • Giới thiệu về Azure Digital Twins

 • Giới thiệu về phát triển giải pháp ADT

 • Giám sát và khắc phục sự cố ADT

Lab: Phát triển các giải pháp Azure Digital Twins (ADT)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các thành phần của giải pháp Azure Digital Twins (ADT)

 • Giải thích cách tạo và cấu hình một phiên bản ADT

 • Giải thích cách tạo, truy vấn và quản lý biểu đồ ADT

 • Giải thích cách nhập dữ liệu ADT từ trung tâm IoT và triển khai hỗ trợ cho các dịch vụ hạ nguồn

 • Mô tả cách theo dõi và khắc phục sự cố ADT

 

Module 12: Xây dựng Giải pháp IoT với Trung tâm IoT

Trong học phần này, học viên sẽ tìm hiểu cách cấu hình và triển khai Azure IoT Central như một giải pháp SaaS cho IoT. Học viên sẽ bắt đầu với cuộc điều tra cấp cao về IoT Central và cách thức hoạt động của nó. Với hiểu biết cơ bản về thiết lập trung tâm IoT, học viên sẽ chuyển sang tạo và quản lý các mẫu thiết bị, sau đó quản lý thiết bị trong ứng dụng Trung tâm IoT của họ.

Những bài học

 • Giới thiệu về Trung tâm IoT

 • Tạo và Quản lý Mẫu thiết bị

 • Quản lý thiết bị trong Azure IoT Central

Lab: Xây dựng Giải pháp IoT với Trung tâm IoT

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả sự khác biệt giữa Azure IoT Central và các dịch vụ Azure IoT PaaS

 • Mô tả các tính năng được cung cấp bởi Azure IoT Central

 • Mô tả mục đích và các thành phần của Device Template

 • Tạo và xuất bản Device Template

 • Quản lý thiết bị bằng các quy tắc và thông báo

 • Mange thiết bị ở quy mô sử dụng công việc

Đối tượng khóa học

Nhà phát triển Azure IoT chịu trách nhiệm cho việc triển khai và mã hóa theo yêu cầu để tạo và duy trì đám mây và phần biên của giải pháp IoT. 

Ngoài việc định cấu hình và bảo trì các thiết bị bằng cách sử dụng các dịch vụ Azure IoT và các công cụ khác của Microsoft, Nhà phát triển IoT cũng thiết lập các thiết bị vật lý và chịu trách nhiệm bảo trì các thiết bị trong suốt vòng đời. 

Nhà phát triển IoT thực hiện các thiết kế cho các giải pháp IoT, bao gồm cấu trúc liên kết thiết bị, kết nối, gỡ lỗi và bảo mật. Đối với các trường hợp Edge device, Nhà phát triển IoT cũng triển khai tính toán và định cấu hình mạng thiết bị, có thể bao gồm các triển khai cổng biên khác nhau.

Nhà phát triển IoT triển khai các thiết kế cho các giải pháp quản lý đường ống dữ liệu, bao gồm giám sát và chuyển đổi dữ liệu vì nó liên quan đến IoT. Nhà phát triển IoT làm việc với các kỹ sư dữ liệu và các bên liên quan khác để đảm bảo tích hợp kinh doanh thành công. Các nhà phát triển IoT nên hiểu rõ về các dịch vụ Azure, bao gồm các tùy chọn lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu, xử lý dữ liệu và các tùy chọn Azure IoT PaaS so với SaaS. Các nhà phát triển IoT phải có kỹ năng lập trình cơ bản bằng ít nhất một ngôn ngữ được Azure hỗ trợ, bao gồm C #, Node.js, C, Python hoặc Java.

Kiến thức khuyến nghị

Để thành công trong khóa học này, người học cần có những điều sau đây:

Nhận thức về Giải pháp Đám mây: Sinh viên phải có kinh nghiệm sử dụng Cổng Azure và hiểu biết cơ bản về triển khai PaaS, SaaS và IaaS.

Kinh nghiệm phát triển phần mềm: Kinh nghiệm phát triển phần mềm là điều kiện tiên quyết cho khóa học này, nhưng không yêu cầu ngôn ngữ phần mềm cụ thể và kinh nghiệm không cần ở cấp độ chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm xử lý dữ liệu: Hiểu biết chung về lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu là điều nên làm nhưng không bắt buộc.

Trực tuyến miễn phí: Azure Fundamentals (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/azure-fundamentals/)

Khóa học do người hướng dẫn: AZ-900: Nguyên tắc cơ bản về Azure (https://docs.microsoft.com/en-us/learn/certifications/courses/az-900t01)

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure IoT Developer Specialty

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top