CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure

Tổng quan

Thời lượng: 5 ngày

Khóa học này hướng dẫn các lập trình viên cách tạo các giải pháp end-to-end trong Microsoft Azure. Học viên sẽ học cách triển khai các giải pháp trên Azure, tạo các chức năng Azure, triển khai và quản lý các ứng dụng Web, phát triển các giải pháp sử dụng lưu trữ Azure, triển khai xác thực và ủy quyền, đồng thời bảo mật các giải pháp bằng cách sử dụng KeyVault và Managed Identities. Học viên cũng sẽ học cách kết nối và sử dụng các dịch vụ Azure với các dịch vụ của bên thứ ba, đồng thời đưa các mô hình dựa trên sự kiện và bản tin trong các giải pháp của mình. Khóa học cũng bao gồm giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp Azure.  

Mục tiêu khóa học

Qua khóa học này, học viên nắm được:

 •  Cách triển khai các giải pháp trên Azure

 •  Có thể triển khai và quản lý các ứng dụng Web, phát triển các giải pháp sử dụng lưu trữ Azure, triển khai xác thực và ủy quyền

 •  Nắm được cách bảo mật các giải pháp bằng cách sử dụng KeyVault và Managed Identities

 •  Có thể kết nối và sử dụng các dịch vụ Azure với các dịch vụ của bên thứ ba

 •  Phát triển các mô hình dựa trên sự kiện và bản tin trong các giải pháp của mình

 •  Biết cách giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp trên nền tảng Azure

Mục tiêu khóa học

Module 1: Tạo các ứng dụng dịch vụ Web Azure

Học viên sẽ học cách xây dựng một ứng dụng web trên nền tảng Azure App Service. Họ sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của nền tảng và cách tạo, cấu hình, mở rộng quy mô, bảo mật và triển khai cho nền tảng Dịch vụ ứng dụng.

Các bài học:

 •  Các khái niệm cốt lõi của Dịch vụ ứng dụng Azure

 •  Tạo ứng dụng web dịch vụ ứng dụng Azure

 •  Định cấu hình và giám sát các ứng dụng Dịch vụ ứng dụng

 •  Ứng dụng Dịch vụ ứng dụng mở rộng quy mô

 •  Môi trường dàn dựng Dịch vụ ứng dụng Azure

 

Module 2: Triển khai các chức năng Azure

Module này bao gồm việc tạo ứng dụng Chức năng và cách tích hợp trình kích hoạt và đầu vào / đầu ra vào ứng dụng.

Các bài học:

 •  Tổng quan về các chức năng Azure

 •  Phát triển các chức năng Azure

 •  Thực hiện các chức năng bền

 

Module 3: Phát triển giải pháp sử dụng lưu trữ blob

Học viên sẽ học cách hoạt động của bộ lưu trữ Azure Blob, cách quản lý dữ liệu thông qua vòng đời lưu trữ blob nóng / lạnh / lưu trữ và cách sử dụng thư viện ứng dụng lưu trữ Azure Blob để quản lý dữ liệu và siêu dữ liệu.

Các bài học:

 •  Các nội dung cốt lõi của lưu trữ Azure Blob

 •  Quản trị vòng đời lưu trữ Azure Blob

 •  Làm việc với Azure Blob

 

Module 4: Phát triển các giải pháp sử dụng bộ lưu trữ Cosmos DB

Học viên sẽ tìm hiểu cách Cosmos DB được cấu trúc và cách quản lý tính nhất quán của dữ liệu. Học viên

cũng sẽ học cách tạo tài khoản Cosmos DB và tạo cơ sở dữ liệu, vùng chứa và các mục bằng cách sử dụng

kết hợp Azure Portal và .NET SDK.

Các bài học:

 •  Tổng quan về cơ sở dữ liệu Azure Cosmos

 •  Cấu trúc dữ liệu Azure Cosmos DB

 •  Làm việc với dữ liệu và tài nguyên Azure Cosmos DB

 

Module 5: Triển khai các giải pháp IaaS

Module này hướng dẫn học viên cách sử dụng tạo máy ảo và hình ảnh vùng chứa để sử dụng trong các

giải pháp của họ. Nó bao gồm việc tạo máy ảo, sử dụng các mẫu ARM để tự động triển khai tài nguyên,

tạo và quản lý hình ảnh Docker, xuất bản hình ảnh lên Azure Container Registry và chạy một vùng chứa

trong Azure Container Instances.

Các bài học:

 •  Cấp phép máy ảo trong Azure

 •  Tạo và triển khai các mẫu ARM

 •  Tạo hình ảnh vùng chứa cho các giải pháp

 •  Xuất bản hình ảnh vùng chứa lên Cơ quan đăng ký vùng chứa Azure

 •  Tạo và chạy hình ảnh vùng chứa trong Phiên bản vùng chứa Azure

 

Module 6: Thực hiện xác thực và ủy quyền người dùng

Học viên sẽ học cách tận dụng Nền tảng Danh tính Microsoft v2.0 để quản lý xác thực và truy cập vào các tài nguyên. Học viên cũng sẽ học cách sử dụng Thư viện Xác thực Microsoft và Đồ thị Microsoft để xác thực người dùng và truy xuất thông tin được lưu trữ trong Azure cũng như cách thức và thời điểm sử dụng Shared Access Signatures.

Các bài học:

 •  Nền tảng định danh Microsoft v2.0

 •  Xác thực bằng Thư viện xác thực của Microsoft

 •  Sử dụng Microsoft Graph

 •  Cấp phép hoạt động dữ liệu trong Azure Storage

 

Module 7: Triển khai các giải pháp đám mây an toàn

Module này bao gồm cách bảo mật thông tin (khóa, bí mật, chứng chỉ) mà ứng dụng sử dụng để truy cập tài nguyên. Nó cũng bao gồm việc bảo mật thông tin cấu hình ứng dụng.

Các bài học:

 •  Quản lý khóa, bí mật và chứng chỉ bằng cách sử dụng API KeyVault

 •  Triển khai Danh tính được Quản lý cho tài nguyên Azure

 •  Bảo mật dữ liệu cấu hình ứng dụng bằng cách sử dụng Cấu hình ứng dụng  Azure

 

Module 8: Triển khai quản lý API

Học viên sẽ học cách publish API, tạo chính sách để quản lý thông tin được chia sẻ qua API và quản lý quyền truy cập vào API của họ bằng cách sử dụng dịch vụ Azure API Management.

Các bài học:

 •  Tổng quan về quản lý API

 •  Xác định chính sách cho API

 •  Bảo mật các API của bạn

 

Module 9: Phát triển dịch vụ ứng dụng Logic Apps

Module này hướng dẫn học viên cách sử dụng Azure Logic Apps để lên lịch, tự động hóa và sắp xếp các

tác vụ, quy trình kinh doanh, quy trình làm việc và dịch vụ trong các doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Các bài học:

 •  Tổng quan về Azure Logic Apps

 •  Tạo trình kết nối tùy chỉnh cho Azure Logic Apps

 

Module 10: Phát triển các giải pháp dựa trên sự kiện

Học viên sẽ học cách xây dựng các ứng dụng với các kiến trúc dựa trên sự kiện.

Các bài học:

 •  Triển khai các giải pháp sử dụng Azure Event Grid

 •  Triển khai các giải pháp sử dụng Trung tâm sự kiện Azure

 •  Triển khai các giải pháp sử dụng Trung tâm thông báo Azure

 

Module 11: Phát triển các giải pháp dựa trên bản tin

Học viên sẽ học cách xây dựng các ứng dụng với các kiến trúc dựa trên bản tin.

Các bài học:

 •  Triển khai các giải pháp sử dụng Azure Service Bus

 •  Triển khai các giải pháp sử dụng hàng đợi Azure Queue Storage

 

Module 12: Giám sát và tối ưu hóa các giải pháp Azure

Module này hướng dẫn học viên cách giám sát và cách phân tích và khắc phục sự cố ứng dụng của họ.

Các bài học:

 •  Tổng quan về giám sát trong Azure

 •  Công cụ một ứng dụng để giám sát

 •  Phân tích và gỡ rối ứng dụng

 •  Triển khai mã xử lý các lỗi tạm thời

 

Module 13: Tích hợp bộ nhớ đệm và phân phối nội dung trong các giải pháp

Học viên sẽ học cách sử dụng các dịch vụ bộ nhớ đệm khác nhau để cải thiện hiệu suất của ứng dụng của họ.

Các bài học:

 •  Phát triển cho Azure Cache cho Redis

 •  Phát triển để lưu trữ trên CDN

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho:

 •  Các lập trình viên trên nền tảng Microsoft Azure
 •  Kỹ sư thiết kế, xây dựng, kiểm tra và duy trì các giải pháp đám mây, chẳng hạn như các ứng dụng và

 • dịch vụ

 •  Kiến trúc sư giải pháp điện toán đám mây

 •  Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây

 •  Quản trị viên

 •  Kỹ thuật viên thuộc các doanh nghiệp đang triển khai các giải pháp Azure

 • Khóa học này cũng chuẩn bị cho học viên lấy chứng chỉ Microsoft Certified Azure Developer Associate (Exam AZ-204 ). 

Kiến thức khuyến nghị

Khuyến nghị các học viên cần có:

 •  Kinh nghiệm thực tế với các giải pháp Azure IaaS và PaaS.

 •  Kinh nghiệm lập trình bằng ngôn ngữ được hỗ trợ Azure ở trình độ trung cấp. (C #, JavaScript, Python hoặc Java)

 •  Khả năng lập trình để kết nối và thực hiện các hoạt động trên sản phẩm cơ sở dữ liệu SQL hoặc NoSQL. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra hoặc tương tự)

 •  Có kinh nghiệm lập trình để xử lý xác thực, ủy quyền và bảo mật.

 •  Hiểu biết chung về HTML, giao thức HTTP và REST API.

 •  Những học viên chưa quen thuộc với Azure và điện toán đám mây, nên tìm hiểu trước một trong các tài nguyên sau:

o Tài liệu/khóa học trực tuyến miễn phí:

Azure Fundamentals (https://docs.microsoft.com/learn/paths/azure-fundamentals/)

o Hoặc tham gia khóa học có giảng viên hướng dẫn: AZ-900:

(https://trainocate.com/courses/Microsoft/az-900t00-a).

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Developing Solutions for Microsoft Azure

Lịch khai giảng

AZ-204: Developing solutions for Microsoft Azure
Thời gian: 5 ngày
Lịch dự kiến: 21/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top