CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-040: Automating Administration with Windows PowerShell

AZ-040: Automating Administration with Windows PowerShell

AZ-040: Automating Administration with Windows PowerShell

Tổng quan

Thời lượng: 5,0 ngày

Khóa đào tạo này cung cấp cho học viên kiến ​​thức và kỹ năng cơ bản khi sử dụng PowerShell để quản trị và tự động hóa việc quản trị các máy chủ Windows. Khóa học này cung cấp cho học viên các kỹ năng để xác định và xây dựng lệnh mà họ yêu cầu để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, học viên sẽ học cách xây dựng tập lệnh để hoàn thành các tác vụ nâng cao như tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tạo báo cáo. Khóa học này cung cấp các kỹ năng tiên quyết hỗ trợ nhiều sản phẩm của Microsoft, bao gồm Windows Server, Windows Client, Microsoft Azure và Microsoft 365. Để đạt được mục tiêu đó, khóa học này sẽ không tập trung vào bất kỳ sản phẩm nào trong số đó, mặc dù Windows Server, là nền tảng chung cho tất cả các sản phẩm đó, sẽ là ví dụ cho các kỹ thuật mà khóa học này dạy.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các tính năng chính của Windows PowerShell, mở và cấu hình nó.
 • Khám phá, tìm hiểu và chạy các lệnh Windows PowerShell.
 • Tìm các lệnh Windows PowerShell để thực hiện các tác vụ cụ thể.
 • Xác định và sử dụng lệnh ghép ngắn để quản trị AD DS.
 • Xác định và sử dụng lệnh ghép ngắn để cấu hình mạng.
 • Xác định và sử dụng lệnh ghép ngắn cho các tác vụ quản trị máy chủ.
 • Quản lý Windows 10 bằng PowerShell
 • Mô tả mục đích của đường dẫn Windows PowerShell.
 • Chọn, sắp xếp và đo lường các đối tượng trong đường ống.
 • Lọc các đối tượng ra khỏi đường ống.
 • Liệt kê các đối tượng trong đường ống.
 • Gửi đầu ra bao gồm dữ liệu đường ống.
 • Sử dụng PSProviders.
 • Sử dụng PSDrives.
 • Phân biệt CIM và WMI.
 • Truy vấn thông tin quản lý bằng cách sử dụng CIM và WMI.
 • Gọi các phương thức bằng cách sử dụng CIM và WMI.
 • Gán một giá trị cho các biến.
 • Mô tả cách thao tác với biến.
 • Mô tả cách thao tác với mảng và bảng băm.
 • Chạy tập lệnh Windows PowerShell.
 • Sử dụng cấu trúc tập lệnh Windows PowerShell.
 • Nhập dữ liệu từ một tệp.
 • Chấp nhận đầu vào của người dùng cho một tập lệnh.
 • Thực hiện xử lý lỗi cho một tập lệnh.
 • Giải thích các chức năng và mô-đun.
 • Mô tả kiến ​​trúc loại bỏ và bảo mật.
 • Sử dụng các kỹ thuật xóa Windows PowerShell nâng cao.
 • Tạo và quản lý các phiên xóa liên tục.
 • Mô tả, cài đặt và sử dụng môi trường Azure PowerShell
 • Mô tả và sử dụng Azure Cloud Shell.
 • Quản lý máy ảo Azure bằng PowerShell.
 • Quản lý đăng ký và tài khoản lưu trữ Azure với Azure PowerShell.
 • Sử dụng PowerShell để quản lý người dùng, nhóm và giấy phép trong Azure AD
 • Quản lý Exchange trực tuyến với PowerShell.
 • Quản lý SharePoint Online bằng PowerShell.
 • Quản lý Microsoft Teams bằng PowerShell.
 • Tạo và quản lý các công việc nền.
 • Tạo và quản lý các công việc đã lên lịch.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Bắt đầu với Windows PowerShell

Mô-đun này sẽ giới thiệu cho bạn về Windows PowerShell và cung cấp tổng quan về chức năng của sản phẩm. Mô-đun giải thích cách mở và cấu hình Windows PowerShell. Nó cũng giải thích cách chạy các lệnh và sử dụng hệ thống Trợ giúp tích hợp trong Windows PowerShell.

Những bài học

 • Tổng quan về Windows PowerShell
 • Cú pháp lệnh Windows PowerShell của Windows
 • Tìm lệnh và nhận trợ giúp trong Windows PowerShell

Lab: Định cấu hình Windows PowerShell, tìm và chạy các lệnh

 • Định cấu hình ứng dụng bảng điều khiển Windows PowerShell
 • Định cấu hình ứng dụng Windows PowerShell ISE
 • Tìm và chạy các lệnh Windows PowerShell
 • Sử dụng Giới thiệu về tệp

 

Mô-đun 2: Windows PowerShell để quản trị hệ thống cục bộ

Mô-đun này giới thiệu cho bạn các loại lệnh ghép ngắn khác nhau thường được sử dụng để quản trị hệ thống. Mặc dù bạn có thể tìm kiếm các lệnh ghép ngắn mỗi khi bạn cần hoàn thành một nhiệm vụ, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu bạn có ít nhất hiểu biết cơ bản về các lệnh ghép ngắn này. Mô-đun này cũng giải thích cách quản lý Windows 10 bằng PowerShell ..

Những bài học

 • Lệnh ghép ngắn quản trị dịch vụ miền Active Directory
 • Lệnh ghép ngắn cấu hình mạng
 • Lệnh ghép ngắn quản trị máy chủ
 • Windows PowerShell trong Windows 10

Lab: Thực hiện quản trị hệ thống cục bộ với PowerShell

 • Tạo và quản lý các đối tượng Active Directory
 • Định cấu hình cài đặt mạng trên Windows Server
 • Tạo một trang web

 

Mô-đun 3: Làm việc với đường dẫn Windows PowerShell

Mô-đun này giới thiệu tính năng đường ống của Windows PowerShell. Tính năng đường ống được bao gồm trong một số trình bao dòng lệnh, chẳng hạn như dấu nhắc lệnh trong hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, tính năng đường ống trong Windows PowerShell cung cấp các chức năng phức tạp, linh hoạt và khả thi hơn so với các trình bao khác. Mô-đun này cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến ​​thức sẽ giúp bạn sử dụng Windows PowerShell một cách hiệu quả và hiệu quả hơn.

Những bài học

 • Hiểu đường dẫn
 • Chọn, sắp xếp và đo lường các đối tượng
 • Lọc các đối tượng ra khỏi đường ống
 • Liệt kê các đối tượng trong đường ống
 • Gửi và chuyển dữ liệu đường ống dưới dạng đầu ra

Lab: Sử dụng đường dẫn PowerShell

 • Lựa chọn, sắp xếp và hiển thị dữ liệu
 • Lọc các đối tượng
 • Liệt kê các đối tượng
 • Chuyển đổi đối tượng

 

Mô-đun 4: Sử dụng PSProviders và PSDrives

Mô-đun này giới thiệu bộ điều hợp PSProviders và PSDrives. PSProvider về cơ bản là một bộ điều hợp Windows PowerShell làm cho một số hình thức lưu trữ giống như một ổ cứng. PSDrive là một kết nối thực tế với một dạng lưu trữ. Bạn có thể sử dụng hai công nghệ này để làm việc với nhiều dạng lưu trữ khác nhau bằng cách sử dụng các lệnh và kỹ thuật giống nhau mà bạn sử dụng để quản lý hệ thống tệp.

Những bài học

 • Sử dụng PSProviders
 • Sử dụng PSDrives

Lab: Sử dụng PSProviders và PSDrives với PowerShell

 • Tạo tệp và thư mục trên máy tính từ xa
 • Tạo khóa đăng ký cho các tập lệnh trong tương lai của bạn
 • Tạo một nhóm Active Directory mới

 

Mô-đun 5: Truy vấn thông tin quản lý bằng cách sử dụng CIM và WMI

Mô-đun này giới thiệu cho bạn hai công nghệ song song: Công cụ quản lý Windows (WMI) và Mô hình thông tin chung (CIM). Cả hai công nghệ này đều cung cấp quyền truy cập cục bộ và từ xa vào kho thông tin quản lý bao gồm quyền truy cập vào thông tin mạnh mẽ có sẵn từ hệ điều hành, phần cứng máy tính và phần mềm đã cài đặt.

Những bài học

 • Hiểu CIM và WMI
 • Truy vấn dữ liệu bằng cách sử dụng CIM và WMI
 • Thực hiện các thay đổi bằng cách sử dụng CIM và WMI

Lab: Truy vấn thông tin bằng cách sử dụng WMI và CIM

 • Truy vấn thông tin bằng cách sử dụng WMI
 • Truy vấn thông tin bằng CIM
 • Gọi phương thức

 

Mô-đun 6: Làm việc với các biến, mảng và bảng băm

Các biến là một thành phần thiết yếu của script. Bạn có thể sử dụng các biến để hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp mà bạn không thể hoàn thành bằng một lệnh duy nhất. Mô-đun này giải thích cách làm việc với các biến, mảng và bảng băm dưới dạng các bước trong việc tìm hiểu cách tạo tập lệnh Windows PowerShell.

Những bài học

 • Sử dụng các biến
 • Thao tác với các biến
 • Thao tác với mảng và bảng băm

Lab: Sử dụng biến, mảng và bảng băm trong PowerShell

 • Làm việc với các loại biến
 • Sử dụng mảng
 • Sử dụng bảng băm

 

Mô-đun 7: Tập lệnh Windows PowerShell

Mô-đun này giải thích cách đóng gói lệnh Windows PowerShell trong một tập lệnh. Các tập lệnh cho phép bạn thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại và các tác vụ phức tạp hơn không thể thực hiện được trong một lệnh duy nhất.

Những bài học

 • Giới thiệu về tập lệnh với Windows PowerShell
 • Cấu trúc tập lệnh
 • Nhập dữ liệu từ tệp
 • Chấp nhận đầu vào của người dùng
 • Khắc phục sự cố và xử lý lỗi
 • Chức năng và mô-đun

Lab: Sử dụng tập lệnh với PowerShell

 • Ký kịch bản
 • Xử lý một mảng với vòng lặp ForEach
 • Xử lý các mục bằng cách sử dụng câu lệnh If
 • Tạo người dùng dựa trên tệp CSV
 • Truy vấn thông tin đĩa từ máy tính từ xa
 • Cập nhật tập lệnh để sử dụng thông tin đăng nhập thay thế

 

Mô-đun 8: Quản trị máy tính từ xa bằng Windows PowerShell

Mô-đun này giới thiệu cho bạn công nghệ gỡ bỏ Windows PowerShell cho phép bạn kết nối với một hoặc nhiều máy tính từ xa và hướng dẫn chúng thực hiện các lệnh thay mặt bạn.

Những bài học

 • Sử dụng tính năng xóa Windows PowerShell cơ bản
 • Sử dụng các kỹ thuật xóa Windows PowerShell nâng cao
 • Sử dụng PSSessions

Lab: Thực hiện quản trị từ xa với PowerShell

 • Bật tính năng xóa trên máy tính cục bộ
 • Thực hiện xóa từng người một
 • Thực hiện xóa một đến nhiều lần
 • Sử dụng sự hối hận ngầm

 

Mô-đun 9: Quản lý tài nguyên Azure với PowerShell

Mô-đun này cung cấp thông tin về việc cài đặt các mô-đun cần thiết để quản lý các dịch vụ đám mây. Nó giải thích cách sử dụng các lệnh PowerShell để thực hiện một số tác vụ quản trị đơn giản trên tài nguyên đám mây như máy ảo Azure (VM), tài khoản lưu trữ Azure và đăng ký Azure. Mô-đun này cũng mô tả cách sử dụng môi trường Azure Cloud Shell để thực hiện quản trị dựa trên PowerShell hoặc dựa trên Bash trực tiếp từ cổng Azure.

Những bài học

 • Azure PowerShell
 • Giới thiệu Azure Cloud Shell
 • Quản lý máy ảo Azure với PowerShell
 • Quản lý bộ nhớ và đăng ký

Lab: Quản lý tài nguyên Azure với PowerShell

 • Kích hoạt đăng ký Azure và cài đặt mô-đun PowerShell Az
 • Sử dụng Azure Cloud Shell
 • Quản lý tài nguyên Azure với Azure PowerShell

 

Mô-đun 10: Quản lý các dịch vụ Microsoft 365 với PowerShell

Mô-đun này mô tả cách sử dụng PowerShell để quản lý tài khoản người dùng Microsoft 365, giấy phép và nhóm, Exchange Online, SharePoint Online và Microsoft Teams.

Những bài học

 • Quản lý tài khoản người dùng Microsoft 365, giấy phép và nhóm bằng PowerShell
 • Quản lý Exchange trực tuyến với PowerShell
 • Quản lý SharePoint Online bằng PowerShell
 • Quản lý Microsoft Teams bằng PowerShell

Lab: Quản lý Microsoft 365 với PowerShell

 • Quản lý người dùng và nhóm trong Azure AD
 • Quản lý Exchange trực tuyến
 • Quản lý SharePoint
 • Quản lý Nhóm Microsoft

 

Mô-đun 11: Sử dụng công việc nền và công việc đã lên lịch

Mô-đun này mô tả cách sử dụng công việc nền và công việc đã lên lịch. Nó cũng giải thích cách tạo công việc theo lịch trình và truy xuất kết quả công việc.

Những bài học

 • Sử dụng các công việc nền
 • Sử dụng các công việc đã lên lịch

Lab: Quản lý công việc với PowerShell

 • Bắt đầu và quản lý công việc
 • Tạo công việc đã lên lịch

Đối tượng khóa học

Khóa học này dành cho các Chuyên gia CNTT đã có kinh nghiệm về quản trị Windows Server, Windows client, Azure và Microsoft 365 nói chung và những người muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng Windows PowerShell để quản trị. Không bắt buộc có kinh nghiệm với bất kỳ phiên bản PowerShell hoặc bất kỳ ngôn ngữ kịch bản nào được giả định. Khóa học này cũng phù hợp với các Chuyên gia CNTT đã có kinh nghiệm trong quản trị máy chủ, bao gồm Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server và Microsoft SQL Server.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

 • Có kinh nghiệm với các công nghệ và triển khai mạng Windows.
 • Có kinh nghiệm quản trị, bảo trì và khắc phục sự cố Windows Server.

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top