CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
SC-900T00-A - Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals

SC-900T00-A - Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals

SC-900T00-A - Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals

Tổng quan

Thời lượng: 1.0 ngày

Khóa học này cung cấp kiến ​​thức cơ bản về các khái niệm bảo mật, tuân thủ, nhận dạng cũng như các giải pháp Microsoft dựa trên đám mây liên quan.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các khái niệm cơ bản về bảo mật, tuân thủ và nhận dạng.
 • Mô tả các khái niệm và khả năng của các giải pháp quản lý truy cập và nhận dạng của Microsoft.
 • Mô tả các khả năng của các giải pháp bảo mật của Microsoft.
 • Mô tả các khả năng quản lý tuân thủ trong Microsoft.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Mô tả các khái niệm cơ bản về bảo mật, tuân thủ và nhận dạng.

Tìm hiểu về các khái niệm và phương pháp luận cốt lõi làm nền tảng cho các giải pháp bảo mật, tuân thủ và nhận dạng, bao gồm Zero-Trust, trách nhiệm chung, vai trò của nhà cung cấp danh tính, v.v.

Những bài học

 • Mô tả các khái niệm và phương pháp luận về bảo mật và tuân thủ
 • Mô tả khái niệm nhận dạng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các khái niệm và phương pháp luận về bảo mật và tuân thủ
 • Mô tả khái niệm nhận dạng

 

Mô-đun 2: Mô tả các khái niệm và khả năng của các giải pháp quản lý truy cập và nhận dạng Microsoft

Tìm hiểu về các dịch vụ Azure AD và nguyên tắc nhận dạng, xác thực an toàn, khả năng quản lý truy cập cũng như bảo vệ và quản trị danh tính.

Những bài học

 • Mô tả các dịch vụ cơ bản và các loại nhận dạng của Azure AD
 • Mô tả khả năng xác thực của Azure AD
 • Mô tả các khả năng quản lý truy cập của Azure AD
 • Mô tả khả năng quản lý và bảo vệ danh tính của Azure AD

Lab: Khám phá Azure Active Directory

Lab: Khám phá Xác thực Azure AD với mật khẩu tự phục vụ gửi lại

Lab: Khám phá quản lý quyền truy cập trong Azure AD với Quyền truy cập có điều kiện

Lab: Khám phá quản trị danh tính trong Azure AD với Quản lý danh tính đặc quyền

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các dịch vụ cơ bản và các loại nhận dạng của Azure AD
 • Mô tả khả năng xác thực của Azure AD.
 • Mô tả khả năng quản lý truy cập của Azure AD.
 • Mô tả khả năng quản trị và bảo vệ danh tính của Azure AD.

 

Mô-đun 3: Mô tả khả năng của các giải pháp bảo mật của Microsoft

Tìm hiểu về các khả năng bảo mật trong Microsoft. Các chủ đề được đề cập sẽ bao gồm các khả năng mạng và nền tảng của Azure, quản lý bảo mật Azure và Microsoft Sentinel. Bạn sẽ tìm hiểu về tính năng bảo vệ khỏi mối đe dọa với Microsoft 365 Defender và quản lý bảo mật Microsoft 365, đồng thời bạn sẽ khám phá tính năng bảo vệ điểm cuối với Intune.

Những bài học

 • Mô tả các khả năng bảo mật cơ bản trong Azure
 • Mô tả các khả năng quản lý bảo mật của Azure
 • Mô tả khả năng bảo mật của Microsoft Sentinel
 • Mô tả các khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa của Microsoft 365
 • Mô tả các khả năng quản lý bảo mật của Microsoft 365
 • Mô tả bảo mật điểm cuối với Microsoft Intune

Lab: Khám phá Microsoft Defender cho Ứng dụng đám mây

Lab: Khám phá Microsoft Sentinel

Lab: Khám phá Microsoft Defender cho Đám mây

Lab: Khám phá Nhóm bảo mật mạng Azure (NSG)

Lab: Khám phá cổng Microsoft 365 Defender

Lab: Khám phá Microsoft Intune

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các khả năng bảo mật cơ bản trong Azure.
 • Mô tả khả năng quản lý bảo mật của Azure.
 • Mô tả khả năng bảo mật của Microsoft Sentinel.
 • Mô tả các khả năng bảo vệ khỏi mối đe dọa của Microsoft 365.
 • Mô tả khả năng quản lý bảo mật của Microsoft 365.
 • Mô tả bảo mật điểm cuối với Microsoft Intune.

 

Mô-đun 4: Mô tả khả năng của các giải pháp tuân thủ Microsoft

Tìm hiểu về các giải pháp tuân thủ trong Microsoft. Các chủ đề được đề cập sẽ bao gồm Trung tâm tuân thủ, Bảo vệ thông tin và quản trị trong Microsoft 365, Rủi ro nội bộ, kiểm toán và các giải pháp Khám phá điện tử. Cũng bao gồm các khả năng quản trị tài nguyên Azure.

Những bài học

 • Mô tả các khả năng quản lý tuân thủ trong Microsoft
 • Mô tả các khả năng quản trị và bảo vệ thông tin của Microsoft 365
 • Mô tả các khả năng rủi ro nội bộ trong Microsoft 365
 • Mô tả khả năng kiểm tra và khám phá điện tử của Microsoft 365
 • Mô tả các khả năng quản trị tài nguyên trong Azure

Lab: Khám phá Chính sách Azure

Lab: Khám phá quy trình làm việc Core eDiscovery

Lab: Khám phá Cổng tin cậy Dịch vụ

Lab: Khám phá trung tâm tuân thủ Microsoft 365 & Trình quản lý tuân thủ

Lab: Khám phá nhãn độ nhạy trong Microsoft 365

Lab: Khám phá Quản lý rủi ro nội bộ trong Microsoft 365

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các khả năng quản lý tuân thủ trong Microsoft.
 • Mô tả các khả năng quản trị và bảo vệ thông tin của Microsoft 365.
 • Mô tả các khả năng rủi ro nội bộ trong Microsoft 365.
 • Mô tả khả năng kiểm tra và khám phá điện tử của Microsoft 365.
 • Mô tả các khả năng quản trị tài nguyên trong Azure

Đối tượng học viên

Đối tượng của khóa học này là những ai đang muốn làm quen với các nguyên tắc cơ bản về bảo mật, tuân thủ và nhận dạng (SCI) trên các dịch vụ đám mây của Microsoft. Nội dung của khóa học này phù hợp tương ứng với kỳ thi SC-900.
Các ứng viên phải quen thuộc với Microsoft Azure, Microsoft 365 và hiểu cách các giải pháp bảo mật, tuân thủ và nhận dạng của Microsoft có thể mở rộng trên các lĩnh vực này để cung cấp một giải pháp tổng thể và toàn diện.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

 • Hiểu biết chung về các khái niệm mạng và điện toán đám mây.
 • Kiến thức chung về CNTT hoặc bất kỳ kinh nghiệm chung nào làm việc trong môi trường CNTT.
 • Hiểu biết chung về Microsoft Azure và Microsoft 365.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Security, Compliance and Identity Fundamentals

Lịch khai giảng

SC-900: Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals
Thời gian: 1 ngày
Lịch dự kiến: 21/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top