CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
55158A: SharePoint 2013 Business Intelligence

55158A: SharePoint 2013 Business Intelligence

55158A: SharePoint 2013 Business Intelligence

Tổng quan

Thời lượng: 3 ngày

Khóa học này bao gồm các dịch vụ và tính năng trong SharePoint cung cấp hỗ trợ cho các tình huống Business Intelligence.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

 • Tìm hiểu cách định cấu hình các site SharePoint cho doanh nghiệp

 • Tìm hiểu cách cấu hình và sử dụng SharePoint Excel Services

 • Tìm hiểu cách định cấu hình và sử dụng Dịch vụ SharePoint Visio

 • Tìm hiểu cách định cấu hình và sử dụng tiện ích bổ sung PowerPivot cho SharePoint

 • Tìm hiểu cách định cấu hình và sử dụng Power View trong SharePoint

 • Dựa vào cấu hình và sử dụng tiện ích bổ sung PowerPivot cho SharePoint

 • Tìm hiểu cách cấu hình và sử dụng tiện ích bổ sung Dịch vụ Báo cáo cho SharePoint

 • Tìm hiểu cách cấu hình và sử dụng PerformancePoint trong SharePoint

 • Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Power BI và cách nó phù hợp với SharePoint

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Tổng quan về các tính năng và dịch vụ thông minh kinh doanh của SharePoint

 

Mô-đun này cung cấp tổng quan về các tính năng và dịch vụ SharePoint Business Intelligence.

Những bài học

 • Dịch vụ SharePoint BI

 • Các tính năng của SharePoint BI

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Hiểu những dịch vụ và tính năng được cung cấp.

 

Mô-đun 2: Định cấu hình trang web SharePoint cho doanh nghiệp thông minh

Mô-đun này giải thích cách định cấu hình trang nhóm hiện có cho BI.

Những bài học

 • Mẫu trang web SharePoint Business Intelligence

 • Định cấu hình một Site nhóm SharePoint hiện tại cho Business Intelligence

Lab: Định cấu hình Site nhóm SharePoint cho Business Intelligence

Định cấu hình Site nhóm SharePoint cho Business Intelligence

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình Site nhóm SharePoint hiện có cho Business Intelligence.

 

Mô-đun 3: Excel Services trong SharePoint

Mô-đun này giải thích cách sử dụng Excel Services..

Những bài học

Xem Bảng tính Excel với Dịch vụ SharePoint Excel

Sử dụng Phần Web của Dịch vụ SharePoint Excel

Tùy chọn cấu hình trang trại Excel Services cơ bản

Làm mới nguồn dữ liệu với Dịch vụ SharePoint Excel

Lab: Định cấu hình các tùy chọn trang trại Excel Services.

Định cấu hình các tùy chọn trang trại Excel Services.

Lab: Làm mới dữ liệu với các Excel Services.

Làm mới dữ liệu với các Excel Services.

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

Xem trang tính Excel với Dịch vụ SharePoint Excel.

Sử dụng Phần Web Excel Services.

Định cấu hình các Excel Services cơ bản.

Làm mới nguồn dữ liệu.

 

Mô-đun 4:  Visio Services trong SharePoint

Mô-đun này giải thích cách sử dụng Visio Services

Những bài học

 • Định cấu hình Visio Services Farm Settings

 • Xem Bản vẽ Visio với SharePoint Visio Services

 • Đính kèm dữ liệu vào bản vẽ Visio

Lab: Sử dụng SharePoint Visio Services

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

Định cấu hình các Visio Services

Xem bản vẽ Visio.

Đính kèm dữ liệu vào bản vẽ.

 

Mô-đun 5: Phần bổ trợ SharePoint PowerPivot

Mô-đun này giải thích cách làm việc với Mô hình PowerPivot, và Thư viện.

Những bài học

 

Tổng quan về Mô hình Dữ liệu PowerPivot

Định cấu hình cài đặt PowerPivot Farm

Tạo Thư viện PowerPivot

Tùy chọn làm mới dữ liệu PowerPivot

Lab: Định cấu hình PowerPivot cho SharePoint

Định cấu hình PowerPivot cho SharePoint

Lab: Làm mới dữ liệu từ Thư viện PowerPivot

Làm mới dữ liệu từ Thư viện PowerPivot

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình cài đặt PowerPivot Farm.

Tạo một Thư viện PowerPivot.

Sử dụng các tùy chọn làm mới dữ liệu.

 

Mô-đun 6: Tính năng SharePoint Power View

Mô-đun này giải thích cách làm việc với Power View.

Những bài học:

Tổng quan về Power View trong SharePoint

Định cấu hình nguồn dữ liệu cho báo cáo Power View

Tạo báo cáo Power View

Lab: Tạo Báo cáo với Power View

Tạo báo cáo với Power View

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình nguồn dữ liệu.

Tạo kho Power View.

 

Mô-đun 7: Tiện ích bổ sung dịch vụ báo cáo SQL cho SharePoint

Mô-đun này giải thích cách làm việc với Dịch vụ Báo cáo cho SharePoint

Những bài học:

Định cấu hình Reporting Services Farm Settings

Định cấu hình SharePoint Library cho Reporting Services Reports

Báo cáo Services Subscriptions và Alerts

Báo cáo Viewer Web Part

Lab: Thêm Reporting Services Reports vào SharePoint Library

 • Thêm Reporting Services Reports vào SharePoint Library

Lab: Định cấu hình Services Subscriptions và Alerts

 • Định cấu hình Services Subscriptions và Alerts

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình Reporting Services Farm Settings..

Định cấu hình SharePoint Library.

Làm việc với đăng ký và cảnh báo.

Làm việc với Viewer Web Part.

 

Mô-đun 8: Dịch vụ điểm hiệu suất SharePoint

Mô-đun này giải thích cách làm việc với Performance Point Services

Những bài học

 • Tổng quan về Performance Point Services

 • Định cấu hình SharePoint Lists và Libraries cho Performance Point

 • Tạo nguồn dữ liệu

 • Tạo Score Card và KPI

 • Tạo Performance Point Charts and Graphs

 • Tạo Performance Point Dashboards

Lab: Định cấu hình SharePoint Lists và Libraries cho Performance Point

 • Định cấu hình trang SharePoint cho điểm hiệu suất

Lab: Tạo Performance Point Dashboard

 • Tạo Performance Point Dashboard

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình SharePoint Lists và Libraries cho Performance Point

 • Tạo nguồn dữ liệu

 • Tạo Score Card và KPI

 • Tạo Performance Point Charts and Graphs

 

Mô đun 9: Power BI

Học phần này giải thích cách làm việc vớiPower BI.

 

Những bài học

Tổng quan về Power BI

Cách Power BI kết hợp SharePoint

Lab: Làm việc với Power BI

 • Thực hành Power BI

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Làm việc với Power BI.

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho nhân viên dữ liệu và nhà phân tích tình hình kinh doanh với  tối thiểu ba tháng kinh nghiệm sử dụng các trang, danh sách và thư viện SharePoint và có các kỹ năng điều hướng Web cơ bản.

Kiến thức khuyến nghị

Kiến thức cơ bản về chức năng và điều hướng SharePoint.

Kiến thức cơ bản về mô hình dữ liệu sẽ là điểm hữu ích nhưng không bắt buộc đối với học viên trong khóa học này.

Chứng chỉ

Khóa học này không liên quan đến bất kỳ Chứng chỉ nào.

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top