CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-020: Microsoft Azure solutions for AWS developers

AZ-020: Microsoft Azure solutions for AWS developers

AZ-020: Microsoft Azure solutions for AWS developers

Tổng quan

Thời lượng: 3 ngày

Khóa học này được thiết kế để đào tạo cho các nhà phát triển AWS (Amazon Web Services) cách chuẩn bị các giải pháp end-to-end trong Microsoft Azure. Trong khóa học này, bạn sẽ xây dựng các giải pháp Azure App Service Web App và Azure Functions, sử dụng bộ lưu trữ blob hoặc Cosmos DB trong các giải pháp, triển khai các giải pháp đám mây an toàn bao gồm xác thực và ủy quyền người dùng, triển khai quản lý API và phát triển các giải pháp dựa trên sự kiện và tin nhắn, và giám sát, khắc phục sự cố và tối ưu hóa các giải pháp Azure của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu cách các nhà phát triển sử dụng dịch vụ Azure, tập trung bổ sung vào các tính năng và tác vụ khác với AWS và điều đó có ý nghĩa gì đối với bạn khi bạn phát triển các ứng dụng sẽ được lưu trữ bằng cách sử dụng dịch vụ Azure.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Tạo ứng dụng web dịch vụ ứng dụng Azure

Học viên sẽ học cách xây dựng một ứng dụng web trên nền tảng Azure App Service. Họ sẽ tìm hiểu cách hoạt động của nền tảng và cách tạo, định cấu hình, mở rộng quy mô, bảo mật và triển khai cho nền tảng Dịch vụ ứng dụng.

Những bài học

 • Các khái niệm cốt lõi của Azure App Service
 • Tạo ứng dụng web dịch vụ ứng dụng Azure
 • Định cấu hình và giám sát các ứng dụng Azure App
 • Mở rộng quy mô ứng dụng App Service
 • Môi trường dàn dựng Azure App Service

 

Mô-đun 2: Triển khai các chức năng Azure

Mô-đun này bao gồm việc tạo ứng dụng Chức năng và cách tích hợp trình kích hoạt và đầu vào / đầu ra vào ứng dụng.

Những bài học

 • Tổng quan về Azure Functions
 • Phát triển các Azure Functions
 • Thực hiện các Durable Functions

 

Mô-đun 3: Phát triển các giải pháp sử dụng lưu trữ blob

Học viên sẽ học cách hoạt động của bộ lưu trữ Azure Blob, cách quản lý dữ liệu thông qua vòng đời lưu trữ blob nóng / lạnh / lưu trữ và cách sử dụng thư viện ứng dụng Azure Blob để quản lý dữ liệu và siêu dữ liệu. Ngoài ra, học viên sẽ học cách tạo Mẫu ARM (Trình quản lý tài nguyên Azure).

Những bài học

 • Các khái niệm cốt lõi về lưu trữ Azure Blob
 • Quản lý vòng đời lưu trữ Azure Blob
 • Làm việc với bộ nhớ Azure Blob
 • Tạo Azure Resource Manager Template

 

Mô-đun 4: Phát triển các giải pháp sử dụng bộ lưu trữ Cosmos DB

Học viên sẽ tìm hiểu cách Cosmos DB được cấu trúc và cách quản lý tính nhất quán của dữ liệu. Học viên cũng sẽ học cách tạo tài khoản Cosmos DB và tạo cơ sở dữ liệu, vùng chứa và các mục bằng cách sử dụng kết hợp Azure Portal và .NET SDK.

Những bài học

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu Azure Cosmos
 • Cấu trúc dữ liệu Azure Cosmos DB
 • Làm việc với dữ liệu và tài nguyên Azure Cosmos DB
 • Tạo và triển khai các mẫu ARM

 

Mô-đun 5: Tạo và triển khai các mẫu Azure Resource Manager (ARM)

Học viên sẽ học cách tạo và triển khai các mẫu Azure Resource Manager có thể được sử dụng để tăng tốc độ triển khai mới và tạo sự nhất quán giữa các tài nguyên.

Những bài học

Tạo và triển khai các mẫu ARM

 

Mô-đun 6: Thực hiện xác thực và ủy quyền người dùng

Học viên sẽ học cách tận dụng Microsoft Identity Platform v2.0 để quản lý xác thực và truy cập vào tài nguyên. Học viên cũng sẽ học cách sử dụng Microsoft Authentication Library và  Microsoft Graph để xác thực người dùng và truy xuất thông tin được lưu trữ trong Azure cũng như cách thức và thời điểm sử dụng Shared Access Signatures.

Những bài học

 • Triển khai nền tảng Microsoft idenity
 • Triển khai Microsoft Authentication Library
 • Bảo mật dữ liệu cấu hình ứng dụng bằng cách sử dụng Azure App Configuration

 

Mô-đun 7: Triển khai các giải pháp đám mây an toàn

Mô-đun này bao gồm cách bảo mật thông tin (khóa, bí mật, chứng chỉ) mà ứng dụng sử dụng để truy cập tài nguyên. Nó cũng bao gồm việc bảo mật thông tin cấu hình ứng dụng

Những bài học

 • Quản lý khóa, bí mật và chứng chỉ bằng cách sử dụng KeyVault API
 • Triển khai Managed Identities cho tài nguyên Azure
 • Bảo mật dữ liệu cấu hình ứng dụng bằng cách sử dụng Azure App Configuration

 

Mô-đun 8: Triển khai quản lý API

Học viên sẽ học cách xuất bản API, tạo chính sách để quản lý thông tin được chia sẻ qua API và quản lý quyền truy cập vào API của họ bằng cách sử dụng dịch vụ Azure API Management.

Những bài học

 • Triển khai API Management
 • Xác định chính sách cho API
 • Bảo mật các API của bạn

 

Mô-đun 9: Phát triển các giải pháp dựa trên sự kiện

Học viên sẽ học cách xây dựng các ứng dụng với các kiến ​​trúc dựa trên sự kiện.

Những bài học

 • Triển khai Azure Event Grid
 • Triển khai Azure Event Hubs
 • Triển khai Azure Notification Hub

 

Mô-đun 10: Phát triển các giải pháp dựa trên tin nhắn

Học viên sẽ học cách xây dựng các ứng dụng với các kiến ​​trúc dựa trên thông điệp.

Những bài học

 • Triển khai các giải pháp sử dụng Azure Service Bus
 • Triển khai các giải pháp sử dụng hàng đợi Azure Queue Storage

 

Mô-đun 11: Giám sát và tối ưu hóa các giải pháp Azure

Mô-đun này dạy học viên cách dựng code từ xa

Những bài học

 • Các ứng dụng của Azure Application Insights
 • Tạo một ứng dụng để giám sát

Đối tượng khóa học

Học viên trong khóa học này là những nhà phát triển AWS có kinh nghiệm trong việc phát triển Azure.

Kiến thức khuyến nghị

Học viên nên có kinh nghiệm phát triển chuyên môn từ 1-2 năm và kinh nghiệm với AWS. Họ phải có kỹ nănglập trình bằng ngôn ngữ được hỗ trợ của Azure.

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Developer Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top