CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-800T00: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

AZ-800T00: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

AZ-800T00: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này dạy cho các Chuyên gia CNTT cách quản lý khối lượng công việc và dịch vụ cốt lõi của Windows Server bằng công nghệ tại chỗ, kết hợp và đám mây. Khóa học dạy cho các Chuyên gia CNTT cách triển khai và quản lý các giải pháp tại chỗ và kết hợp như nhận dạng, quản lý, máy tính, mạng và lưu trữ trong môi trường kết hợp Windows Server.

Mục tiêu khóa học

Khóa học bốn ngày này dành cho các Quản trị viên Windows Server Hybrid có kinh nghiệm làm việc với Windows Server và muốn mở rộng khả năng của môi trường tại chỗ bằng cách kết hợp các công nghệ tại chỗ và kết hợp. Quản trị viên kết hợp Windows Server triển khai và quản lý các giải pháp kết hợp và tại chỗ như danh tính, quản lý, máy tính, mạng và lưu trữ trong môi trường kết hợp Windows Server.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Dịch vụ nhận dạng trong Windows Server

Mô-đun này giới thiệu các dịch vụ nhận dạng và mô tả Dịch vụ miền Active Directory (AD DS) trong môi trường Windows Server. Mô-đun mô tả cách triển khai bộ điều khiển miền trong AD DS, cũng như Azure Active Directory (AD) và lợi ích của việc tích hợp Azure AD với AD DS. Mô-đun này cũng bao gồm các khái niệm cơ bản về Chính sách Nhóm và cách định cấu hình các đối tượng chính sách nhóm (GPO) trong môi trường miền.

Những bài học

 • Giới thiệu về AD DS
 • Quản lý bộ điều khiển miền AD DS và vai trò FSMO
 • Thực hiện các đối tượng chính sách nhóm
 • Quản lý các tính năng nâng cao của AD DS

Lab: Triển khai các dịch vụ nhận dạng và Chính sách Nhóm

 • Triển khai bộ điều khiển miền mới trên Server Core
 • Định cấu hình chính sách nhóm
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Mô tả AD DS trong môi trường Windows Server.
 • Triển khai bộ điều khiển miền trong AD DS.
 • Mô tả Azure AD và lợi ích của việc tích hợp Azure AD với AD DS.
 • Giải thích khái niệm cơ bản về Chính sách Nhóm và định cấu hình GPO trong môi trường miền.

 

Mô-đun 2: Triển khai danh tính trong các kịch bản kết hợp

Mô-đun này thảo luận về cách định cấu hình môi trường Azure để hỗ trợ khối lượng công việc Windows IaaS yêu cầu Active Directory. Mô-đun này cũng bao gồm việc tích hợp môi trường Active Directory Domain Services (AD DS) tại chỗ vào Azure. Cuối cùng, mô-đun giải thích cách mở rộng môi trường Active Directory hiện có vào Azure bằng cách đặt các máy ảo IaaS được định cấu hình làm bộ điều khiển miền vào mạng con mạng ảo Azure được cấu hình đặc biệt.

Những bài học

 • Triển khai danh tính kết hợp với Windows Server
 • Triển khai và quản lý bộ điều khiển miền Azure IaaS Active Directory trong Azure

Lab: Triển khai tích hợp giữa AD DS và Azure AD

 • Chuẩn bị Azure AD để tích hợp AD DS
 • Chuẩn bị AD DS tại chỗ để tích hợp Azure AD
 • Tải xuống, cài đặt và định cấu hình Azure AD Connect
 • Xác minh tích hợp giữa AD DS và Azure AD
 • Triển khai các tính năng tích hợp Azure AD trong AD DS

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tích hợp môi trường Active Directory Domain Services (AD DS) tại chỗ vào Azure.
 • Cài đặt và cấu hình đồng bộ hóa thư mục bằng Azure AD Connect.
 • Triển khai và cấu hình Azure AD DS.
 • Triển khai Đăng nhập một lần liền mạch (SSO).
 • Triển khai và cấu hình Azure AD DS.
 • Cài đặt khu AD DS mới trên Azure VNet.

 

Mô-đun 3: Quản trị Windows Server

Mô-đun này mô tả cách thực hiện nguyên tắc ít đặc quyền nhất thông qua Máy trạm truy cập đặc quyền (PAW) và Quản trị vừa đủ (JEA). Mô-đun này cũng nêu bật một số công cụ quản trị Windows Server phổ biến, chẳng hạn như Trung tâm quản trị Windows, Trình quản lý máy chủ và PowerShell. Mô-đun này cũng mô tả quá trình cấu hình sau cài đặt và các công cụ có sẵn để sử dụng cho quá trình này, chẳng hạn như sconfig và Cấu hình trạng thái mong muốn (DSC).

Những bài học

 • Thực hiện quản trị bảo mật Windows Server
 • Mô tả các công cụ quản trị Windows Server
 • Thực hiện cấu hình sau cài đặt Windows Server
 • Quản trị vừa đủ trong Windows Server

Lab: Quản lý Windows Server

 • Triển khai và sử dụng quản trị máy chủ từ xaSau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Giải thích các mô hình quản trị đặc quyền ít nhất.

 • Quyết định thời điểm sử dụng các máy trạm truy cập đặc quyền.
 • Chọn công cụ quản trị Windows Server thích hợp nhất cho một tình huống nhất định.
 • Áp dụng các phương pháp khác nhau để thực hiện cấu hình sau cài đặt Windows Server.
 • Hạn chế các hoạt động quản trị đặc quyền bằng cách sử dụng Quản trị vừa đủ (JEA).

 

Mô-đun 4: Hỗ trợ quản lý kết hợp

Mô-đun này bao gồm các công cụ hỗ trợ quản lý máy ảo Windows IaaS từ xa. Mô-đun này cũng bao gồm cách sử dụng Azure Arc với các phiên bản máy chủ tại chỗ, cách triển khai chính sách Azure với Azure Arc và cách sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu Log Analytics.

Những bài học

 • Quản trị và quản lý máy ảo Windows Server IaaS từ xa
 • Quản lý khối lượng công việc kết hợp với Azure Arc

Lab: Sử dụng Trung tâm quản trị Windows trong các tình huống kết hợp

 • Cấp phép máy ảo Azure chạy Windows Server
 • Triển khai kết nối hỗn hợp bằng cách sử dụng Bộ điều hợp mạng Azure
 • Triển khai cổng Trung tâm quản trị Windows trong Azure
 • Xác minh chức năng của cổng Trung tâm quản trị Windows trong Azure
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Chọn các công cụ và kỹ thuật thích hợp để quản lý máy ảo Windows IaaS từ xa.
 • Giải thích cách giới thiệu các phiên bản Windows Server tại chỗ trong Azure Arc.
 • Kết nối các máy lai với Azure từ cổng Azure.
 • Sử dụng Azure Arc để quản lý thiết bị.
 • Hạn chế quyền truy cập bằng RBAC.

 

Mô-đun 5: Ảo hóa Hyper-V trong Windows Server

Mô-đun này mô tả cách triển khai và cấu hình các máy ảo Hyper-V và vùng chứa. Mô-đun bao gồm các tính năng chính của Hyper-V trong Windows Server, mô tả cài đặt VM và cách cấu hình VM trong Hyper-V. Mô-đun cũng bao gồm các công nghệ bảo mật được sử dụng với ảo hóa, chẳng hạn như máy ảo được bảo vệ, Dịch vụ người giám hộ máy chủ, chứng thực được quản trị viên tin cậy và TPM tin cậy và Dịch vụ bảo vệ khóa (KPS). Cuối cùng, mô-đun này trình bày cách chạy vùng chứa và khối lượng công việc vùng chứa cũng như cách sắp xếp khối lượng công việc vùng chứa trên Windows Server bằng Kubernetes.

Những bài học

 • Định cấu hình và quản lý Hyper-V
 • Định cấu hình và quản lý máy ảo Hyper-V
 • Khối lượng công việc Hyper-V an toàn
 • Chạy vùng chứa trên Windows Server
 • Sắp xếp các vùng chứa trên Windows Server bằng Kubernetes

Lab: Triển khai và định cấu hình ảo hóa trong Windows Server

 • Tạo và cấu hình máy ảo
 • Cài đặt và định cấu hình vùng chứa
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Cài đặt và cấu hình Hyper-V trên Windows Server.
 • Cấu hình và quản lý máy ảo Hyper-V.
 • Sử dụng Host Guardian Service để bảo vệ các máy ảo.
 • Tạo và triển khai các máy ảo được che chắn.
 • Định cấu hình và quản lý khối lượng công việc vùng chứa.
 • Sắp xếp khối lượng công việc vùng chứa bằng cách sử dụng cụm Kubernetes.

 

Mô-đun 6: Triển khai và định cấu hình máy ảo Azure

Mô-đun này mô tả tính toán và lưu trữ Azure liên quan đến máy ảo Azure và cách triển khai máy ảo Azure bằng cách sử dụng cổng Azure, Azure CLI hoặc các mẫu. Mô-đun cũng giải thích cách tạo máy ảo mới từ các hình ảnh tổng quát và sử dụng các mẫu Azure Image Builder để tạo và quản lý hình ảnh trong Azure. Cuối cùng, mô-đun này mô tả cách triển khai các phần mở rộng Cấu hình Trạng thái Mong muốn (DSC), triển khai các phần mở rộng đó để xử lý các máy chủ không tuân thủ và sử dụng các phần mở rộng tập lệnh tùy chỉnh.

Những bài học

 • Lập kế hoạch và triển khai máy ảo Windows Server IaaS
 • Tùy chỉnh hình ảnh máy ảo Windows Server IaaS
 • Tự động hóa cấu hình máy ảo Windows Server IaaS

Lab: Triển khai và định cấu hình Windows Server trên Azure VMs

 • Ủy quyền các mẫu Azure Resource Manager (ARM) để triển khai Azure VM
 • Sửa đổi các mẫu ARM để bao gồm cấu hình dựa trên tiện ích mở rộng VM
 • Triển khai máy ảo Azure chạy Windows Server bằng cách sử dụng các mẫu ARM
 • Định cấu hình quyền truy cập quản trị vào máy ảo Azure chạy Windows Server
 • Định cấu hình bảo mật Windows Server trong Azure VMs

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo một máy ảo từ cổng Azure và từ Azure Cloud Shell.
 • Triển khai máy ảo Azure bằng cách sử dụng các mẫu.
 • Tự động hóa cấu hình máy ảo Windows Server IaaS.
 • Phát hiện và xử lý các máy chủ không tuân thủ.
 • Tạo máy ảo mới từ các hình ảnh tổng quát.
 • Sử dụng các mẫu Azure Image Builder để tạo và quản lý hình ảnh trong Azure.

 

Mô-đun 7: Dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng trong Windows Server

Mô-đun này mô tả cách triển khai các dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng lõi trong Windows Server, chẳng hạn như DHCP và DNS. Mô-đun này cũng bao gồm cách triển khai quản lý địa chỉ IP và cách sử dụng Dịch vụ Truy cập Từ xa.

Những bài học

 • Triển khai và quản lý DHCP
 • Triển khai Windows Server DNS
 • Thực hiện quản lý địa chỉ IP
 • Thực hiện truy cập từ xa

Lab: Triển khai và định cấu hình các dịch vụ cơ sở hạ tầng mạng trong Windows Server

 • Triển khai và cấu hình DHCP
 • Triển khai và định cấu hình DNS

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thực hiện cấu hình IP tự động với DHCP trong Windows Server.
 • Triển khai và cấu hình độ phân giải tên với Windows Server DNS.
 • Triển khai IPAM để quản lý máy chủ DHCP và DNS cũng như không gian địa chỉ IP của tổ chức.
 • Chọn, sử dụng và quản lý các thành phần truy cập từ xa.
 • Triển khai Proxy Ứng dụng Web (WAP) làm proxy ngược cho các ứng dụng web nội bộ.

 

Mô-đun 8: Triển khai cơ sở hạ tầng mạng kết hợp

Mô-đun này mô tả cách kết nối môi trường tại chỗ với Azure và cách định cấu hình DNS cho máy ảo Windows Server IaaS. Mô-đun này trình bày cách chọn giải pháp DNS thích hợp cho nhu cầu của tổ chức bạn và chạy máy chủ DNS trong máy ảo Windows Server Azure IaaS. Cuối cùng, mô-đun này trình bày cách quản lý mạng ảo Microsoft Azure và cấu hình địa chỉ IP cho cơ sở hạ tầng Windows Server như một máy ảo dịch vụ (IaaS).

Những bài học

 • Triển khai cơ sở hạ tầng mạng kết hợp
 • Triển khai DNS cho máy ảo Windows Server IaaS
 • Triển khai định tuyến và định tuyến địa chỉ IP IaaS VM của Windows Server

Lab: Triển khai mạng Windows Server IaaS VM

 • Triển khai định tuyến mạng ảo trong Azure
 • Triển khai phân giải tên DNS trong Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai mạng riêng ảo Azure (VPN).
 • Định cấu hình DNS cho máy ảo Windows Server IaaS.
 • Chạy máy chủ DNS trong máy ảo Windows Server Azure IaaS.
 • Tạo cổng VPN dựa trên tuyến đường bằng cổng Azure.
 • Triển khai Azure ExpressRoute.
 • Triển khai mạng diện rộng Azure (WAN).
 • Quản lý mạng ảo Microsoft Azure (VNets).
 • Quản lý cấu hình địa chỉ IP cho máy ảo Windows Server IaaS (VM).

 

Mô-đun 9: Máy chủ tệp và quản lý lưu trữ trong Windows Server

Mô-đun này bao gồm chức năng cốt lõi và các trường hợp sử dụng của máy chủ tệp và công nghệ quản lý lưu trữ trong Windows Server. Mô-đun thảo luận về cách định cấu hình và quản lý vai trò Máy chủ tệp Windows cũng như cách sử dụng Không gian lưu trữ và Không gian lưu trữ trực tiếp. Mô-đun này cũng bao gồm việc nhân rộng khối lượng giữa các máy chủ hoặc cụm bằng cách sử dụng Bản sao lưu trữ.

Những bài học

 • Quản lý máy chủ tệp Windows Server
 • Triển khai Không gian lưu trữ và Không gian lưu trữ Trực tiếp
 • Triển khai trùng lặp dữ liệu Windows Server
 • Triển khai Windows Server iSCSI
 • Triển khai bản sao lưu trữ Windows Server

Lab: Triển khai các giải pháp lưu trữ trong Windows Server

 • Triển khai trùng lặp dữ liệu
 • Định cấu hình bộ nhớ iSCSI
 • Định cấu hình không gian lưu trữ dự phòng
 • Triển khai trực tiếp không gian lưu trữ

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Định cấu hình và quản lý vai trò Máy chủ Tệp của Windows Server.

Bảo vệ dữ liệu khỏi lỗi ổ đĩa bằng cách sử dụng Không gian lưu trữ.

Tăng khả năng mở rộng và hiệu suất quản lý bộ nhớ bằng Storage Spaces Direct.

Tối ưu hóa việc sử dụng ổ đĩa bằng cách sử dụng Data DeDuplication.

Định cấu hình tính khả dụng cao cho iSCSI.

Cho phép sao chép khối lượng giữa các cụm bằng cách sử dụng Bản sao lưu trữ.

Sử dụng Bản sao lưu trữ để cung cấp khả năng phục hồi cho dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa Máy chủ Windows.

 

Mô-đun 10: Triển khai cơ sở hạ tầng máy chủ tệp kết hợp

Mô-đun này giới thiệu các dịch vụ tệp Azure và cách định cấu hình kết nối với Tệp Azure. Mô-đun này cũng bao gồm cách triển khai và thực hiện Đồng bộ hóa tệp Azure để lưu vào bộ đệm ẩn các chia sẻ tệp Azure trên máy chủ tệp Windows Server tại chỗ. Mô-đun này cũng mô tả cách quản lý phân tầng đám mây và cách di chuyển từ DFSR sang Azure File Sync.

Những bài học

 • Tổng quan về các dịch vụ tệp Azure
 • Triển khai đồng bộ hóa tệp Azure

Lab: Triển khai Đồng bộ hóa tệp Azure

 • Triển khai nhân rộng DFS trong môi trường tại chỗ của bạn
 • Tạo và định cấu hình một nhóm đồng bộ hóa
 • Thay thế sao chép DFS bằng sao chép dựa trên đồng bộ hóa tệp
 • Xác minh nhân rộng và bật phân tầng đám mây
 • Khắc phục sự cố sao chép

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình dịch vụ tệp Azure.
 • Định cấu hình kết nối với các dịch vụ tệp Azure.
 • Triển khai Đồng bộ hóa tệp Azure.
 • Triển khai đồng bộ hóa tệp Azure
 • Quản lý phân tầng đám mây.
 • Di chuyển từ DFSR sang Azure File Sync.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

Có kinh nghiệm quản lý khối lượng công việc của hệ điều hành Windows Server và Windows Server trong các tình huống tại chỗ, bao gồm AD DS, DNS, DFS, Hyper-V và Dịch vụ Tệp và Lưu trữ

Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý Windows Server phổ biến (ngụ ý trong điều kiện tiên quyết đầu tiên).

Kiến thức cơ bản về các công nghệ máy tính, lưu trữ, mạng và ảo hóa cốt lõi của Microsoft (ngụ ý trong điều kiện tiên quyết đầu tiên).

Có kinh nghiệm và hiểu biết về các công nghệ mạng cốt lõi như định địa chỉ IP, độ phân giải tên và Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP)

Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về Microsoft Hyper-V và các khái niệm cơ bản về ảo hóa máy chủ

Kinh nghiệm cơ bản về triển khai và quản lý các dịch vụ IaaS trong Microsoft Azure

Kiến thức cơ bản về Azure Active Directory

Trải nghiệm làm việc thực hành với các hệ điều hành máy khách Windows như Windows 10 hoặc Windows 11

Trải nghiệm cơ bản với Windows PowerShell

 

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top