CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
SC-300T00-A - Microsoft Identity and Access Administrator

SC-300T00-A - Microsoft Identity and Access Administrator

SC-300T00-A - Microsoft Identity and Access Administrator

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này cung cấp kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để triển khai các giải pháp quản lý danh tính dựa trên Microsoft Azure AD và kết nối các công nghệ nhận dạng. Khóa học này bao gồm nội dung nhận dạng cho Azure AD, đăng ký ứng dụng doanh nghiệp, quyền truy cập có điều kiện, quản trị danh tính và các công cụ nhận dạng khác.

Mục tiêu khóa học

 • Triển khai giải pháp quản lý danh tính
 • Triển khai các giải pháp quản lý quyền truy cập và xác thực
 • Triển khai quản lý quyền truy cập cho các ứng dụng
 • Lập kế hoạch và thực hiện một chiến lược quản trị danh tính

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Triển khai giải pháp quản lý danh tính

Tìm hiểu cách tạo và quản lý triển khai Azure Active Directory (Azure AD) ban đầu của bạn và định cấu hình người dùng, nhóm và danh tính bên ngoài mà bạn sẽ sử dụng để chạy giải pháp của mình.

Những bài học

 • Triển khai cấu hình ban đầu của Azure AD
 • Tạo, định cấu hình và quản lý danh tính
 • Triển khai và quản lý danh tính bên ngoài
 • Triển khai và quản lý danh tính kết hợp

Lab: Quản lý vai trò của người dùng

Lab: Đặt thuộc tính cho toàn bộ người thuê

Lab: Gán giấy phép cho người dùng

Lab: Khôi phục hoặc xóa người dùng đã xóa

Lab: Thêm nhóm trong Azure AD

Lab: Thay đổi nhiệm vụ cấp phép nhóm

Lab: Thay đổi chuyển nhượng giấy phép người dùng

Lab: Định cấu hình cộng tác bên ngoài

Lab: Thêm người dùng khách vào thư mục

Lab: Khám phá các nhóm động

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai Azure AD ban đầu với cài đặt tùy chỉnh
 • Quản lý cả danh tính bên trong và bên ngoài
 • Triển khai giải pháp nhận dạng kết hợp

 

Mô-đun 2: Triển khai giải pháp xác thực và quản lý quyền truy cập

Triển khai và quản lý việc quản lý truy cập của bạn bằng Azure AD. Sử dụng MFA, quyền truy cập có điều kiện và bảo vệ danh tính để quản lý giải pháp nhận dạng của bạn.

Những bài học

 • Bảo mật người dùng Azure AD với MFA
 • Quản lý xác thực người dùng
 • Lập kế hoạch, triển khai và quản lý quyền truy cập có điều kiện
 • Quản lý bảo vệ danh tính Azure AD

Lab: Định cấu hình chính sách đăng ký xác thực Azure AD MFA

Lab: Bật chính sách rủi ro đăng nhập

Lab: Quản lý các giá trị khóa thông minh Azure AD

Lab: Định cấu hình các điều khiển phiên xác thực

Lab: Thực hiện các chính sách truy cập có điều kiện, vai trò và nhiệm vụ

Lab: Làm việc với các mặc định bảo mật

Lab: Định cấu hình và triển khai đặt lại mật khẩu tự phục vụ (SSPR)

Lab: Bật Azure AD MFA

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình và quản lý xác thực người dùng bao gồm MFA
 • Kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên bằng quyền truy cập có điều kiện
 • Sử dụng Azure AD Identity Protection để bảo vệ tổ chức của bạn

 

Mô-đun 3: Triển khai quản lý quyền truy cập cho Ứng dụng

Khám phá cách các ứng dụng có thể và nên được thêm vào danh tính của bạn và giải pháp truy cập bằng đăng ký ứng dụng trong Azure AD.

Những bài học

 • Lập kế hoạch và thiết kế tích hợp doanh nghiệp cho SSO
 • Triển khai và giám sát việc tích hợp các ứng dụng doanh nghiệp cho SSO
 • Triển khai đăng ký ứng dụng

Lab: Triển khai quản lý quyền truy cập cho các ứng dụng

Lab: Tạo vai trò tùy chỉnh để đăng ký ứng dụng quản lý

Lab: Đăng ký ứng dụng

Lab: Cấp sự đồng ý của quản trị viên cho toàn bộ người thuê đối với một ứng dụng

Lab: Thêm vai trò ứng dụng vào ứng dụng và nhận mã thông báo

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Đăng ký một ứng dụng mới cho Azure AD của bạn
 • Lập kế hoạch và triển khai SSO cho ứng dụng doanh nghiệp
 • Giám sát và duy trì các ứng dụng doanh nghiệp

 

Mô-đun 4: Lập kế hoạch và thực hiện một chiến lược quản trị danh tính

Thiết kế và triển khai quản trị danh tính cho giải pháp nhận dạng của bạn bằng cách sử dụng quyền, đánh giá truy cập, truy cập đặc quyền và giám sát Azure Active Directory (Azure AD) của bạn.

Những bài học

 • Lập kế hoạch và thực hiện quản lý quyền lợi
 • Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các đánh giá quyền truy cập
 • Lập kế hoạch và triển khai quyền truy cập đặc quyền
 • Theo dõi và duy trì Azure AD

Lab: Định cấu hình PIM cho vai trò Azure AD

Lab: Chỉ định vai trò Azure AD trong PIM

Lab: Chỉ định vai trò tài nguyên Azure trong PIM

Lab: Tạo các bài đánh giá quyền truy cập cho các nhóm và ứng dụng

Lab: Quản lý vòng đời của người dùng bên ngoài với quản trị danh tính Azure AD

Lab: Thêm điều khoản sử dụng báo cáo chấp nhận

LabTạo và quản lý danh mục tài nguyên với quyền Azure AD

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Quản lý và duy trì Azure AD từ khi tạo đến giải pháp
 • Sử dụng các bài đánh giá quyền truy cập để duy trì Azure AD của bạn
 • Cấp quyền truy cập cho người dùng với quản lý quyền

Lịch khai giảng

SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 24/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top