CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
WS-013T00-A - Azure Stack HCI

WS-013T00-A - Azure Stack HCI

WS-013T00-A - Azure Stack HCI

Tổng quan

Thời lượng: 3.0 ngày

Khóa học ba ngày này chủ yếu dành cho các Chuyên gia CNTT, những người đã có kinh nghiệm đáng kể trong việc quản lý môi trường Windows Server tại chỗ. Mục đích của nó là bao gồm các chủ đề nâng cao liên quan đến trung tâm dữ liệu do phần mềm Windows Server xác định, Azure Stack HCI và các sản phẩm Azure Stack khác. Khóa học cũng mô tả việc sử dụng các sản phẩm Microsoft System Center hiện có để triển khai và quản lý trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định với Windows Server 2019. Khóa học này là nâng cao và được thiết kế cho những người muốn chạy khối lượng công việc ảo của họ trên Windows Server 2019 ở mức trung bình đến- quy mô lớn bằng cách sử dụng trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định và các nguyên tắc siêu hội tụ.

Mục tiêu khóa học

 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả danh mục Azure Stack, bao gồm Azure Stack HCI, Azure Stack Hub và Azure Stack Edge
 • Mô tả các công nghệ và công cụ quản lý cốt lõi của Azure Stack HCI.
 • Mô tả quy trình triển khai Azure Stack HCI điển hình.
 • Xác định các khả năng lai của Azure Stack HCI.
 • Triển khai, quản lý và duy trì khối lượng công việc trên Azure Stack HCI.
 • Lập kế hoạch và triển khai Azure Stack HCI Storage, bao gồm Storage QoS và Storage Replica.
 • Lập kế hoạch cho Azure Stack HCI Networking. Triển khai mạng do phần mềm xác định trong Azure Stack HCI.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Giới thiệu Azure Stack HCI

Mô-đun này mô tả các đặc điểm cơ bản của Azure Stack HCI, cùng với các dịch vụ ngang hàng của nó là một phần của danh mục Azure Stack, bao gồm Azure Stack Hub và Azure Stack Edge. Mô-đun cũng trình bày tổng quan về các công nghệ và công cụ quản lý cốt lõi của Azure Stack HCI và hướng dẫn cấp cao về quy trình triển khai điển hình. Cuối cùng, các mô-đun kết thúc bằng một bản tóm tắt về các khả năng kết hợp của Azure Stack HCI, hầu hết được đề cập chi tiết trong Mô-đun 4.

Những bài học

 • Tổng quan về Azure Stack HCI
 • Tổng quan về công nghệ Azure Stack HCI
 • Tổng quan về các công cụ quản lý Azure Stack HCI
 • Tổng quan về khả năng kết hợp Azure Stack HCI

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các khả năng cơ bản và các trường hợp sử dụng của danh mục Microsoft Azure Stack.
 • Xác định các thành phần cốt lõi của kiến ​​trúc Azure Stack HCI.
 • Xác định các công cụ quản lý phổ biến được sử dụng để triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng siêu hội tụ.
 • Mô tả mục đích và khả năng của Azure Arc.
 • Xác định các dịch vụ cơ sở hạ tầng Azure mà bạn có thể tích hợp vào môi trường tại chỗ của mình.
 • Định cấu hình nhân chứng đám mây làm loại nhân chứng túc số.
 • Mô tả cách thiết lập VPN điểm-điểm đến mạng ảo Azure với Bộ điều hợp mạng Azure
 • Mô tả các đặc điểm và trường hợp sử dụng cho Azure File Sync và Azure Monitor.
 • Giải thích ngay bây giờ để duy trì tính liên tục của doanh nghiệp, sử dụng Azure Backup và Azure Site Recovery.
 • Mô tả các trường hợp sử dụng và kiến ​​trúc Quản lý cập nhật Azure.
 • Mô tả quy trình cấp cao để cung cấp triển khai Azure Stack HCI.

 

Mô-đun 2: Vận hành và duy trì Azure Stack HCI

Mô-đun này mô tả cách triển khai, quản lý và duy trì khối lượng công việc trên Azure Stack HCI. Như được mô tả trong mô-đun đầu tiên, Azure Stack HCI được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất, khả năng phục hồi và khả năng mở rộng của các loại khối lượng công việc cụ thể. Việc triển khai các khối lượng công việc này tuân theo cấu hình ban đầu, bao gồm việc cung cấp các lớp mạng và lưu trữ ảo hóa trên phần cứng được Microsoft phê duyệt đang chạy hệ điều hành Windows Server 2019. Mô-đun này cung cấp tổng quan về các dịch vụ Azure khác nhau và chức năng Windows Server có thể được sử dụng để quản lý và duy trì các khối lượng công việc đó, tận dụng tích hợp Windows Server 2019 với Azure.

Những bài học

 • Triển khai và quản lý khối lượng công việc trên Azure Stack HCI
 • Duy trì Azure Stack HCI

Lab: Phòng thí nghiệm B: Sử dụng Trung tâm quản trị Windows trong các tình huống kết hợp

 • Tích hợp cơ sở hạ tầng siêu hội tụ với các dịch vụ Azure
 • Xem xét chức năng tích hợp Azure
 • Quản lý các bản cập nhật cho cơ sở hạ tầng siêu hội tụ
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Thực hiện phân nhóm được chia sẻ với các đĩa dùng chung.
 • Mô tả các thành phần cần thiết để triển khai các máy ảo được bảo vệ.
 • Triển khai khối lượng công việc Cơ sở hạ tầng máy tính để bàn ảo (VDI).
 • Lưu trữ các triển khai dựa trên vùng chứa trong Azure Stack HCI.
 • Tạo kết nối VPN Point-to-Site (P2S) với mạng ảo Azure bằng Bộ điều hợp mạng Azure.
 • Mô tả kiến ​​trúc Đồng bộ hóa tệp Azure.
 • Triển khai Đồng bộ hóa tệp Azure để sao chép tệp giữa các tệp tại chỗ và chia sẻ tệp Azure.
 • Quản lý khối lượng công việc Azure Stack HCI với Azure Arc.

 

Mô-đun 3: Lập kế hoạch về triển khai lưu trữ Azure Stack HCI

Mô-đun này mô tả cách lập kế hoạch và triển khai Azure Stack HCI Storage. Mô-đun bao gồm chi tiết các công nghệ lưu trữ HCI cốt lõi và bao gồm phạm vi cụ thể của Storage QoS và Storage Replica (trong bối cảnh Azure Stack HCI). Mô-đun mô tả quá trình lập kế hoạch, thực hiện và quản lý lưu trữ Azure Stack HCI.

Những bài học

 • Tổng quan về các công nghệ cốt lõi của Azure Stack HCI Storage
 • Lập kế hoạch cho không gian lưu trữ trực tiếp trong Azure Stack HCI
 • Triển khai không gian lưu trữ Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ dựa trên trực tiếp
 • Quản lý không gian lưu trữ trực tiếp trong Azure Stack HCI
 • Lập kế hoạch và thực hiện QoS lưu trữ
 • Lập kế hoạch và triển khai Bản sao lưu trữ

Lab: Triển khai một cụm Storage Spaces Direct

 • Triển khai một cụm Storage Spaced Direct bằng cách sử dụng Windows PowerShell
 • Quản lý cụm Storage Spaces Direct bằng cách sử dụng Windows Admin Center và Windows PowerShell
 • Quản lý và giám sát khả năng phục hồi của một cụm Storage Spaces Direct
 • Quản lý các tầng cụm trực tiếp của Storage Spaces
 • Nhận dạng và phân tích siêu dữ liệu của một cụm Storage Spaces Direct (tùy chọn)

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các công nghệ cốt lõi của bộ lưu trữ Azure Stack HCI.
 • Lập kế hoạch cho Không gian lưu trữ Trực tiếp trong Azure Stack HCI.
 • Triển khai không gian lưu trữ Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ dựa trên trực tiếp.
 • Quản lý không gian lưu trữ trực tiếp trong Azure Stack HCI.
 • Lập kế hoạch và thực hiện QoS lưu trữ.
 • Lập kế hoạch và triển khai Bản sao lưu trữ.

 

Mô-đun 4: Lập kế hoạch và triển khai mạng Azure Stack HCI

Mô-đun này mô tả cách lập kế hoạch và triển khai Mạng do Phần mềm Xác định trong Azure Stack HCI. Mô-đun này tập trung vào công nghệ và chức năng cơ bản của nó, với trọng tâm là Trung tâm quản trị Windows làm công cụ quản lý SDN chính. Mô-đun cũng trình bày chi tiết hơn bốn thành phần cụ thể của SDN có sẵn trong Azure Stack HCI; Chuyển đổi nhóm nhúng (SET), Cân bằng tải phần mềm (SLB), Tường lửa trung tâm dữ liệu và Cổng RAS.

Những bài học

 • Tổng quan về công nghệ mạng lõi Azure Stack HCI
 • Tổng quan về ảo hóa mạng và mạng do phần mềm xác định
 • Lập kế hoạch và triển khai Lập nhóm nhúng chuyển đổi
 • Lập kế hoạch và triển khai Tường lửa trung tâm dữ liệu
 • Lập kế hoạch và triển khai Cân bằng tải phần mềm
 • Lập kế hoạch và triển khai các Cổng RAS

Lab: Phòng thí nghiệm A: Triển khai mạng do phần mềm xác định

 • Triển khai mạng do phần mềm xác định bằng cách sử dụng PowerShell
 • Quản lý mạng ảo bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Windows và PowerShell
 • Triển khai danh sách kiểm soát truy cập SDN bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Windows
 • Triển khai Cân bằng tải phần mềm SDN bằng cách sử dụng Trung tâm quản trị Windos và Windows PowerShell

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả các thành phần cốt lõi của Mạng do Phần mềm Xác định (SDN) của Azure Stack HCI.
 • Phân biệt giữa các tính năng chỉ phần mềm và chỉ phần cứng, trong ngữ cảnh của Azure Stack HCI.
 • Mô tả trường hợp sử dụng cho Mạng đa kênh và đa nhóm NIC đơn giản hóa SMB.
 • Mô tả ảo hóa mạng trong bối cảnh Azure Stack HCI.
 • Mô tả quá trình triển khai SDN trong Azure Stack HCI.
 • Lập kế hoạch và thực hiện SET.
 • Mô tả chức năng và cơ sở hạ tầng SLB và triển khai SLB.
 • Triển khai và cấu hình Tường lửa trung tâm dữ liệu.
 • Triển khai, cấu hình và khắc phục sự cố RAS Gateway.

Đối tượng khóa học

Khóa học này dành cho các chuyên gia CNTT quản lý môi trường Windows Server tại chỗ và muốn sử dụng Azure để quản lý khối lượng công việc máy chủ và chạy khối lượng công việc ảo của họ trên Windows Server 2019. Họ cũng muốn sử dụng các sản phẩm Microsoft System Center hiện có để triển khai và quản lý phần mềm do phần mềm xác định trung tâm dữ liệu với Windows Server 2019.

Kiến thức khuyến nghị

Kinh nghiệm trung cấp với việc quản lý hệ điều hành Windows Server và khối lượng công việc được ảo hóa của Windows Server trong các tình huống tại chỗ

Kinh nghiệm trung cấp với các công cụ quản lý Windows Server phổ biến (ngụ ý bởi điều kiện tiên quyết đầu tiên)

Kiến thức trung cấp về các công nghệ máy tính, lưu trữ, mạng và ảo hóa cốt lõi của Microsoft

Kiến thức trung cấp về các công nghệ tính toán và lưu trữ dựa trên Windows Server

Kinh nghiệm cơ bản về triển khai và quản lý các dịch vụ Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) trong Microsoft Azure

Kiến thức cơ bản về Azure Active Directory (Azure AD)

Kiến thức trung cấp về các công nghệ liên quan đến bảo mật ảo hóa của Microsoft

Kiến thức trung cấp về tập lệnh PowerShell và Cấu hình trạng thái mong muốn của PowerShell (DSC)

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top