CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này hướng dẫn Kiến trúc sư Giải pháp Azure cách thiết kế các giải pháp cơ sở hạ tầng. Các chủ đề của khóa học bao gồm quản trị, máy tính, kiến ​​trúc ứng dụng, lưu trữ, tích hợp dữ liệu, xác thực, mạng, tính liên tục trong kinh doanh và chuyển đổi. Khóa học kết hợp bài giảng với case study để chứng minh các nguyên tắc thiết kế kiến ​​trúc cơ bản.

Mục tiêu khóa học

 • Thiết kế một giải pháp quản trị.
 • Thiết kế một giải pháp máy tính.
 • Thiết kế kiến ​​trúc ứng dụng.
 • Thiết kế lưu trữ, không quan hệ và quan hệ.
 • Thiết kế các giải pháp tích hợp dữ liệu.
 • Thiết kế các giải pháp xác thực, ủy quyền và nhận dạng.
 • Thiết kế các giải pháp mạng.
 • Thiết kế các giải pháp sao lưu và phục hồi sau thảm họa.
 • Thiết kế các giải pháp giám sát.
 • Thiết kế các giải pháp di chuyển.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Thiết kế các giải pháp quản trị và máy tính

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các giải pháp quản trị và máy tính.

Những bài học
Thiết kế một giải pháp quản trị
Thiết kế một giải pháp máy tính
Lab: Nghiên cứu điển hình
Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
Thiết kế một giải pháp quản trị.
Thiết kế một giải pháp máy tính.

Mô-đun 2: Thiết kế các giải pháp lưu trữ và tích hợp dữ liệu

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về các giải pháp lưu trữ không quan hệ, lưu trữ quan hệ và tích hợp dữ liệu.

Những bài học
Thiết kế giải pháp lưu trữ không quan hệ
Thiết kế giải pháp lưu trữ quan hệ
Thiết kế giải pháp tích hợp dữ liệu
Lab: Nghiên cứu điển hình
Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
Thiết kế một giải pháp lưu trữ không quan hệ.
Thiết kế một giải pháp lưu trữ quan hệ.
Thiết kế một giải pháp tích hợp dữ liệu.

Mô-đun 3: Thiết kế kiến ​​trúc ứng dụng, giải pháp truy cập và giám sátTrong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về kiến ​​trúc ứng dụng, xác thực và ủy quyền cũng như các giải pháp ghi nhật ký và giám sát.

Những bài học
Thiết kế một giải pháp kiến ​​trúc ứng dụng
Thiết kế các giải pháp xác thực và ủy quyền
Thiết kế giải pháp ghi nhật ký và giám sát

Lab: Nghiên cứu điển hình
Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
Thiết kế một giải pháp kiến ​​trúc ứng dụng.
Thiết kế các giải pháp xác thực và ủy quyền.
Thiết kế giải pháp ghi nhật ký và giám sát.

Mô-đun 4: Thiết kế mạng, tính liên tục và các giải pháp di chuyển

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng, tính liên tục trong kinh doanh và các giải pháp chuyển đổi.
Những bài học
Thiết kế giải pháp hạ tầng mạng
Thiết kế một giải pháp kinh doanh liên tục
Thiết kế một giải pháp chuyển đổi

Lab: Nghiên cứu điển hình
Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:
Thiết kế giải pháp hạ tầng mạng.
Thiết kế một giải pháp kinh doanh liên tục.
Thiết kế một giải pháp chuyển đổi.
 

Đối tượng học viên

Những người có kinh nghiệm và kiến ​​thức trong các hoạt động CNTT, bao gồm mạng, ảo hóa, danh tính, bảo mật, tính liên tục trong kinh doanh, khắc phục thảm họa, nền tảng dữ liệu và quản trị. Học viên cũng có kinh nghiệm thiết kế và kiến ​​trúc các giải pháp.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải có kinh nghiệm triển khai hoặc quản lý tài nguyên Azure trước đó và kiến ​​thức khái niệm vững chắc về:

 • Azure Active Directory
 • Các công nghệ tính toán Azure như máy ảo, vùng chứa và các giải pháp không máy chủ
 • Mạng ảo Azure để bao gồm bộ cân bằng tải
 • Công nghệ lưu trữ Azure (phi cấu trúc và cơ sở dữ liệu)
 • Các khái niệm thiết kế ứng dụng chung như nhắn tin và tính khả dụng cao

Các khóa học tiên quyết (hoặc kiến ​​thức tương đương và kinh nghiệm thực hành): Khóa đào tạo trực tuyến miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn kinh nghiệm cần thiết để thành công trong khóa học này.

 • AZ-104: Quản lý danh tính và quản trị trong Azure - Learn | Tài liệu Microsoft
 • AZ-104: Triển khai và quản lý lưu trữ trong Azure - Learn | Tài liệu Microsoft
 • AZ-104: Định cấu hình và quản lý mạng ảo cho quản trị viên Azure - Learn | Tài liệu Microsoft
 • AZ-104: Triển khai và quản lý tài nguyên máy tính Azure - Learn | Tài liệu Microsoft

AZ-104: Theo dõi và sao lưu tài nguyên Azure - Learn | Tài liệu Microsoft

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert

Lịch khai giảng

AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 09/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top