CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-801T00: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

AZ-801T00: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

AZ-801T00: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này dạy cho các Chuyên gia CNTT cách định cấu hình các dịch vụ Windows Server nâng cao bằng cách sử dụng các công nghệ tại chỗ, kết hợp và đám mây. Khóa học dạy cho các Chuyên gia CNTT cách tận dụng các khả năng kết hợp của Azure, cách di chuyển khối lượng công việc máy chủ ảo và vật lý sang Azure IaaS và cách bảo mật máy ảo Azure chạy Windows Server. Khóa học cũng dạy cho các Chuyên gia CNTT cách thực hiện các tác vụ liên quan đến tính khả dụng cao, khắc phục sự cố và khôi phục sau thảm họa. Khóa học nêu bật các công cụ và công nghệ quản trị bao gồm Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity, Azure Security Center, Azure Migrate và Azure Monitor

Mục tiêu khóa học

Khóa học bốn ngày này dành cho các Quản trị viên Windows Server Hybrid có kinh nghiệm làm việc với Windows Server và muốn mở rộng khả năng của môi trường tại chỗ bằng cách kết hợp các công nghệ tại chỗ và kết hợp. Quản trị viên Windows Server Hybrid đã triển khai và quản lý các công nghệ cốt lõi tại chỗ muốn bảo mật và bảo vệ môi trường của họ, di chuyển khối lượng công việc ảo và vật lý sang Azure Iaas, kích hoạt một môi trường hoàn toàn dự phòng, sẵn có và thực hiện giám sát và khắc phục sự cố.

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Bảo mật Windows Server

Mô-đun này thảo luận về cách bảo vệ môi trường Active Directory bằng cách bảo mật tài khoản người dùng với đặc quyền ít nhất và đặt chúng vào nhóm Người dùng được bảo vệ. Mô-đun bao gồm cách giới hạn phạm vi xác thực và khắc phục các tài khoản có khả năng không an toàn. Mô-đun này cũng mô tả cách tăng cường cấu hình bảo mật của môi trường hệ điều hành Windows Server. Ngoài ra, mô-đun thảo luận về việc sử dụng Windows Server Update Services để triển khai các bản cập nhật hệ điều hành cho các máy tính trong mạng. Cuối cùng, mô-đun này trình bày cách bảo mật Windows Server DNS để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng phân giải tên mạng.

Những bài học

 • Bảo mật tài khoản người dùng Windows Sever
 • Làm cứng Windows Server
 • Quản lý cập nhật Windows Server
 • Bảo mật DNS của Windows Server

Lab: Định cấu hình bảo mật trong Windows Server

 • Định cấu hình Bộ bảo vệ thông tin đăng nhập của Bộ bảo vệ Windows
 • Định vị tài khoản có vấn đề
 • Triển khai LAPS

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Chẩn đoán và khắc phục các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn trong tài nguyên Windows Server.
 • Quản lý cấu hình bảo mật của môi trường hệ điều hành Windows Server.
 • Triển khai các bản cập nhật hệ điều hành cho các máy tính trên mạng bằng cách sử dụng Dịch vụ Cập nhật Windows Server.
 • Bảo mật Windows Server DNS để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng phân giải tên mạng.
 • Thực hiện các chính sách DNS.

 

Mô-đun 2: Triển khai các giải pháp bảo mật trong các kịch bản kết hợp

Mô-đun này mô tả cách bảo mật tài nguyên Windows Server tại chỗ và khối lượng công việc Azure IaaS. Mô-đun này trình bày cách cải thiện bảo mật mạng cho cơ sở hạ tầng Windows Server như một máy ảo dịch vụ (IaaS) và cách chẩn đoán các vấn đề an ninh mạng với các máy ảo đó. Ngoài ra, mô-đun giới thiệu Trung tâm Bảo mật Azure và giải thích cách đưa máy tính Windows Server vào Trung tâm Bảo mật. Mô-đun này cũng mô tả cách bật Quản lý Cập nhật Azure, triển khai các bản cập nhật, xem xét đánh giá bản cập nhật và quản lý các bản cập nhật cho Azure VMs. Mô-đun giải thích cách sử dụng các điều khiển ứng dụng Thích ứng và mã hóa ổ đĩa BitLocker để bảo vệ máy ảo Windows Server IaaS. Cuối cùng, mô-đun giải thích cách giám sát máy ảo Windows Server Azure IaaS để tìm các thay đổi trong tệp và sổ đăng ký, cũng như giám sát các sửa đổi được thực hiện đối với phần mềm ứng dụng.

Những bài học

 • Triển khai bảo mật mạng Windows Server IaaS VM.
 • Kiểm tra tính bảo mật của Máy ảo Windows Server IaaS
 • Quản lý các bản cập nhật Azure
 • Tạo và triển khai danh sách cho phép ứng dụng với kiểm soát ứng dụng thích ứng
 • Định cấu hình mã hóa ổ đĩa BitLocker cho Máy ảo Windows IaaS
 • Triển khai theo dõi thay đổi và giám sát tính toàn vẹn của tệp cho máy ảo Windows Server IaaS

Lab: Sử dụng Trung tâm bảo mật Azure trong các tình huống kết hợp

 • Cấp phép máy ảo Azure chạy Windows Server
 • Định cấu hình Trung tâm bảo mật Azure
 • Tích hợp Windows Server tại chỗ vào Trung tâm Bảo mật Azure
 • Xác minh các khả năng kết hợp của Azure Security Center
 • Định cấu hình bảo mật Windows Server trong Azure VMs
 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Chẩn đoán sự cố bảo mật mạng trong máy ảo Windows Server IaaS.
 • Đưa máy tính Windows Server vào Trung tâm Bảo mật Azure.
 • Triển khai và quản lý các bản cập nhật cho máy ảo Azure bằng cách bật Quản lý cập nhật tự động hóa Azure.
 • Triển khai các điều khiển ứng dụng thích ứng để bảo vệ máy ảo Windows Server IaaS.
 • Định cấu hình Mã hóa ổ đĩa Azure cho máy ảo Windows IaaS.
 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu đã mã hóa.
 • Giám sát máy ảo Windows Server Azure IaaS để biết các thay đổi trong tệp và sổ đăng ký.

 

Mô-đun 3: Triển khai tính sẵn sàng cao

Mô-đun này mô tả các công nghệ và tùy chọn để tạo môi trường Windows Server có tính khả dụng cao. Mô-đun giới thiệu các Khối lượng Chia sẻ được Phân cụm để truy cập bộ nhớ được chia sẻ trên nhiều nút cụm. Mô-đun này cũng nêu bật cụm chuyển đổi dự phòng, cụm kéo dài và bộ cụm để triển khai khối lượng công việc Windows Server có tính khả dụng cao. Sau đó, mô-đun thảo luận về các điều khoản có tính khả dụng cao cho máy ảo Hyper-V và Windows Server, chẳng hạn như cân bằng tải mạng, di chuyển trực tiếp và di chuyển bộ nhớ. Mô-đun cũng bao gồm các tùy chọn tính khả dụng cao cho các chia sẻ được lưu trữ trên máy chủ tệp Windows Server. Cuối cùng, mô-đun mô tả cách triển khai chia tỷ lệ cho các bộ quy mô máy ảo và tải các máy ảo cân bằng cũng như cách triển khai Azure Site Recovery.

Những bài học

 • Giới thiệu về khối lượng chia sẻ theo cụm.
 • Triển khai phân cụm chuyển đổi dự phòng Windows Server.
 • Triển khai tính khả dụng cao của máy ảo Windows Server.
 • Triển khai tính khả dụng cao của Máy chủ tệp Windows Server.
 • Triển khai quy mô và tính khả dụng cao với máy ảo Windows Server.

Lab: Thực hiện phân cụm chuyển đổi dự phòng

 • Định cấu hình bộ nhớ iSCSI
 • Cấu hình một cụm chuyển đổi dự phòng
 • Triển khai và định cấu hình một máy chủ tệp khả dụng cao
 • Xác thực việc triển khai máy chủ tệp khả dụng cao

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai dung lượng lưu trữ khả dụng cao bằng cách sử dụng Khối lượng chia sẻ theo cụm.
 • Triển khai khối lượng công việc Windows Server có sẵn cao bằng cách sử dụng phân cụm chuyển đổi dự phòng.
 • Mô tả cân bằng tải Hyper-V VMs.
 • Thực hiện di chuyển trực tiếp máy ảo Hyper-V và di chuyển lưu trữ máy ảo Hyper-V.
 • Mô tả các tùy chọn khả dụng cao của Máy chủ Tệp Windows Server.
 • Thực hiện chia tỷ lệ cho các bộ quy mô máy ảo và máy ảo cân bằng tải.
 • Triển khai khôi phục trang web Azure.

 

Mô-đun 4: Khôi phục sự cố trong Windows Server

Mô-đun này giới thiệu Hyper-V Replica như một giải pháp phục hồi sau thảm họa và tính liên tục trong kinh doanh cho môi trường ảo. Mô-đun thảo luận về các tình huống và trường hợp sử dụng Hyper-V Replica cũng như các điều kiện tiên quyết để sử dụng nó. Mô-đun này cũng thảo luận về cách triển khai Azure Site Recovery trong các tình huống tại chỗ để khôi phục sau thảm họa.

Những bài học

 • Triển khai Bản sao Hyper-V
 • Bảo vệ cơ sở hạ tầng tại chỗ của bạn khỏi thảm họa với Azure Site Recovery

Lab: Triển khai Hyper-V Replica và Windows Server Backup

 • Triển khai bản sao Hyper-V
 • Thực hiện sao lưu và khôi phục với Windows Server Backup

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Mô tả Bản sao Hyper-V, các điều kiện tiên quyết để sử dụng, cũng như cấu trúc và thành phần cấp cao của nó
 • Mô tả các trường hợp sử dụng Hyper-V Replica và các cân nhắc về bảo mật.
 • Định cấu hình cài đặt Bản sao Hyper-V, theo dõi sức khỏe và các tùy chọn chuyển đổi dự phòng.
 • Mô tả nhân rộng mở rộng.
 • Nhân bản, chuyển đổi dự phòng và dự phòng các máy ảo và máy chủ vật lý với Azure Site Recovery.

 

Mô-đun 5: Thực hiện các dịch vụ khôi phục trong các kịch bản kết hợp

Mô-đun này bao gồm các công cụ và công nghệ để thực hiện khôi phục thảm họa trong các kịch bản kết hợp, trong khi mô-đun trước tập trung vào các giải pháp BCDR cho các tình huống tại chỗ. Mô-đun này bắt đầu với Azure Backup như một dịch vụ để bảo vệ các tệp và thư mục trước khi nêu bật cách triển khai các Chính sách sao lưu và Azure Vault. Mô-đun mô tả cách khôi phục máy ảo Windows IaaS, thực hiện sao lưu và khôi phục khối lượng công việc tại chỗ và quản lý các bản sao lưu Azure VM. Mô-đun này cũng bao gồm cách cung cấp khả năng khôi phục sau thảm họa cho cơ sở hạ tầng Azure bằng cách quản lý và điều phối sao chép, chuyển đổi dự phòng và sao lưu dự phòng của các máy ảo Azure với Azure Site Recovery.

Những bài học

 • Thực hiện sao lưu và phục hồi kết hợp với Windows Server IaaS
 • Bảo vệ cơ sở hạ tầng Azure của bạn với Azure Site Recovery
 • Bảo vệ máy ảo của bạn bằng cách sử dụng Azure Backup

Lab: Triển khai các dịch vụ khôi phục dựa trên Azure

 • Thực hiện môi trường Lab
 • Tạo và định cấu hình kho phục hồi trang Azure
 • Triển khai bảo vệ máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Azure Site Recovery vault
 • Triển khai sao lưu Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Khôi phục máy ảo Windows Server IaaS bằng cách sử dụng Azure Backup.
 • Sử dụng Azure Backup để giúp bảo vệ dữ liệu cho các máy chủ tại chỗ và khối lượng công việc được ảo hóa.
 • Thực hiện các chính sách Recovery Vaults và Azure Backup.
 • Bảo vệ máy ảo Azure bằng Azure Site Recovery.
 • Chạy diễn tập khôi phục thảm họa để xác thực biện pháp bảo vệ.
 • Chuyển đổi dự phòng và dự phòng máy ảo Azure.

 

Mô-đun 6: Nâng cấp và di chuyển trong Windows Server

Mô-đun này thảo luận về các phương pháp di chuyển và cập nhật khối lượng công việc Windows Server đang chạy trong các phiên bản Windows Server trước đó. Mô-đun bao gồm các chiến lược cần thiết cần thiết để di chuyển bộ điều khiển miền sang Windows Server 2022 và mô tả cách Công cụ di chuyển thư mục hoạt động có thể hợp nhất các miền trong một khu rừng hoặc di chuyển các miền sang một khu rừng AD DS mới. Mô-đun cũng thảo luận về việc sử dụng Dịch vụ Di chuyển Bộ nhớ để di chuyển tệp và tệp được chia sẻ từ máy chủ tệp hiện có sang máy chủ mới chạy Windows Server 2022. Cuối cùng, mô-đun bao gồm cách cài đặt và sử dụng các lệnh ghép ngắn của Công cụ di chuyển Windows Server để di chuyển các vai trò máy chủ thường được sử dụng từ các phiên bản trước của Windows Server.

 

Những bài học

Di chuyển dịch vụ miền Active Directory

Di chuyển khối lượng công việc của máy chủ tệp bằng Dịch vụ di chuyển lưu trữ

Di chuyển các vai trò của Windows Server

Lab: Di chuyển khối lượng công việc Windows Server sang máy ảo IaaS

Triển khai bộ điều khiển miền AD DS trong Azure

Di chuyển chia sẻ máy chủ tệp bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển lưu trữ

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

So sánh việc nâng cấp khu rừng AD DS và di chuyển sang khu rừng AD DS mới.

Mô tả Công cụ di chuyển thư mục hoạt động (ADMT).

Xác định các yêu cầu và cân nhắc khi sử dụng Dịch vụ di chuyển lưu trữ.

Mô tả cách di chuyển máy chủ với di chuyển bộ nhớ.

Sử dụng Công cụ di chuyển Windows Server để di chuyển các vai trò Windows Server cụ thể.

 

Mô-đun 7: Thực hiện di chuyển trong các kịch bản kết hợp

Mô-đun này thảo luận về các phương pháp di chuyển khối lượng công việc đang chạy trong Windows Server sang cơ sở hạ tầng như một máy ảo dịch vụ (IaaS). Mô-đun giới thiệu việc sử dụng Azure Migrate để đánh giá và di chuyển các phiên bản Windows Server tại chỗ sang Microsoft Azure. Mô-đun này cũng trình bày cách di chuyển khối lượng công việc đang chạy trong Windows Server sang cơ sở hạ tầng dưới dạng máy ảo dịch vụ (IaaS) (VM) và sang Windows Server 2022 bằng cách sử dụng các công cụ di chuyển Windows Server hoặc Dịch vụ di chuyển lưu trữ. Cuối cùng, mô-đun này mô tả cách sử dụng công cụ Azure Migrate App Containerization để chứa và di chuyển các ứng dụng ASP.NET sang Azure App Service.

Những bài học

Di chuyển các phiên bản Windows Server tại chỗ sang máy ảo Azure IaaS

Nâng cấp và di chuyển máy ảo Windows Server IaaS

Lưu trữ và di chuyển các ứng dụng ASP.NET sang Dịch vụ ứng dụng Azure

Lab: Di chuyển máy chủ VM tại chỗ sang máy ảo IaaS

Thực hiện đánh giá và khám phá các máy ảo Hyper-V bằng Azure Migrate

Thực hiện di chuyển khối lượng công việc Hyper-V bằng Azure Migrate

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Lập kế hoạch chiến lược di chuyển và chọn các công cụ di chuyển thích hợp.

Thực hiện đánh giá và khám phá máy chủ bằng Azure Migrate.

Di chuyển khối lượng công việc Windows Server sang khối lượng công việc Azure VM bằng Azure Migrate.

Giải thích cách di chuyển khối lượng công việc bằng công cụ Windows Server Migration.

Di chuyển máy chủ tệp bằng cách sử dụng Dịch vụ di chuyển lưu trữ.

Khám phá và chứa các ứng dụng ASP.NET chạy trên Windows.

Di chuyển một ứng dụng trong vùng chứa sang Dịch vụ ứng dụng Azure.

 

Mô-đun 8: Máy chủ và giám sát hiệu suất trong Windows Server

Mô-đun này giới thiệu một loạt các công cụ để giám sát hệ điều hành và các ứng dụng trên máy tính Windows Server cũng như mô tả cách cấu hình hệ thống để tối ưu hóa hiệu quả và khắc phục sự cố. Mô-đun này bao gồm cách Trình xem sự kiện cung cấp vị trí thuận tiện và dễ tiếp cận để quan sát các sự kiện xảy ra và cách diễn giải dữ liệu trong nhật ký sự kiện. Mô-đun này cũng bao gồm cách kiểm tra và chẩn đoán môi trường Windows Server để tuân thủ quy định, hoạt động của người dùng và khắc phục sự cố. Cuối cùng, mô-đun giải thích cách khắc phục lỗi dịch vụ AD DS hoặc hiệu suất bị giảm sút, bao gồm khôi phục các đối tượng đã xóa và cơ sở dữ liệu AD DS cũng như cách khắc phục sự cố xác thực kết hợp.

Những bài học

Giám sát hiệu suất của Windows Server

Quản lý và giám sát nhật ký sự kiện Windows Server

Triển khai kiểm tra và chẩn đoán Windows Server

Khắc phục sự cố Active Directory

Lab: Giám sát và khắc phục sự cố Windows Server

Thiết lập đường cơ sở về hiệu suất

Xác định nguồn gốc của vấn đề hiệu suất

Xem và định cấu hình nhật ký sự kiện tập trung

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Giải thích các nguyên tắc cơ bản về điều chỉnh hiệu suất máy chủ.

Sử dụng các công cụ tích hợp trong Windows Server để theo dõi hiệu suất của máy chủ.

Sử dụng Trình quản lý máy chủ và Trung tâm quản trị Windows để xem lại nhật ký sự kiện.

Triển khai các chế độ xem tùy chỉnh.

Định cấu hình đăng ký sự kiện.

Kiểm tra sự kiện Windows Server.

Định cấu hình Windows Server để ghi lại thông tin chẩn đoán.

Khôi phục cơ sở dữ liệu AD DS và các đối tượng trong AD DS.

Khắc phục sự cố sao chép AD DS.

Khắc phục sự cố xác thực kết hợp.

 

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top