CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-104: Microsoft Azure Administrator

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

AZ-104: Microsoft Azure Administrator

Tổng quan

Thời lượng: 4 ngày

Khóa học cung cấp kiến thức cho các chuyên gia CNTT về cách quản lý Azure subscriptions, bảo mật quá trình xác thực, quản trị hạ tầng hệ thống, cấu hình virtual networking, kết nối giữa hệ thống Azure và hệ thống nội bộ, quản lý lưu lượng mạng, triển khai giải pháp lưu trữ, quản trị hệ thống máy ảo, triển khai Web apps và Containers, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, giám sát toàn bộ hệ thống

Mục tiêu khóa học

Tham khảo phần tổng quan

Nội dung khóa học

Khuyến nghị các học viên cần chuẩn bị các kiến thức:

 • Các công nghệ ảo hóa tại chỗ, bao gồm: máy ảo, mạng ảo, và đĩa cứng ảo.

 • Các cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa.

 • Các khái niệm Active Directory, bao gồm người dùng, nhóm và quyền truy cập dựa trên vai trò điều khiển.

 • Khả năng phục hồi sau sự cố, bao gồm các hoạt động sao lưu và khôi phục.

Các khóa học tiên quyết (hoặc kiến ​​thức tương đương và kinh nghiệm thực hành):

Những khóa đào tạo trực tuyến miễn phí sau sẽ cung cấp cho bạn kinh nghiệm cần thiết để thành công trong khóa học này.

 • Azure Fundamentals part 1: Describe core Azure concepts - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 2: Describe core Azure services - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 3: Describe core solutions and management tools on Azure - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 4: Describe general security and network security features - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 5: Describe identity, governance, privacy, and compliance features

 • Azure Fundamentals part 6: Describe Azure cost management and service level agreements

 • AZ-104: Prerequisites for Azure administrators - Learn | Microsoft Docs

Nội dung khóa học

Module 1: Danh tính

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách bảo mật danh tính với Azure Active Directory và triển khai người dùng và nhóm.

Các bài học

 • Azure Active Directory

 • Người dùng và Nhóm

Lab: Quản lý danh tính thư mục hoạt động Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Bảo mật và quản lý danh tính với Azure Active Directory.

 • Thực hiện và quản lý người dùng và nhóm.

 

Module 2: Quản trị và Tuân thủ

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về cách quản lý subscriptions và tài khoản của mình, triển khai chính sách Azure và sử dụng mô hình phân quyền theo vai trò.

Các bài học

 • Đăng ký và Tài khoản

 • Chính sách Azure

 • Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC)

Lab: Quản lý đăng ký và RBAC

Lab: Quản lý quyền Quản trị thông qua Chính sách Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai và quản lý đăng ký và tài khoản Azure.

 • Triển khai Chính sách Azure, bao gồm các chính sách tùy chỉnh.

 • Sử dụng RBAC để gán quyền.

 

Module 3: Quản trị Azure

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các công cụ mà Azure Administator sử dụng để quản lý cơ sở hạ tầng của họ. Điều này bao gồm Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI và Resource Manager Templates. Học phần này bao gồm:

Các bài học

 • Trình quản lý tài nguyên Azure

 • Công cụ quản trị viên Azure

 •  ARM Template

Lab: Quản lý tài nguyên Azure bằng cách Sử dụng ARM Template

Lab: Quản lý tài nguyên Azure bằng cách sử dụng Azure PowerShell (tùy chọn)

Lab: Quản lý tài nguyên Azure bằng cách Sử dụng Azure CLI (tùy chọn)

Lab: Quản lý tài nguyên Azure bằng cách Sử dụng Cổng Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tận dụng Trình quản lý tài nguyên Azure để tổ chức tài nguyên.

 • Sử dụng Azure Portal và Cloud Shell.

 • Sử dụng Azure PowerShell và CLI.

 • Sử dụng ARM Template để triển khai tài nguyên.

 

Module 4: Mạng ảo

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm mạng ảo cơ bản như mạng ảo và mạng con, địa chỉ IP, nhóm bảo mật mạng, Azure Firewall và Azure DNS.

Các bài học

 • Mạng ảo

 • Nhóm an ninh mạng

 • Tường lửa Azure

 • Azure DNS

Lab: Triển khai mạng ảo

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai các mạng ảo và mạng con.

 • Định cấu hình các nhóm bảo mật mạng.

 • Định cấu hình Tường lửa Azure.

 • Định cấu hình các vùng DNS riêng và công cộng.

 

Module 5: Kết nối Intersite

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng kết nối xen kẽ bao gồm VNet Peering, Virtual Network Gateways và Site-to-Site Connections.

Các bài học

 • VNet Peering

 • Kết nối cổng VPN

 • ExpressRoute và Virtual WAN

Lab: Triển khai Kết nối Intersite

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Cấu hình VNet Peering.

 • Định cấu hình các cổng VPN.

 • Chọn giải pháp kết nối xen kẽ thích hợp.

 

Module 6: Quản lý lưu lượng mạng

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các chiến lược lưu lượng mạng bao gồm định tuyến mạng và điểm cuối dịch vụ, Azure Load Balancer và Azure Application Gateway.

Các bài học

 • Network Routing and Endpoints
 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Network Watcher

Lab: Thực hiện Traffic Management

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình định tuyến mạng bao gồm các tuyến tùy chỉnh và điểm cuối dịch vụ.

 • Định cấu hình Azure Load Balancer.

 • Cấu hình Azure Application Gateway.

 • Cấu hình Network Watcher.

 

Module 7: Lưu trữ Azure

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng lưu trữ cơ bản bao gồm tài khoản lưu trữ, lưu trữ blob, tệp Azure và Đồng bộ hóa tệp, bảo mật lưu trữ và các công cụ lưu trữ.

Các bài học

 • Tài khoản lưu trữ

 • Bộ nhớ Blob

 • Bảo mật lưu trữ

 • Tệp Azure và Đồng bộ hóa Tệp

 • Quản lý bộ nhớ

Lab: Quản lý bộ nhớ Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

 • Tạo tài khoản lưu trữ Azure.

 • Định cấu hình blob container 

 • Bảo mật Azure storage.

 • Định cấu hình chia sẻ tệp Azure và đồng bộ hóa tệp.

 • Quản lý bộ nhớ bằng các công cụ như Storage Explorer.

 

Module 8: Máy ảo Azure

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về máy ảo Azure bao gồm lập kế hoạch, tạo, tính khả dụng và tiện ích mở rộng.

Các bài học

 • Tạo máy ảo

 • Tính khả dụng của máy ảo

 • Phần mở rộng Máy ảo

Lab: Quản lý máy ảo

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Lập kế hoạch triển khai máy ảo.

 • Tạo máy ảo.

 • Định cấu hình tính khả dụng của máy ảo, bao gồm các bộ tỷ lệ.

 • Sử dụng tiện ích mở rộng máy ảo.

 

Module 9: Tùy chọn tính toán PaaS

Trong học phần này, bạn sẽ học cách quản lý các tính năng máy tính không máy chủ như Azure App Service, Azure Container Instances và Kubernetes.

Các bài học

 • Các gói dịch vụ ứng dụng Azure

 • Dịch vụ ứng dụng Azure

 • Dịch vụ container

 • Dịch vụ Azure Kubernetes

Lab: Triển khai ứng dụng web

Lab: Triển khai Dịch vụ Azure Kubernetes

Lab: Triển khai các phiên bản vùng chứa Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo gói dịch vụ ứng dụng.

 • Tạo một ứng dụng web.

 • Triển khai Azure Container Instances

 • Triển khai Dịch vụ Azure Kubernetes.

 

Module 10: Bảo vệ dữ liệu

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sao lưu các tệp và thư mục cũng như sao lưu máy ảo.

 • Các bài học

 • Sao lưu tệp và thư mục

 • Sao lưu máy ảo

Lab : Triển khai Bảo vệ Dữ liệu

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Sao lưu và khôi phục tập tin và thư mục.

 • Sao lưu và khôi phục máy ảo.

 

Module 11: Giám sát

Trong học phần này, bạn sẽ tìm hiểu về cách giám sát cơ sở hạ tầng Azure của mình bao gồm Azure Monitor, Azure Alerts và log analytics.

Các bài học

 • Azure Monitor

 • Azure Alerts

 • Log Analytics

 • Network Watcher

Lab: Thực hiện Giám sát

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ có thể:

 • Sử dụng Azure Monitor.

 • Tạo cảnh báo Azure.

 • Truy vấn bằng Log Analytics. 

 • Sử dụng Network Watcher .

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho Azure Administrator. Azure Administrator triển khai, quản lý và giám sát danh tính, lưu trữ, máy tính và mạng ảo trong môi trường cloud. Azure Administrator sẽ cung cấp, sắp xếp, giám sát và điều chỉnh các tài nguyên một cách phù hợp.

Kiến thức khuyến nghị

Khuyến nghị các học viên cần chuẩn bị các kiến thức:

 • Các công nghệ ảo hóa tại chỗ, bao gồm: máy ảo, mạng ảo, và đĩa cứng ảo.

 • Các cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa.

 • Các khái niệm Active Directory, bao gồm người dùng, nhóm và quyền truy cập dựa trên vai trò điều khiển.

 • Khả năng phục hồi sau sự cố, bao gồm các hoạt động sao lưu và khôi phục.

Các khóa học tiên quyết (hoặc kiến ​​thức tương đương và kinh nghiệm thực hành):

Những khóa đào tạo trực tuyến miễn phí sau sẽ cung cấp cho bạn kinh nghiệm cần thiết để thành công trong khóa học này.

 • Azure Fundamentals part 1: Describe core Azure concepts - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 2: Describe core Azure services - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 3: Describe core solutions and management tools on Azure - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 4: Describe general security and network security features - Learn | Microsoft Docs

 • Azure Fundamentals part 5: Describe identity, governance, privacy, and compliance features

 • Azure Fundamentals part 6: Describe Azure cost management and service level agreements

 • AZ-104: Prerequisites for Azure administrators - Learn | Microsoft Docs

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

Lịch khai giảng

Microsoft Azure Administrator
Thời gian: 4 ngày
Lịch dự kiến: 09,10,16,17/05
Địa điểm: Hà Nội/ TP.HCM
Học phí:

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top