CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
DP-420T00: Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

DP-420T00: Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

DP-420T00: Designing and Implementing Cloud-Native Applications Using Microsoft Azure Cosmos DB

Tổng quan

Thời lượng: 4.0 ngày

Khóa học này hướng dẫn các nhà phát triển cách tạo ứng dụng bằng SQL API và SDK cho Azure Cosmos DB. Học viên sẽ học cách viết các truy vấn hiệu quả, tạo chính sách lập chỉ mục, quản lý và cung cấp tài nguyên cũng như thực hiện các hoạt động phổ biến với SDK.

Mục tiêu khóa học

 • Tạo và định cấu hình tài khoản, cơ sở dữ liệu và vùng chứa Azure Cosmos DB SQL API
 • Sử dụng .NET SDK để quản lý tài nguyên và thực hiện các hoạt động
 • Thực hiện các truy vấn có độ phức tạp khác nhau
 • Thiết kế chiến lược phân vùng và mô hình hóa dữ liệu
 • Tối ưu hóa các truy vấn và chỉ mục dựa trên các đặc điểm của ứng dụng
 • Sử dụng Trình quản lý tài nguyên Azure để quản lý tài khoản và tài nguyên với các mẫu CLI hoặc JSON và Bicep

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Bắt đầu với Azure Cosmos DB SQL API

Các ứng dụng hiện đại phát triển mạnh dựa trên dữ liệu thời gian thực từ các nguồn khác nhau và được định hình ở các dạng khác nhau. Các ứng dụng này yêu cầu một cơ sở dữ liệu hiện đại có thể xử lý nhiều loại và tốc độ dữ liệu sẽ được đưa vào nó. Trong mô-đun này, chúng ta sẽ khám phá Azure Cosmos DB và cách API SQL có thể giải quyết một số vấn đề do các ứng dụng hiện đại trình bày.

Những bài học

 • Giới thiệu về Azure Cosmos DB SQL API
 • Dùng thử Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Tạo tài khoản Azure Cosmos DB SQL API

 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Đánh giá xem Azure Cosmos DB SQL API có phải là cơ sở dữ liệu phù hợp cho ứng dụng của bạn hay không
 • Mô tả cách các tính năng của Azure Cosmos DB SQL API thích hợp cho các ứng dụng hiện đại
 • Tạo tài khoản Azure Cosmos DB SQL API mới
 • Tạo cơ sở dữ liệu, vùng chứa và tài nguyên mặt hàng cho tài khoản Azure Cosmos DB SQL API

 

Mô-đun 2: Lập kế hoạch và triển khai Azure Cosmos DB SQL API

Tạo một tài khoản Azure Cosmos DB mới thường yêu cầu thực hiện nhiều lựa chọn cấu hình mà thoạt đầu có thể khiến bạn nản lòng. Mặc dù các giá trị mặc định phù hợp với nhiều tình huống, nhưng tốt nhất là bạn nên tự làm quen với các tùy chọn cấu hình để đảm bảo rằng tài khoản và tài nguyên của bạn được định cấu hình tối ưu cho giải pháp của bạn. Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách chuẩn bị và định cấu hình tài khoản Azure Cosmos DB và các tài nguyên cho một giải pháp mới.

Những bài học

 • Yêu cầu về tài nguyên lập kế hoạch
 • Định cấu hình vùng chứa và cơ sở dữ liệu API Azure Cosmos DB SQL
 • Di chuyển dữ liệu vào và ra khỏi Azure Cosmos DB SQL API
 • Lab: Bài tập: Định cấu hình thông lượng cho Azure Cosmos DB SQL API với cổng Azure
 • Lab: Bài tập: Di chuyển dữ liệu hiện có bằng Azure Data Factory

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Đánh giá các yêu cầu khác nhau của ứng dụng của bạn
 • Lập kế hoạch cho các yêu cầu về quy mô và tỷ lệ duy trì
 • Định cấu hình phân bổ thông lượng
 • Định cấu hình giá trị thời gian tồn tại
 • Di chuyển dữ liệu bằng các dịch vụ Azure
 • Di chuyển dữ liệu bằng Spark hoặc Kafka

 

Mô-đun 3: Kết nối với Azure Cosmos DB SQL API bằng SDK

Có nhiều SDK khác nhau có sẵn để kết nối với Azure Cosmos DB SQL API từ nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến bao gồm nhưng không giới hạn ở .NET (C #), Java, Python và JavaScript (Node.js). Trong mô-đun này, bạn sẽ thực hành với .NET SDK cho Azure Cosmos DB SQL API.

Những bài học

 • Sử dụng Azure Cosmos DB SQL API SDK
 • Định cấu hình SDK API SQL Azure Cosmos DB

Lab: Bài tập: Định cấu hình Azure Cosmos DB SQL API SDK để phát triển ngoại tuyến

Lab: Bài tập: Kết nối với Azure Cosmos DB SQL API bằng SDK

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tích hợp thư viện Microsoft.Azure.Cosmos SDK từ NuGet
 • Kết nối với tài khoản Azure Cosmos DB SQL API bằng SDK và .NET
 • Định cấu hình SDK để phát triển ngoại tuyến
 • Khắc phục các lỗi kết nối phổ biến
 • Triển khai song song trong SDK
 • Định cấu hình ghi nhật ký bằng SDK

 

Mô-đun 4: Truy cập và quản lý dữ liệu với Azure Cosmos DB SQL API SDKs

SQL API SDK cho Azure Cosmos DB được sử dụng để thực hiện các hoạt động điểm khác nhau, thực hiện các giao dịch và xử lý dữ liệu hàng loạt. Trong mô-đun này, bạn sẽ sử dụng SDK để thao tác tài liệu riêng lẻ hoặc theo nhóm.

Những bài học

 • Triển khai các hoạt động điểm API Azure Cosmos DB SQL
 • Thực hiện các hoạt động giao dịch trên nhiều tài liệu với Azure Cosmos DB SQL API
 • Xử lý dữ liệu hàng loạt trong Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Tạo và cập nhật tài liệu với Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Batch nhiều hoạt động điểm cùng với Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Di chuyển hàng loạt tài liệu với Azure Cosmos DB SQL API SDK

 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Thực hiện các hoạt động CRUD bằng SDK
 • Định cấu hình TTL cho một tài liệu cụ thể
 • Thực hiện kiểm soát đồng thời lạc quan cho một hoạt động
 • Tạo một lô giao dịch và xem xét kết quả
 • Tạo một hoạt động hàng loạt
 • Xem lại kết quả của một hoạt động hàng loạt
 • Thực hiện các phương pháp hay nhất về hoạt động hàng loạt

 

Mô-đun 5: Thực thi các truy vấn trong Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB SQL API hỗ trợ Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) dưới dạng ngôn ngữ truy vấn JSON. Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách tạo các truy vấn hiệu quả bằng ngôn ngữ truy vấn SQL.

Những bài học

 • Truy vấn API SQL Azure Cosmos DB
 • Tạo các truy vấn phức tạp với Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Phân trang kết quả truy vấn sản phẩm chéo bằng Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Thực hiện một truy vấn với Azure Cosmos DB SQL API SDK

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Tạo và thực thi một truy vấn SQL
 • Kết quả truy vấn dự án
 • Sử dụng các hàm tích hợp trong một truy vấn
 • Triển khai một truy vấn con được corelated
 • Tạo truy vấn sản phẩm chéo

 

Mô-đun 6: Xác định và triển khai chiến lược lập chỉ mục cho Azure Cosmos DB SQL API

Theo mặc định, Azure Cosmos DB tự động lập chỉ mục tất cả các đường dẫn của tài liệu được lưu trữ bằng SQL API. Điều này rất tốt cho việc phát triển các ứng dụng mới vì bạn có thể tạo các truy vấn phức tạp gần như ngay lập tức. Khi ứng dụng của bạn hoàn thiện, bạn có thể tùy chỉnh chính sách lập chỉ mục của mình để phù hợp hơn với nhu cầu của giải pháp của bạn. Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách tạo chính sách lập chỉ mục tùy chỉnh.

Những bài học

 • Xác định chỉ mục trong Azure Cosmos DB SQL API
 • Tùy chỉnh các chỉ mục trong Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Xem lại chính sách chỉ mục mặc định cho vùng chứa API Azure Cosmos DB SQL với cổng thông tin

Lab: Bài tập: Định cấu hình chính sách chỉ mục của vùng chứa Azure Cosmos DB SQL API với cổng thông tin

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xem và hiểu chính sách lập chỉ mục mặc định cho vùng chứa API SQL
 • Tùy chỉnh chính sách lập chỉ mục cho vùng chứa
 • Sử dụng chỉ mục tổng hợp trong chính sách lập chỉ mục

 

Mô-đun 7: Tích hợp Azure Cosmos DB SQL API với các dịch vụ Azure

Azure Cosmos DB có tích hợp chặt chẽ có sẵn với nhiều trình dịch vụ Azure khác như Azure Functions, Azure Cognitive Search, Azure Event Hubs, Azure Storage, Azure Data Factory và Azure Stream Analytics. Đi xa hơn nữa, bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu thay đổi để tích hợp Azure Cosmos DB với nhiều dịch vụ khác cả trong và ngoài Azure. Trong mô-đun này, chúng tôi sẽ tích hợp Azure Cosmos DB với cả Chức năng Azure và Tìm kiếm nhận thức Azure. Chúng tôi cũng sẽ khám phá nguồn cấp dữ liệu thay đổi bằng cách sử dụng SDK.

Những bài học

 • Sử dụng nguồn cấp dữ liệu thay đổi API Azure Cosmos DB SQL bằng SDK
 • Xử lý các sự kiện với Azure Functions và Azure Cosmos DB SQL API thay đổi nguồn cấp dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu API SQL Azure Cosmos DB với Tìm kiếm nhận thức Azure

Lab: Bài tập: Lưu trữ dữ liệu Azure Cosmos DB SQL API bằng cách sử dụng các hàm Azure

Lab: Bài tập: Xử lý các sự kiện nguồn cấp dữ liệu thay đổi bằng cách sử dụng Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Lưu trữ dữ liệu bằng Azure Functions và Azure Cosmos DB SQL API

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xử lý các sự kiện nguồn cấp dữ liệu thay đổi bằng SDK
 • Thực hiện các phương pháp hay nhất về thay đổi nguồn cấp dữ liệu
 • Tạo trình kích hoạt Azure Functions cho Azure Cosmos DB
 • Tạo đầu vào Azure Functions cho Azure Cosmos DB
 • Lập chỉ mục dữ liệu Azure Cosmos DB trong Tìm kiếm nhận thức Azure

 

Mô-đun 8: Triển khai chiến lược phân vùng và lập mô hình dữ liệu cho Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB có cả khả năng mở rộng theo chiều ngang và không tương quan. Để đạt được mức khả năng mở rộng này, người dùng cần hiểu các khái niệm, kỹ thuật và công nghệ dành riêng cho cơ sở dữ liệu NoSQL để mô hình hóa và phân vùng dữ liệu. Trong mô-đun này, bạn sẽ lập mô hình và phân vùng dữ liệu thích hợp cho cơ sở dữ liệu NoSQL, chẳng hạn như Azure Cosmos DB SQL API.

Những bài học

 • Lập mô hình và phân vùng dữ liệu của bạn trong Azure Cosmos DB
 • Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các mẫu mô hình nâng cao cho Azure Cosmos DB

Lab: Bài tập: Đo lường hiệu suất cho các thực thể khách hàng

Lab: Bài tập: Các mẫu mô hình nâng cao

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Xác định các mẫu truy cập ứng dụng cho một ứng dụng hiện có
 • Quyết định thời điểm nhúng hoặc tham chiếu dữ liệu
 • Sử dụng nguồn cấp dữ liệu thay đổi để quản lý tính toàn vẹn của tham chiếu
 • Kết hợp nhiều thực thể trong một vùng chứa
 • Chuẩn hóa dữ liệu tổng hợp trong một vùng chứa duy nhất

 

Mô-đun 9: Thiết kế và triển khai chiến lược nhân rộng cho Azure Cosmos DB SQL API

Các ứng dụng ngày nay được yêu cầu phải có độ phản hồi cao và luôn trực tuyến. Để đạt được độ trễ thấp và tính khả dụng cao, các phiên bản của các ứng dụng này cần được triển khai trong các trung tâm dữ liệu gần với người dùng của chúng. Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá cách sao chép dữ liệu và quản lý tính nhất quán trên toàn cầu bằng cách sử dụng Azure Cosmos DB SQL API.

Những bài học

 • Định cấu hình sao chép và quản lý chuyển đổi dự phòng trong Azure Cosmos DB
 • Sử dụng các mô hình nhất quán trong Azure Cosmos DB SQL API
 • Định cấu hình ghi nhiều vùng trong Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Định cấu hình các mô hình nhất quán trong cổng và Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Kết nối với các vùng khác nhau bằng Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Kết nối với tài khoản ghi nhiều vùng bằng Azure Cosmos DB SQL API SDK

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Phân phối dữ liệu trên các khu vực địa lý khác nhau
 • Xác định chính sách chuyển đổi dự phòng tự động
 • Thực hiện chuyển đổi dự phòng thủ công
 • Định cấu hình mô hình nhất quán mặc định
 • Thay đổi mô hình nhất quán mỗi phiên
 • Định cấu hình ghi nhiều vùng trong SDK
 • Tạo chính sách giải quyết xung đột tùy chỉnh

 

Mô-đun 10: Tối ưu hóa hiệu suất truy vấn trong Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB cung cấp một tập hợp các hoạt động cơ sở dữ liệu phong phú hoạt động trên các mục trong một vùng chứa. Chi phí liên quan đến mỗi hoạt động này khác nhau dựa trên CPU, IO và bộ nhớ cần thiết để hoàn thành hoạt động. Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá cách quản lý các chính sách lập chỉ mục và chỉnh sửa các truy vấn để giảm thiểu chi phí đơn vị yêu cầu trên mỗi truy vấn (RU).

Những bài học

 • Chọn chỉ mục trong Azure Cosmos DB SQL API
 • Tối ưu hóa các truy vấn trong Azure Cosmos DB SQL API
 • Triển khai bộ nhớ đệm tích hợp

Lab: Bài tập: Tối ưu hóa chính sách chỉ mục của vùng chứa Azure Cosmos DB SQL API cho các hoạt động phổ biến

Lab: Bài tập: Tối ưu hóa chính sách chỉ mục của vùng chứa Azure Cosmos DB SQL API cho một truy vấn cụ thể

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

Xem xét và so sánh các mẫu chỉ mục nhiều đọc và nhiều ghi

 • Cập nhật chính sách lập chỉ mục để tối ưu hóa hiệu suất lập chỉ mục
 • Đo lường chi phí của một truy vấn theo đơn vị yêu cầu (RU)
 • Đo lường chi phí của hoạt động điểm
 • Làm việc với mục và truy vấn bộ nhớ cache tích hợp
 • Định cấu hình tính ổn định của bộ nhớ cache tích hợp

 

Mô-đun 11: Các tác vụ quản trị và giám sát cho giải pháp API SQL Azure Cosmos DB

Khi bạn có các ứng dụng và quy trình kinh doanh quan trọng dựa vào các tài nguyên Azure, chẳng hạn như Azure Cosmos DB, bạn muốn giám sát các tài nguyên đó về tính khả dụng, hiệu suất và hoạt động của chúng. Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá cách theo dõi các sự kiện và hiệu suất của tài khoản Azure Cosmos DB. Bạn cũng sẽ học cách triển khai các biện pháp bảo mật phổ biến cùng với sao lưu và khôi phục trong Azure Cosmos DB.

Những bài học

 • Đo lường hiệu suất trong Azure Cosmos DB SQL API
 • Theo dõi phản hồi và sự kiện trong Azure Cosmos DB SQL API
 • Triển khai sao lưu và khôi phục cho Azure Cosmos DB SQL API
 • Triển khai bảo mật trong Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Khắc phục sự cố ứng dụng bằng Azure Cosmos DB SQL API SDK

Lab: Bài tập: Sử dụng Azure Monitor để phân tích tài khoản Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Khôi phục cơ sở dữ liệu hoặc vùng chứa từ điểm khôi phục

Lab: Bài tập: Lưu trữ khóa tài khoản Azure Cosmos DB SQL API trong Azure Key Vault

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Quan sát các sự kiện giới hạn tốc độ trong vùng chứa hoặc cơ sở dữ liệu
 • Truy vấn nhật ký tài nguyên bằng Azure Monitor
 • Xem xét và quan sát các lỗi tạm thời và giới hạn tốc độ
 • Định cấu hình cảnh báo
 • Định cấu hình sao lưu và phục hồi liên tục
 • Thực hiện khôi phục tại điểm trong thời gian
 • Sử dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC)
 • Truy cập tài nguyên tài khoản bằng Azure AD và Microsoft Identity Platform

 

Mô-đun 12: Quản lý giải pháp API Azure Cosmos DB SQL bằng các phương pháp DevOps

Sau khi tài khoản Azure Cosmos DB SQL API đã sẵn sàng trải qua vòng đời phát hành, không có gì lạ khi một nhóm vận hành cố gắng tự động hóa việc tạo tài nguyên Azure Cosmos DB trên đám mây. Tự động hóa giúp triển khai môi trường mới, khôi phục môi trường trước đây hoặc mở rộng quy mô dịch vụ dễ dàng hơn. Trong mô-đun này, bạn sẽ khám phá cách sử dụng Azure Resource Manager để quản lý tài khoản Azure Cosmos DB và các tài nguyên con của nó bằng cách sử dụng các mẫu JSON, mẫu Bicep hoặc Azure CLI.

Những bài học

 • Viết tập lệnh cho Azure Cosmos DB SQL API
 • Tạo mẫu tài nguyên cho Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Điều chỉnh thông lượng được cung cấp bằng tập lệnh Azure CLI

Lab: Bài tập: Tạo vùng chứa API Azure Cosmos DB SQL bằng cách sử dụng các mẫu Trình quản lý tài nguyên Azure

 • Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:
 • Xem các đối số, nhóm và nhóm con cho một lệnh CLI cụ thể
 • Tạo tài khoản, cơ sở dữ liệu và vùng chứa Azure Cosmos DB bằng CLI
 • Quản lý chính sách lập chỉ mục bằng CLI
 • Định cấu hình cơ sở dữ liệu hoặc thông lượng vùng chứa bằng CLI
 • Bắt đầu chuyển đổi dự phòng và quản lý các vùng chuyển đổi dự phòng bằng CLI
 • Xác định ba loại tài nguyên phổ biến nhất cho tài khoản Azure Cosmos DB SQL API
 • Tạo và triển khai mẫu Trình quản lý tài nguyên JSON Azure cho Azure Cosmos DB SQL API
 • Tạo và triển khai mẫu Trình quản lý tài nguyên Azure Bicep cho Azure Cosmos DB SQL API
 • Quản lý chính sách thông lượng và chỉ mục bằng cách sử dụng các mẫu JSON hoặc Bicep

 

Mô-đun 13: Tạo cấu trúc lập trình phía máy chủ trong Azure Cosmos DB SQL API

Azure Cosmos DB cung cấp JavaScript được tích hợp ngôn ngữ, thực thi giao dịch. Khi sử dụng API SQL trong Azure Cosmos DB, bạn có thể viết các thủ tục được lưu trữ, trình kích hoạt và các hàm do người dùng xác định (UDF) bằng ngôn ngữ JavaScript. Trong mô-đun này, bạn sẽ tạo logic JavaScript thực thi trực tiếp bên trong công cụ cơ sở dữ liệu.

Những bài học

 • Xây dựng các giao dịch nhiều mục với API SQL Azure Cosmos DB
 • Mở rộng chức năng truy vấn và giao dịch trong Azure Cosmos DB SQL API

Lab: Bài tập: Triển khai và sau đó sử dụng UDF bằng SDK

Lab: Bài tập: Tạo một thủ tục được lưu trữ với Azure Portal

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thủ tục lưu trữ tác giả
 • Khôi phục giao dịch thủ tục được lưu trữ
 • Tạo UDF
 • Tạo trình kích hoạt trước * và sau *

Đối tượng học viên

Các kỹ sư phần mềm được giao nhiệm vụ tạo ra các giải pháp gốc đám mây tận dụng Azure Cosmos DB SQL API và các SDK khác nhau của nó. Họ quen thuộc với C #, Python, Java hoặc JavaScript. Họ cũng có kinh nghiệm viết mã tương tác với nền tảng cơ sở dữ liệu SQL hoặc NoSQL.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham dự khóa học này, học viên phải:

Kiến thức về Microsoft Azure và khả năng điều hướng cổng Azure (tương đương AZ-900)

Trải nghiệm viết bằng ngôn ngữ hỗ trợ Azure ở trình độ trung cấp. (C #, JavaScript, Python hoặc Java)

Khả năng viết mã để kết nối và thực hiện các hoạt động trên sản phẩm cơ sở dữ liệu SQL hoặc NoSQL. (SQL Server, Oracle, MongoDB, Cassandra hoặc tương tự)

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top