CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-300T00-A: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

MB-300T00-A: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

MB-300T00-A: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

Giới thiệu chung

Thời lượng: 2 ngày

Bài kiểm tra này đánh giá khả năng của bạn để hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật sau: mô tả các ứng dụng tài chính và hoạt động, đồng thời mở rộng ứng dụng bằng cách sử dụng các công nghệ Microsoft Power Platform; cấu hình các tính năng quản trị và quy trình làm việc; quản lý dữ liệu Finance và Operation; xác nhận và hỗ trợ giải pháp.

Mục tiêu khóa học

Sử dụng các công cụ triển khai và chức năng chung

Mô tả các trường hợp sử dụng và khả năng của không gian làm việc

Sử dụng và cá nhân hóa không gian làm việc hoạt động

Mô tả quản lý trường hợp

Mô tả các tính năng của sổ địa chỉ toàn cầu và các trường hợp sử dụng của chúng

Xác định các loại yêu cầu và báo cáo có sẵn trong cài đặt mặc định

Mô tả các trường hợp sử dụng cho các tính năng quản lý tài liệu kinh doanh và báo cáo điện tử

Điều hướng và sử dụng hiệu quả tính năng lọc tìm kiếm và tạo các truy vấn tìm kiếm

Hiểu và sử dụng các mẫu bản ghi

Mô tả các trường hợp sử dụng cho các ứng dụng và dịch vụ Power Platform

Tích hợp Power BI với các ứng dụng Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.

Thực hiện bảo mật và tách biệt các nhiệm vụ

Thiết kế và tạo quy trình làm việc

Thiết lập và định cấu hình các pháp nhân và đơn vị điều hành

Tạo Batch Jobs

Tạo hệ thống phân cấp tổ chức và chỉ định mục đích

Định cấu hình các tùy chọn người dùng

Sử dụng Excel Workbook Designer

Sử dụng các luồng Power Automate từ Dynamics 365 Finance and Operations

Kế hoạch di chuyển dữ liệu

Quản lý dữ liệu và ứng dụng trong Finance và Operations

Thực hiện Lifecycle services (LCS) Tools

Thử nghiệm các giải pháp trong ứng dụng Dynamics 365 Finance and Operations

Nội dung khóa học

Module 1: Sử dụng chức năng phổ biến và các công cụ triển khai

Trong học phần này, bạn sẽ được giới thiệu về Dynamics 365 Finance and Operations bằng cách tìm hiểu Basic UI  và Navigation. Học viên cũng sẽ làm việc với các công cụ Power Platform hoạt động với các ứng dụng Finance và Operations

Các bài học

 • Giới thiệu

 • Giới thiệu về Dynamics 365 Tài chính và Hoạt động

 • Giao diện người dùng và Điều hướng cơ bản

 • Tính năng và chức năng của Dynamics 365 Finance & Operations

 • Các công cụ Power Platform hoạt động với các ứng dụng Tài chính và Hoạt động

 • Tóm tắt mô-đun

Lab: Làm việc với operational workspaces

Lab:  Perform Searches và Work with Filters

Lab: Tạo các truy vấn tìm kiếm và lưu để sử dụng trong tương lai

Lab: Làm việc với các mẫu bản ghi

Lab: Chuẩn bị, kích hoạt và sử dụng quản lý tài liệu kinh doanh

Lab: Làm việc với các Saved Views

Lab: Thiết lập chuỗi số

Lab:  Configuring Address Books

Lab: Làm việc với Operational Workspaces

Bạn đã học cách:

 • Sử dụng các công cụ triển khai và chức năng phổ biến.

 • Mô tả các trường hợp sử dụng và khả năng của không gian làm việc.

 • Sử dụng và cá nhân hóa không gian làm việc hoạt động.

 • Mô tả quản lý trường hợp.

 • Mô tả các tính năng của sổ địa chỉ toàn cầu và các trường hợp sử dụng của chúng.

 • Xác định các loại yêu cầu và báo cáo có sẵn trong cài đặt mặc định.

 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho các tính năng quản lý tài liệu kinh doanh và báo cáo điện tử.

 • Điều hướng và sử dụng hiệu quả tính năng lọc tìm kiếm và tạo các truy vấn tìm kiếm.

 • Hiểu và sử dụng các mẫu hồ sơ.

 • Các ứng dụng Finance và Operations có sẵn cho các quy trình kinh doanh khác nhau

 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho các ứng dụng và dịch vụ Power Platform.

 • Tích hợp Power BI với các ứng dụng Dynamics 365 Dynamics 365 Finance.

Module 2: Định cấu hình các tính năng quản trị và quy trình làm việc

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách triển khai Security in Finance and Operations Apps đồng thời triển khai các quy trình công việc và sự kiện kinh doanh. Học viên sẽ Quản lý Finance and Operations Apps và thực hiện báo cáo.

Những bài học

 • Giới thiệu

 • Triển khai ứng dụng Security in Finance and Operations 

 • Triển khai các quy trình làm việc và sự kiện kinh doanh của ứng dụng Dynamics 365 Finance and Operations

 • Lập kế hoạch và Thực hiện một tổ chức trong Dynamics 365 Finance and Operations

 • Ứng dụng Finance and Operations Apps

 • Thực hiện Reporting in Dynamics 365 Finance and Operations

 • Tóm tắt mô-đun

Lab: Tạo một công việc hàng loạt

Lab: Tạo hệ thống phân cấp tổ chức

Lab: Tạo một đơn vị vận hành

Lab: Định cấu hình pháp nhân mới

Lab: Tạo quy trình yêu cầu mua hàng

Lab: Chạy báo cáo bảo mật và phân tích kết quả đầu ra

Lab: Thiết lập sự phân biệt các nhiệm vụ

Lab: Tạo người dùng và chỉ định vai trò bảo mật

Bạn học được cách:

 • Thực hiện bảo mật và tách biệt các nhiệm vụ

 • Thiết kế và tạo quy trình làm việc

 • Thiết lập và định cấu hình các pháp nhân và đơn vị điều hành

 • Tạo công việc hàng loạt

 • Tạo hệ thống phân cấp tổ chức và chỉ định mục đích

 • Định cấu hình các tùy chọn người dùng

 • Sử dụng Trình thiết kế sổ làm việc Excel

 • Định cấu hình email (SMTP / Exchange)

 • Tạo và duy trì các mẫu email

 • Sử dụng các luồng Power Automate từ Dynamics 365 Finance and Operations

Module 3: Quản lý dữ liệu Dynamics 365 Finance and Operation 

Trong học phần này, bạn sẽ học cách Quản lý dữ liệu Tài chính và Hoạt động bằng cách lập kế hoạch cho Data Migrations và làm việc với các ứng dụng tích hợp với Finance and Operations apps.

Các bài học

 • Giới thiệu

 • Quản lý dữ liệu trong ứng dụng Dynamics 365 Finance and Operations

 • Kế hoạch di chuyển dữ liệu

 • Giới thiệu về các giải pháp AppSource và ISV

 • Tích hợp Dynamics 365 Tài chính và Hoạt động

 • Tóm tắt mô-đun

Lab: Làm việc với các mẫu trong Data management workspace

Lab: Xuất và nhập dữ liệu

Lab: Sao chép dữ liệu cấu hình giữa các pháp nhân

Lab: Sử dụng trình thiết kế Excel Workbook 

Trong học phần này, bạn sẽ học cách:

 • Mô tả các khái niệm quản lý Dữ liệu.

 • Các mẫu dữ liệu cấu hình.

 • Xác định các thực thể và phần tử dữ liệu có liên quan dựa trên các tình huống đã cho.

 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho và các loại thực thể dữ liệu.

 • Tạo mẫu bằng cách sử dụng Excel Workbook designer

 • Mô tả các trường hợp sử dụng cho tính năng ghi kép.

 • Thảo luận về cách chuẩn bị dữ liệu để nhập hoặc tạo tất cả dữ liệu khởi động cần thiết.

 • Nhập hoặc xuất dữ liệu bằng cách sử dụng khung quản lý dữ liệu.

 • Sao chép dữ liệu cấu hình giữa các công ty hoặc pháp nhân bằng cách sử dụng khung quản lý dữ liệu.

 • Tích hợp Dynamics 365 Finance and Operations

Module 4: Xác thực và hỗ trợ giải pháp

Trong học phần này, bạn sẽ học cách quản lý các ứng dụng và giải pháp thử nghiệm trong Dynamics 365 Finance and Operations và Implement Lifecycle services (LCS) Tools.

Các  bài học

 • Giới thiệu

 • Quản lý các ứng dụng trong Dynamics 365 Tài chính và Hoạt động

 • Triển khai các công cụ Dịch vụ Vòng đời (LCS)

 • Thử nghiệm các giải pháp trong ứng dụng Dynamics 365 Finance and Operations

 • Tóm tắt mô-đun

Trong mô-đun này, bạn đã học cách:

 • Xác định thời điểm xây dựng so với mua

 • Quy trình Go live process và Fast-Track Go-live

 • LCS Tools và Methodologies

 • Business Process Modeler in LCS

 • LCS Search và Service Requests

 • Công cụ chẩn đoán và giám sát môi trường

 • Tổng quan về Thư viện BPM

 • Các trường hợp kiểm tra bằng cách sử dụng Regression Suite Automation Tool (RSAT) và Azure DevOps.

 • Phân tích hiệu suất với trình phân tích cú pháp theo dõi

Đối tượng học viên

Các nhà tư vấn (chức năng và kỹ thuật) thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh và chuyển các yêu cầu đó thành các quy trình và giải pháp kinh doanh được thực hiện đầy đủ để thực hiện các thông lệ được khuyến nghị trong ngành. Chúng đóng vai trò là tài nguyên quan trọng trong việc triển khai và định cấu hình ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Các nhà tư vấn phải có khả năng triển khai các thành phần và tính năng cốt lõi của ứng dụng Dynamics 365 Finance và Operations. Họ cũng phải có nhận thức về cách các ứng dụng Dynamics 365 Finance và Operations tích hợp với các hệ thống và công cụ bên ngoài bao gồm Power Platform. Nhà tư vấn sử dụng Lifecycle Services (LCS), Azure DevOps, cũng như các công cụ và nền tảng khác của Microsoft để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình quản lý vòng đời ứng dụng (ALM). Các nhà tư vấn theo đuổi chương trình đào tạo liên tục bằng cách đọc ghi chú phát hành sản phẩm, xem lại lộ trình sản phẩm, tham gia các hội nghị hoặc tiếp tục học bằng cách sử dụng Microsoft Learn, Microsoft Docs, đào tạo do người hướng dẫn, blog và cộng đồng người dùng. Họ cũng nên theo học các chứng nhận và đánh giá dựa trên vai trò để đảm bảo kiến ​​thức của họ được công nhận.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham gia khóa học này, học viên phải có:

 

 • Kiến thức chung về Microsoft Windows

 • Khả năng sử dụng Dynamics 365 for Finance and Operations để xử lý và điều hướng cơ bản

 • Có kinh nghiệm trở thành nhà tư vấn kỹ thuật hoặc chức năng đã sử dụng Ứng dụng Dynamics Finance để thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh

 • Kiến thức chung về các tính năng và điều hướng cơ bản của thiết bị di động

 • Học sinh sẽ có thể tham gia một khóa học ảo, đồng bộ và truyền đạt phản hồi một cách tích cực, mang tính xây dựng

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Functional Consultant

Associate Microsoft Certified: Dynamics 365 Commerce Functional Consultant Associate

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top