CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions

Tổng quan

Thời lượng: 3.0 ngày

Khóa học này cung cấp cho Network Engineers cách thiết kế, triển khai và duy trì các giải pháp mạng Azure. Khóa học này bao gồm quy trình thiết kế, triển khai và quản lý cơ sở hạ tầng mạng Azure cốt lõi, kết nối Hybrid Networking, lưu lượng cân bằng tải, định tuyến mạng, truy cập riêng vào các dịch vụ Azure, giám sát và an ninh mạng. Tìm hiểu cách thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng mạng an toàn, đáng tin cậy trong Azure và cách thiết lập kết nối hỗn hợp, định tuyến, truy cập riêng vào các dịch vụ Azure và giám sát trong Azure

 

Mục tiêu khóa học

 • Thiết kế, triển khai và quản lý các kết nối mạng hỗn hợp
 • Thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng mạng Azure cốt lõi
 • Thiết kế và triển khai định tuyến và cân bằng tải trong Azure
 • Bảo mật và giám sát mạng
 • Thiết kế và triển khai quyền truy cập riêng tư vào Dịch vụ Azure

Nội dung khóa học

Mô-đun 1: Giới thiệu về Mạng ảo Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các tài nguyên cơ bản của Mạng Azure như mạng ảo, IP công cộng và riêng tư, DNS, mạng ảo ngang hàng, định tuyến và Azure Virtual NAT.

Những bài học

 • Khám phá mạng ảo Azure
 • Định cấu hình các dịch vụ IP công cộng
 • Thiết kế độ phân giải tên cho Mạng ảo của bạn
 • Kích hoạt kết nối Cross-VNet với tính năng ngang hàng
 • Triển khai định tuyến lưu lượng mạng ảo
 • Định cấu hình truy cập internet với Azure Virtual NAT

Lab: Bài tập: thiết kế và triển khai Mạng ảo trong Azure

Lab: Bài tập: định cấu hình cài đặt DNS trong Azure

Lab: Bài tập: kết nối hai Mạng ảo Azure bằng cách sử dụng mạng ảo toàn cầu ngang hàng

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Triển khai mạng ảo
 • Định cấu hình các dịch vụ IP công cộng
 • Định cấu hình các vùng DNS riêng và công cộng
 • Thiết kế và triển khai kết nối xuyên VNET
 • Triển khai định tuyến mạng ảo
 • Thiết kế và triển khai NAT mạng ảo Azure

 

Mô-đun 2: Thiết kế và triển khai mạng kết hợp

Trong học phần này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các giải pháp mạng kết hợp như kết nối VPN Site-to-Site, kết nối VPN Point-to-Site, Azure Virtual WAN và Virtual WAN hub.

Những bài học

 • Thiết kế và triển khai Azure VPN Gateway
 • Kết nối mạng với kết nối VPN Site-to-site
 • Kết nối thiết bị với mạng bằng kết nối VPN điểm-đến-trang
 • Kết nối tài nguyên từ xa bằng cách sử dụng Azure Virtual WAN
 • Tạo một thiết bị ảo mạng (NVA) trong một trung tâm ảo

Lab: Bài tập: tạo một mạng WAN ảo bằng cách sử dụng Azure Portal

Lab: Bài tập: tạo và cấu hình cổng mạng ảo

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thiết kế và triển khai kết nối VPN site-to-site
 • Thiết kế và triển khai kết nối VPN điểm-điểm
 • Thiết kế và triển khai Tài nguyên WAN Ảo Azure

 

Mô-đun 3: Thiết kế và triển khai Azure ExpressRoute

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các tùy chọn Azure ExpressRoute, ExpressRoute Global Reach, ExpressRoute FastPath và ExpressRoute Peering.

Những bài học

 • Khám phá Azure ExpressRoute
 • Thiết kế triển khai ExpressRoute
 • Định cấu hình ngang hàng để triển khai ExpressRoute
 • Kết nối mạch ExpressRoute với VNet
 • Kết nối các mạng phân tán theo địa lý với phạm vi tiếp cận toàn cầu của ExpressRoute
 • Cải thiện hiệu suất đường dẫn dữ liệu giữa các mạng với ExpressRoute FastPath
 • Khắc phục sự cố kết nối ExpressRoute

Lab: Bài tập: định cấu hình cổng ExpressRoute

Lab: Bài tập: cung cấp một mạch ExpressRoute

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thiết kế và triển khai Expressroute
 • Thiết kế và triển khai Expressroute Direct
 • Thiết kế và triển khai Expressroute FastPath

 

Mô-đun 4: cân bằng tải lưu lượng truy cập không phải HTTP (S) trong Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các giải pháp cân bằng tải cho lưu lượng truy cập không phải HTTP (S) trong Azure với Azure Load balancer và Traffic Manager.

Những bài học

 • Khám phá cân bằng tải
 • Thiết kế và triển khai bộ cân bằng tải Azure bằng cách sử dụng cổng Azure
 • Khám phá Trình quản lý lưu lượng Azure

Lab: Bài tập: tạo hồ sơ Người quản lý lưu lượng bằng cổng Azure

Lab: Bài tập: tạo và cấu hình bộ cân bằng tải Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thiết kế và triển khai Azure Laod Balancers
 • Thiết kế và triển khai Azure Traffic Manager

 

Mô-đun 5: Cân bằng tải lưu lượng HTTP (S) trong Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các giải pháp cân bằng tải cho lưu lượng HTTP (S) trong Azure với Azure Application gateway và Azure Front Door.

Những bài học

 • Thiết kế cổng ứng dụng Azure
 • Định cấu hình cổng ứng dụng Azure
 • Thiết kế và cấu hình cửa trước Azure

Lab: Bài tập: triển khai cổng ứng dụng Azure

Lab: Bài tập: tạo cánh cửa trước cho một ứng dụng web có tính khả dụng cao

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Thiết kế và triển khai Cổng ứng dụng Azure
 • Triển khai Azure Front Door

 

Mô-đun 6: Thiết kế và triển khai bảo mật mạng

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và sử dụng các giải pháp bảo mật mạng như Azure DDoS, Azure Firewall, Network Security Groups và Web Application Firewall.

Những bài học

 • Bảo mật các mạng ảo của bạn trong cổng Azure
 • Triển khai Azure DDoS Protection bằng cách sử dụng cổng Azure
 • Triển khai Nhóm bảo mật mạng bằng cách sử dụng cổng Azure
 • Thiết kế và triển khai Azure Firewall
 • Làm việc với Azure Firewall Manager
 • Triển khai tường lửa ứng dụng web trên Azure Front Door

Lab: Bài tập: triển khai và cấu hình Azure Firewall bằng cổng Azure

Lab: Bài tập: bảo mật trung tâm ảo của bạn bằng Azure Firewall Manager

Lab: Bài tập: định cấu hình Bảo vệ DDoS trên mạng ảo bằng cổng Azure

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình và giám sát kế hoạch bảo vệ Azure DDoS
 • Triển khai và quản lý Azure Firewall
 • Triển khai các nhóm bảo mật mạng
 • Triển khai tường lửa ứng dụng web (WAF) trên Azure Front Door

 

Mô-đun 7: Thiết kế và triển khai quyền truy cập riêng tư vào Dịch vụ Azure

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai quyền truy cập riêng tư vào Dịch vụ Azure với Liên kết riêng Azure và các điểm cuối của dịch vụ mạng ảo.

Những bài học

 • Giải thích các điểm cuối của dịch vụ mạng ảo
 • Xác định Dịch vụ liên kết riêng và điểm cuối riêng tư
 • Tích hợp Liên kết riêng với DNS
 • Tích hợp Dịch vụ ứng dụng của bạn với mạng ảo Azure

Lab: Bài tập: hạn chế quyền truy cập mạng vào tài nguyên PaaS với các điểm cuối của dịch vụ mạng ảo

Lab: Bài tập: tạo điểm cuối riêng của Azure bằng Azure PowerShell

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Giải thích các điểm cuối của dịch vụ mạng ảo
 • Thiết kế và định cấu hình các điểm cuối riêng tư
 • Xác định sự khác biệt giữa Dịch vụ liên kết riêng và các điểm cuối riêng tư
 • Tích hợp Liên kết riêng với DNS
 • Thiết kế và cấu hình quyền truy cập vào các điểm cuối dịch vụ
 • Tích hợp Dịch vụ ứng dụng của bạn với mạng ảo Azure

 

Mô-đun 8: Thiết kế và triển khai giám sát mạng

Trong mô-đun này, bạn sẽ học cách thiết kế và triển khai các giải pháp giám sát mạng như Azure Monitor và Network watcher.

Những bài học

 • Giám sát mạng của bạn với Azure Monitor
 • Giám sát mạng của bạn với Azure Network Watcher

Lab: Bài tập: Giám sát tài nguyên cân bằng tải bằng cách sử dụng Azure Monitor

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên sẽ có thể:

 • Định cấu hình cảnh báo tình trạng mạng và ghi nhật ký bằng cách sử dụng Azure Monitor
 • Tạo và cấu hình một phiên bản Giám sát kết nối
 • Định cấu hình và sử dụng Phân tích lưu lượng truy cập
 • Định cấu hình nhật ký luồng NSG
 • Bật và định cấu hình ghi nhật ký chẩn đoán
 • Định cấu hình Azure Network Watcher

Đối tượng khóa học

Khóa học này dành cho các Kỹ sư mạng muốn chuyên về các giải pháp mạng Azure. Một kỹ sư Mạng Azure thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng mạng Azure cốt lõi, kết nối mạng hỗn hợp, lưu lượng cân bằng tải, định tuyến mạng, truy cập riêng vào các dịch vụ Azure, giám sát và bảo mật mạng. Kỹ sư mạng azure sẽ quản lý các giải pháp mạng để có hiệu suất, khả năng phục hồi, quy mô và bảo mật tối ưu.

Kiến thức khuyến nghị

Các kỹ sư mạng Azure thành công bắt đầu vai trò này với kinh nghiệm về mạng doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng tại chỗ hoặc đám mây và an ninh mạng.

Hiểu biết về các công nghệ ảo hóa tại chỗ, bao gồm: máy ảo, mạng ảo và đĩa cứng ảo.

Hiểu biết về cấu hình mạng, bao gồm TCP / IP, Hệ thống tên miền (DNS), mạng riêng ảo (VPN), tường lửa và công nghệ mã hóa.

Hiểu biết về mạng được xác định bằng phần mềm.

Hiểu các phương pháp kết nối mạng kết hợp, chẳng hạn như VPN.

Hiểu biết về khả năng phục hồi và khắc phục thảm họa, bao gồm khả năng sẵn sàng cao và các hoạt động khôi phục.

Các khóa học tiên quyết (hoặc kiến ​​thức tương đương và kinh nghiệm thực hành):

Khóa đào tạo trực tuyến miễn phí này sẽ cung cấp cho bạn kinh nghiệm cần thiết để thành công trong khóa học này.

Nguyên tắc cơ bản về Azure phần 1: Mô tả các khái niệm cốt lõi của Azure - Tìm hiểu | Tài liệu Microsoft

Nguyên tắc cơ bản của Azure phần 2: Mô tả các dịch vụ cốt lõi của Azure - Tìm hiểu | Tài liệu Microsoft

Nguyên tắc cơ bản của Azure phần 3: Mô tả các giải pháp cốt lõi và công cụ quản lý trên Azure - Tìm hiểu | Tài liệu Microsoft

Nguyên tắc cơ bản của Azure phần 4: Mô tả các tính năng bảo mật chung và an ninh mạng - Tìm hiểu | Tài liệu Microsoft

AZ-104: Định cấu hình và quản lý mạng ảo cho quản trị viên Azure - Tìm hiểu | Tài liệu Microsoft

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top