CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

Tổng quan

Thời lượng: 2 ngày

Khóa học này bao gồm các khía cạnh tài chính của Dynamics 365: định cấu hình và sử dụng các thành phần tài chính thiết yếu, khoản phải trả, khoản phải thu, khoản thu, lập ngân sách, tài sản cố định và chức năng bổ sung.

Mục tiêu khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu và thực hiện các nhiệm vụ tài chính trong Dynamics 365 Finance

Nội dung khóa học

Module 1: Tổng quan về Dynamics 365 Finance

Học phần này sẽ thảo luận về các thành phần cốt lõi của Finance và xem xét các mô-đun liên quan.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Tổng quan về các tính năng và khả năng của Dynamics 365 Finance

Bài 2: Các thành phần cốt lõi của Dynamics 365 Finance

Bài 3: Tổng quan về các phân hệ quản lý tài chính trong Dynamics 365 Finance

Bài 4: Lợi ích của Dynamics 365 Finance

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Bạn đã biết được một số lợi ích của việc quản lý tài chính của Dynamics 365 Finance.

 

Module 2: Thiết lập và định cấu hình quản lý tài chính

Trong học phần này, chúng ta sẽ thảo luận về cách tạo một pháp nhân mới (công ty) và thiết lập và định cấu hình quản lý tài chính cho nó. Phân hệ này bao gồm sổ cái chung.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Tạo và định cấu hình pháp nhân mới

Bài 2: Xác định và cấu hình biểu đồ tài khoản

Bài 3: Định cấu hình sổ cái và tiền tệ

Bài 4: Triển khai và quản lý nhật ký

Bài 5: Thực hiện và quản lý tiền mặt và ngân hàng

Bài 6: Thực hiện hạch toán chi phí và quản lý chi phí

Bài 7: Thực hiện các quá trình tuần hoàn

Bài 8: Định cấu hình, thu và báo cáo thuế

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình pháp nhân mới

Lab: Bài tập 2: Tạo biểu đồ tài khoản và tài khoản chính

Lab: Bài tập 3: Tạo cấu trúc quy tắc nâng cao

Lab: Bài tập 4: Tạo lịch tài chính, các năm và các khoảng thời gian

Lab: Bài tập 5: Nhập tỷ giá hối đoái bằng cách sử dụng nhà cung cấp

Lab: Bài tập 6: Tạo và sử dụng mẫu Voucher

Lab: Bài tập 7: Định cấu hình và kiểm tra các lược đồ Tích lũy

Lab: Bài tập 8: Định cấu hình và kiểm tra các quy tắc phân bổ sổ cái

Lab: Bài tập 9: Thiết lập và sử dụng kế toán liên công ty

Lab: Bài tập 10: Tạo các loại giao dịch ngân hàng và nhóm giao dịch ngân hàng

Lab: Bài tập 11: Tạo nhóm ngân hàng và tài khoản ngân hàng

Lab: Bài tập 12: Gửi tiền và thực hiện đảo ngược thanh toán

Lab: Bài tập 13: Sử dụng không gian làm việc quản lý Ngân hàng

Lab: Bài tập 14: Tạo kế toán chi phí bằng cách sử dụng trình hướng dẫn

Lab: Bài tập 15: Thực hiện tổng kết cuối năm

Lab: Bài tập 16: Định cấu hình thuế bán hàng gián tiếp

Bạn sẽ có thể thiết lập và định cấu hình quản lý tài chính bằng cách chuẩn bị G / L và những thứ khác.

 

Module 3: Triển khai và quản lý cấu hình được chia sẻ cho A/P và A/R

Dynamics 365 Finance cung cấp chức năng mở rộng để thiết lập các tùy chọn thanh toán khác nhau được chia sẻ giữa các phân hệ tài khoản phải trả và phải thu.

Các bài học

Giới thiệu

Bài học 1: Định cấu hình Điều khoản thanh toán

Bài 2: Định cấu hình ngày thanh toán và lịch thanh toán

Bài 3: Định cấu hình chiết khấu tiền mặt

Bài 4: Định cấu hình lịch thanh toán

Bài 5: Định cấu hình phí thanh toán

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình Điều khoản thanh toán

Lab: Bài tập 2: Định cấu hình lịch thanh toán

Lab: Bài tập 3: Định cấu hình chiết khấu tiền mặt

Lab: Bài tập 4: Tạo lịch thanh toán

Lab: Bài tập 5: Định cấu hình phí thanh toán

Bạn sẽ có thể định cấu hình thanh toán và thông tin ngân hàng

 

Module 4: Thực hiện và quản lý các khoản phải trả

Chủ đề này giải thích thiết lập cơ bản của tài khoản phải trả và thiết lập nhà cung cấp để quản lý hiệu quả các nhà cung cấp và giao dịch với nhà cung cấp trong Dynamics 365 Finance.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Tạo và duy trì phương thức thanh toán Khoản phải trả

Bài học 2: Tạo và duy trì các nhóm nhà cung cấp và nhà cung cấp

Bài 3: Tạo và định cấu hình hồ sơ đăng bài của nhà cung cấp

Bài 4: Định cấu hình chính sách xác thực hóa đơn

Bài 5: Xử lý đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán

Bài 6: Kích hoạt và kiểm tra cổng cộng tác của nhà cung cấp cho nhà cung cấp

Bài 7: Định cấu hình các khoản phí phải trả

Bài 8: Định cấu hình và sử dụng Positive pay 

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình Phương thức Thanh toán

Lab: Bài tập 2: Tạo nhóm nhà cugn cấp và nhà cung cấp

Lab: Bài tập 3: Tạo và cấu hình hồ sơ đăng bài của nhà cung cấp

Lab: Bài tập 4: Ghi lại hóa đơn của nhà cung cấp và khớp với số lượng đã nhận

Lab: Bài tập 5: Sử dụng chính sách đối sánh hóa đơn của nhà cung cấp

Lab: Bài tập 6: Ghi hóa đơn bằng cách sử dụng sổ đăng ký hóa đơn, phê duyệt và nhật ký hóa đơn

Lab: Bài tập 7: Xử lý thanh toán của nhà cung cấp bằng cách sử dụng nhật ký thanh toán

Lab: Bài tập 8: Định cấu hình cộng tác với nhà cung cấp

Lab: Bài tập 9: Quản lý phí

Sau khóa học, bạn đã học được rằng 

Các tùy chọn thanh toán trong Dynamics 365 Finance rất linh hoạt để thiết lập và sử dụng lịch thanh toán, quản lý chiết khấu tiền mặt,  làm việc với các nhóm nhà cung cấp để sử dụng các tính năng như thanh toán trước

 

Module 5: Thực hiện và quản lý quản lý chi phí

Bạn có thể sử dụng quản lý chi phí của ứng dụng Dynamics 365 Finance and Operations để tạo quy trình làm việc tích hợp, nơi bạn có thể lưu trữ thông tin về phương thức thanh toán, nhập các giao dịch thẻ tín dụng và theo dõi số tiền mà nhân viên chi tiêu khi họ phát sinh chi phí cho doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể xác định chính sách chi phí và tự động hóa việc hoàn trả chi phí đi lại. Mục nhập báo cáo chi phí đã được thiết kế lại để đơn giản hóa trải nghiệm và giảm thời gian cần thiết để hoàn thành báo cáo chi phí. Bạn có thể bật chức năng này trong Quản lý tính năng. Bạn có thể thêm trang thiết lập mới để định cấu hình khả năng hiển thị của các trường chi phí và chỉ định dữ liệu nào là bắt buộc, tùy chọn hoặc không có sẵn khi nhập báo cáo chi phí. Khi chức năng này được bật, một không gian làm việc chi phí mới sẽ khả dụng. Không gian làm việc này thay thế không gian làm việc về chi phí trước đó và là trang đích để cải thiện trải nghiệm mục nhập. Chi phí đi lại và giải trí là một phần quan trọng trong chi phí có thể kiểm soát của công ty. Để giúp hạn chế những chi phí này, quản lý chi phí cung cấp một cơ chế để xác định và áp dụng các chính sách chi phí, ngoài việc gắn cờ và báo cáo về những người lạm dụng chính sách. Ngoài ra, việc tự động hóa việc nhập và hoàn trả chi phí đi lại và giải trí giúp giảm chi phí xử lý so với việc nhập thủ công. Quản lý chi phí có sự tích hợp chặt chẽ với các phân hệ khác như Tài khoản phải trả, Sổ cái, Mua sắm, tìm nguồn cung ứng và Quản lý dự án và kế toán.

Các bài học

Giới thiệu

Bài 1: Định cấu hình và sử dụng quản lý chi phí

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Tạo danh mục chi phí

Lab: Bài tập 2: Tạo chính sách chi phí

Lab: Bài tập 3: Tạo chính sách kiểm tra

 

Lab: Bài tập 4: Tạo và Gửi Báo cáo Chi phí

Bạn đã học được một số lợi ích và các tính năng tổng thể và chức năng của quản lý Chi phí.

 

Mô-đun 6: Thực hiện và quản lý các tài khoản phải thu, tín dụng và thu nợ

Bạn cần định cấu hình mô-đun Khoản phải thu để có thể thực hiện chức năng A / R. Sau đó, bạn có thể tạo hóa đơn cho khách hàng, gửi phiếu đóng gói, sử dụng hóa đơn văn bản miễn phí không liên quan đến đơn đặt hàng và nhận thanh toán bằng cách sử dụng một số hình thức thanh toán khác nhau như tiền mặt, séc, thẻ tín dụng và thanh toán điện tử từ khách hàng của bạn. Quản lý khách hàng tiềm năng và khách hàng đúng cách giúp doanh nghiệp đáp ứng một số yêu cầu của họ, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời, quản lý phù hợp tránh thất thoát bằng cách kiểm tra nhiều yếu tố như hạn mức tín dụng và chặn đơn hàng đang xử lý nếu vi phạm chính sách của công ty. Nhân viên bán hàng là chìa khóa cho doanh thu của công ty và hoa hồng của họ cần được quan tâm sau khi hoàn thành chu kỳ bán hàng.

Những bài học

Giới thiệu

Bài học 1: Định cấu hình phương thức thanh toán

Bài học 2: Tạo và duy trì nhóm Khách hàng và khách hàng

Bài 3: Tạo và cấu hình hồ sơ đăng bài của khách hàng

Bài 4: Xử lý đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán

Bài 5: Định cấu hình các khoản phí phải thu

Bài 6: Quản lý tín dụng và thu nợ

Bài 7: Định cấu hình ghi nhận doanh thu

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình Phương thức Thanh toán

Lab: Bài tập 2: Tạo nhóm khách hàng và khách hàng mới

Lab: Bài tập 3: Định cấu hình và duy trì khách hàng

Lab: Bài tập 4: Tạo và cấu hình hồ sơ đăng bài của khách hàng

Lab: Bài tập 5: Tạo và xử lý hóa đơn văn bản miễn phí

Lab: Bài tập 6: Xử lý hóa đơn và thanh toán hóa đơn

Lab: Bài tập 7: Thiết lập mã định phí cho các Khoản phải thu

Lab: Bài tập 8: Định cấu hình Tín dụng và bộ sưu tập

Lab: Bài tập 9: Thực hiện Viết tắt

Lab: Bài tập 10: Xử lý tín dụng và thu nợ

Định cấu hình phương thức thanh toán

Mô tả và cấu hình các định dạng thanh toán điện tử

Tạo và duy trì các nhóm Khách hàng và khách hàng

Tạo và định cấu hình hồ sơ đăng bài của khách hàng

Xử lý đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán

Định cấu hình các khoản phí phải thu

Quản lý tín dụng và bộ sưu tập

Định cấu hình ghi nhận doanh thu

 

Mô-đun 7: Định cấu hình và quản lý ngân sách

Mọi tổ chức, dù là tư nhân hay nhà nước, đều đặt ra các mục tiêu tài chính và hoạt động bằng cách tạo ra ngân sách. Khi ngân sách được thiết lập, ban quản lý sẽ giám sát các hoạt động trong khuôn khổ ngân sách.

Những bài học

Giới thiệu

Bài học 1: Định cấu hình và sử dụng ngân sách cơ bản

Bài học 2: Định cấu hình và sử dụng kiểm soát ngân sách

Bài 3: Tạo và cấu hình các mục đăng ký

Bài 4: Định cấu hình và sử dụng lập kế hoạch ngân sách

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Định cấu hình các thành phần lập ngân sách cơ bản

Lab: Bài tập 2: Định cấu hình các thành phần kiểm soát Ngân sách

Lab: Bài tập 3: Sử dụng các mục đăng ký Ngân sách

Lab: Bài tập 4: Định cấu hình lập kế hoạch Ngân sách, tạo và sử dụng quy trình lập kế hoạch

Định cấu hình và quản lý các quy trình Lập ngân sách

Định cấu hình các thành phần lập ngân sách bao gồm mô hình ngân sách, mã, điều khoản phân bổ, chu kỳ, quy tắc chuyển

Định cấu hình kiểm soát ngân sách bao gồm khoảng thời gian chu kỳ, thông số ngân sách, khả năng cung cấp quỹ ngân sách, các tùy chọn, các nhóm và quy tắc kiểm soát ngân sách cũng như các quyền vượt quá ngân sách

Thực hiện quy trình công việc ngân sách

Tạo và cấu hình các mục đăng ký

Thực hiện kiểm tra ngân sách trên các tài liệu và tạp chí

Tạo kế hoạch ngân sách bao gồm các kịch bản, giai đoạn, giai đoạn phân bổ, phân bổ giai đoạn, mẫu

Xác định quy trình lập kế hoạch ngân sách và lập kế hoạch ngân sách

 

Mô-đun 8: Định cấu hình và quản lý tài sản cố định

Cách thức xử lý tài sản cố định phải phù hợp với cả chuẩn mực kế toán quốc tế và pháp luật kế toán của từng quốc gia / khu vực. Các yêu cầu có thể bao gồm các quy tắc ghi lại các giao dịch mua lại và thanh lý, khấu hao, thời gian tồn tại và ghi tăng và ghi giảm tài sản cố định. Chức năng Tài sản cố định kết hợp nhiều tiêu chuẩn và quy tắc này.

Những bài học

Giới thiệu

Bài 1: Cấu hình các thành phần tài sản cố định

Bài 2: Quản lý tài sản cố định

Bài 3: Mua lại, khấu hao và thanh lý TSCĐ

Bài 4: Tích hợp tài sản cố định

Tóm tắt mô-đun

Kiểm tra kiến ​​thức

Lab: Bài tập 1: Cấu hình các bộ phận tài sản cố định

Lab: Bài tập 2: Thiết lập và tạo hồ sơ khấu hao

Lab: Bài tập 3: Mua Tài sản bằng Nhật ký Tài sản Cố định

Lab: Bài tập 4: Khấu hao và định đoạt tài sản

Thực hiện và quản lý tài sản cố định

Tạo tài sản cố định và nhóm tài sản cố định

Mô tả và cấu hình sổ tài sản cố định và khấu hao

Định cấu hình các thông số tài sản cố định

Mua lại và khấu hao tài sản cố định

Cho thuê tài sản cố định

Tiền tệ kép với tài sản cố định

Định danh tài sản cố định trong toàn tổ chức

Xử lý tài sản cố định

Tạo ngân sách tài sản cố định và chuyển ngân sách sang mô-đun lập ngân sách

Ước tính và thực hiện loại trừ một dự án thành tài sản cố định

Đối tượng học viên

Các nhà tư vấn (chức năng và kỹ thuật) thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh và chuyển các yêu cầu đó thành các quy trình và giải pháp kinh doanh được thực hiện đầy đủ để thực hiện các thông lệ được khuyến nghị trong ngành. Chúng đóng vai trò là tài nguyên quan trọng trong việc triển khai và định cấu hình ứng dụng để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh. Các nhà tư vấn phải có khả năng triển khai các thành phần và tính năng cốt lõi của ứng dụng Dynamics 365 Finance và Operations. Họ cũng phải có nhận thức về cách các ứng dụng Dynamics 365 Finance và Operations tích hợp với các hệ thống và công cụ bên ngoài bao gồm Power Platform. Nhà tư vấn sử dụng Lifecycle Services (LCS), Azure DevOps, cũng như các công cụ và nền tảng khác của Microsoft để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình quản lý vòng đời ứng dụng (ALM). Các nhà tư vấn theo đuổi chương trình đào tạo liên tục bằng cách đọc ghi chú phát hành sản phẩm, xem lại lộ trình sản phẩm, tham gia các hội nghị hoặc tiếp tục học bằng cách sử dụng Microsoft Learn, Microsoft Docs, đào tạo do người hướng dẫn, blog và cộng đồng người dùng. Họ cũng nên theo học các chứng nhận và đánh giá dựa trên vai trò để đảm bảo kiến ​​thức của họ được công nhận.

Kiến thức khuyến nghị

Trước khi tham gia khóa học này, học viên phải có:

  • Kiến thức chung về Microsoft Windows

  • Khả năng sử dụng Dynamics 365 for Finance and Operations để xử lý và điều hướng cơ bản

  • Có kinh nghiệm trở thành nhà tư vấn kỹ thuật hoặc chức năng đã sử dụng Ứng dụng Dynamics Finance để thu thập và phân tích các yêu cầu kinh doanh

  • Kiến thức chung về các tính năng và điều hướng cơ bản của thiết bị di động

  • Học sinh sẽ có thể tham gia một khóa học ảo, đồng bộ và truyền đạt phản hồi một cách tích cực, mang tính xây dựng

Chứng chỉ

Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing Functional Consultant

Associate Microsoft Certified: Dynamics 365 Commerce Functional Consultant Associate


 

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top