CÔNG TY TNHH TRAINOCATE VIỆT NAM
SC-100 - Microsoft Cybersecurity Architect

SC-100 - Microsoft Cybersecurity Architect

SC-100 - Microsoft Cybersecurity Architect

Overview

Thời lượng: 4,0 ngày
Đây là khóa học nâng cao, trình độ chuyên gia. Mặc dù không bắt buộc phải tham dự nhưng sinh viên được khuyến khích thi và đậu một chứng chỉ cấp liên kết khác về danh mục bảo mật, tuân thủ và nhận dạng (chẳng hạn như AZ-500, SC-200 hoặc SC-300) trước khi tham gia lớp học này. Khóa học này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn để thiết kế và đánh giá các chiến lược an ninh mạng trong các lĩnh vực sau: Zero Trust, Tuân thủ rủi ro quản trị (GRC), hoạt động bảo mật (SecOps), dữ liệu và ứng dụng. Học sinh cũng sẽ học cách thiết kế và xây dựng các giải pháp sử dụng nguyên tắc không tin cậy và chỉ định các yêu cầu bảo mật cho cơ sở hạ tầng đám mây trong các mô hình dịch vụ khác nhau (SaaS, PaaS, IaaS).

Mục tiêu

Phát triển các điểm tích hợp trong một kiến trúc
Phát triển các yêu cầu bảo mật dựa trên mục tiêu kinh doanh
Chuyển các yêu cầu bảo mật thành khả năng kỹ thuật
Thiết kế bảo mật cho chiến lược phục hồi
Thiết kế chiến lược bảo mật cho môi trường kết hợp và nhiều bên thuê
Thiết kế các chiến lược kỹ thuật và quản trị để lọc và phân đoạn lưu lượng truy cập
Thiết kế chiến lược bảo mật ghi nhật ký và kiểm tra.
Phát triển các hoạt động bảo mật cho môi trường kết hợp và nhiều đám mây.
Thiết kế chiến lược cho Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) cũng như Điều phối, tự động hóa và phản hồi bảo mật (SOAR).
Đánh giá quy trình làm việc bảo mật.
Xem xét các chiến lược bảo mật để quản lý sự cố.
Đánh giá các hoạt động bảo mật để tìm thông tin về mối đe dọa kỹ thuật.
Giám sát các nguồn để hiểu rõ hơn về các mối đe dọa và biện pháp giảm thiểu.
Đề xuất một cửa hàng nhận dạng để bảo mật.
Đề xuất các chiến lược xác thực và ủy quyền bảo mật an toàn.
Truy cập có điều kiện an toàn.
Thiết kế một chiến lược phân công vai trò và ủy quyền.
Xác định quản trị danh tính để đánh giá quyền truy cập và quản lý quyền.
Thiết kế một chiến lược bảo mật để có quyền truy cập đặc quyền vào cơ sở hạ tầng.
Thiết kế một chiến lược bảo mật để có quyền truy cập đặc quyền.
Giải thích các yêu cầu tuân thủ và khả năng kỹ thuật của chúng.
Đánh giá sự tuân thủ cơ sở hạ tầng bằng cách sử dụng Microsoft Defender for Cloud.
Giải thích điểm tuân thủ và đề xuất hành động để giải quyết vấn đề hoặc cải thiện bảo mật.
Thiết kế và xác thực việc triển khai Chính sách Azure.
Thiết kế cho các yêu cầu về nơi lưu trữ dữ liệu.
Chuyển các yêu cầu về quyền riêng tư thành các yêu cầu đối với các giải pháp bảo mật.
Đánh giá các tư thế bảo mật bằng cách sử dụng điểm chuẩn.
Đánh giá tình hình bảo mật bằng cách sử dụng Microsoft Defender for Cloud.
Đánh giá tình hình bảo mật bằng cách sử dụng Điểm an toàn.
Đánh giá vệ sinh bảo mật của Khối lượng công việc trên đám mây.
Thiết kế bảo mật cho Azure Landing Zone.
Giải thích thông tin về mối đe dọa kỹ thuật và đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
Đề xuất các khả năng hoặc biện pháp kiểm soát bảo mật để giảm thiểu rủi ro đã xác định.
Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược bảo mật giữa các nhóm.
Thiết lập chiến lược và quy trình để phát triển chủ động và liên tục chiến lược bảo mật.
Thiết kế chiến lược bảo mật ghi nhật ký và kiểm tra.
Phát triển các hoạt động bảo mật cho môi trường kết hợp và nhiều đám mây.
Thiết kế chiến lược cho Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) cũng như Điều phối, tự động hóa và phản hồi bảo mật (SOAR).
Đánh giá quy trình làm việc bảo mật.
Xem xét các chiến lược bảo mật để quản lý sự cố.
Đánh giá các hoạt động bảo mật để tìm thông tin về mối đe dọa kỹ thuật.
Giám sát các nguồn để hiểu rõ hơn về các mối đe dọa và biện pháp giảm thiểu.
Chỉ định đường cơ sở bảo mật cho các dịch vụ SaaS, PaaS và IaaS.
Chỉ định các yêu cầu bảo mật cho khối lượng công việc web, lưu trữ, dữ liệu và IoT.
Chỉ định các yêu cầu bảo mật cho vùng chứa và điều phối vùng chứa.
Chỉ định các ưu tiên để giảm thiểu các mối đe dọa đối với các ứng dụng.
Chỉ định một tiêu chuẩn bảo mật để triển khai một ứng dụng mới.
Chỉ định chiến lược bảo mật cho các ứng dụng và API.
Chỉ định mức độ ưu tiên để giảm thiểu các mối đe dọa đối với dữ liệu.
Thiết kế một chiến lược để xác định và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
Chỉ định tiêu chuẩn mã hóa cho dữ liệu ở trạng thái nghỉ và chuyển động.

Nội dung khoá học

1. Xây dựng chiến lược và kiến trúc bảo mật tổng thể

Tìm hiểu cách xây dựng kiến trúc và chiến lược bảo mật tổng thể với tư duy Zero Trust

2. Thiết kế chiến lược hoạt động an ninh

Tìm hiểu cách thiết kế chiến lược an ninh mạng cho các hoạt động bảo mật (SecOps).

3. Thiết kế chiến lược bảo mật danh tính

Tìm hiểu cách thiết kế chiến lược an ninh mạng để quản lý danh tính.

4. Đánh giá chiến lược tuân thủ quy định

Tìm hiểu cách đánh giá chiến lược an ninh mạng để tuân thủ quy định.

5. Đánh giá tình hình bảo mật và đề xuất các chiến lược kỹ thuật để quản lý rủi ro

Tìm hiểu cách đánh giá tình hình bảo mật của tổ chức và đề xuất các chiến lược kỹ thuật để quản lý rủi ro.

6. Hiểu các phương pháp hay nhất về kiến trúc và cách chúng thay đổi với Đám mây

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về kiến trúc an ninh mạng và mức độ chúng bị ảnh hưởng bởi điện toán đám mây.

7. Thiết kế chiến lược bảo mật điểm cuối máy chủ và máy khách

Tìm hiểu cách thiết kế chiến lược an ninh mạng để bảo mật các điểm cuối của máy chủ và máy khách.

8. Thiết kế chiến lược bảo mật các dịch vụ PaaS, IaaS và SaaS

Tìm hiểu cách thiết kế chiến lược an ninh mạng để bảo mật các dịch vụ đám mây trong các mô hình dịch vụ SaaS, PaaS và IaaS.

9. Chỉ định yêu cầu bảo mật cho ứng dụng

Tìm hiểu cách chỉ định các yêu cầu về an ninh mạng cho ứng dụng.

10. Thiết kế chiến lược bảo mật dữ liệu

Tìm hiểu cách thiết kế chiến lược an ninh mạng để bảo mật dữ liệu.

11. Đề xuất các biện pháp bảo mật tốt nhất bằng cách sử dụng Microsoft Cybersecurity Reference Architectures (MCRA) và Microsoft Cloud Security Benchmarks

Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Microsoft Cybersecurity Reference Architectures và Microsoft Cloud Security Benchmarks để giúp tổ chức áp dụng các nguyên tắc Zero Trust và bảo mật cơ sở hạ tầng của họ.

12. Đề xuất một phương pháp bảo mật bằng cách sử dụng Cloud Adoption Framework (CAF)

Bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Cloud Adoption Framework (CAF) để đề xuất các biện pháp bảo mật tốt nhất giúp tổ chức chuyển sang đám mây đồng thời cải thiện tình hình bảo mật tổng thể.

13. Đề xuất chiến lược ransomware bằng cách sử dụng Microsoft Security Best Practices

Bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện ba giai đoạn quan trọng của việc bảo vệ phần mềm tống tiền: tạo kế hoạch khôi phục, giới hạn phạm vi thiệt hại, gây khó khăn cho việc xâm nhập.

Đối tượng học viên

Khóa học này dành cho các kỹ sư bảo mật đám mây có kinh nghiệm, những người đã có chứng chỉ trước đó về danh mục bảo mật, tuân thủ và danh tính. Cụ thể, sinh viên phải có kinh nghiệm và kiến thức nâng cao trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật bảo mật, bao gồm nhận dạng và quyền truy cập, bảo vệ nền tảng, hoạt động bảo mật, bảo mật dữ liệu và bảo mật ứng dụng. Họ cũng phải có kinh nghiệm triển khai kết hợp và đám mây. Thay vào đó, những sinh viên mới bắt đầu nên tham gia khóa học SC-900: Nguyên tắc cơ bản về bảo mật, tuân thủ và nhận dạng của Microsoft.

Điều kiện đầu vào

Trước khi tham gia khóa học này, học viên phải có:

  • Kinh nghiệm và kiến thức nâng cao về danh tính và quyền truy cập, bảo vệ nền tảng, hoạt động bảo mật, bảo mật dữ liệu và bảo mật ứng dụng.
  • Có kinh nghiệm triển khai kết hợp và đám mây.

 

Certification

Chứng nhận các kỹ năng:

Thiết kế chiến lược và kiến trúc Zero Trust (30-35%)
Đánh giá các chiến lược kỹ thuật Tuân thủ rủi ro quản trị (GRC) và chiến lược hoạt động bảo mật (10-15%)
Thiết kế bảo mật cho cơ sở hạ tầng (10-15%)
Thiết kế chiến lược cho dữ liệu và ứng dụng (15-20%)
Đề xuất các phương pháp hay nhất và ưu tiên về bảo mật (20-25%)

Lịch khai giảng

Form đăng ký

Bằng cách nhấn nút "ĐĂNG KÝ", tôi hoàn toàn đồng ý với Chính sách bảo mật

Các khóa đào tạo Microsoft khác

MS-500 - Microsoft 365 Security Administration

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách đảm bảo quyền truy cập của người dùng vào các tài nguyên của tổ chức bạn. Các nội dung bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu người dùng, xác thực đa yếu tố, cách bật Azure Identity Protection, cách thiết lập và sử dụng Azure AD Connect, đồng thời giới thiệu cho bạn quyền truy cập có điều kiện trong Microsoft 365. Bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ giúp bảo vệ Môi trường 365. Cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu về các mối đe dọa và các giải pháp bảo mật của Microsoft để giảm thiểu các mối đe dọa. Bạn sẽ tìm hiểu về Secure Score, Exchange Online protection, Azure Advanced Threat Protection, Windows Defender Advanced Threat Protection và quản lý mối đe dọa. Trong khóa học, bạn sẽ tìm hiểu về các công nghệ bảo vệ thông tin giúp bảo vệ môi trường Microsoft 365 của bạn. Khóa học thảo luận về quyền quản lý nội dung thông tin, mã hóa tin nhắn, nhãn, chính sách và quy tắc hỗ trợ ngăn ngừa mất dữ liệu và bảo vệ thông tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu về lưu trữ trong Microsoft 365 cũng như quản trị dữ liệu, cách thực hiện tìm kiếm và điều tra nội dung. Khóa học này bao gồm các chính sách và thẻ lưu giữ dữ liệu, quản lý hồ sơ tại chỗ cho SharePoint, lưu giữ email và cách thực hiện tìm kiếm nội dung hỗ trợ điều tra eDiscovery.
4.0 ngày

40502G: Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization

Overview Duration: 1.0 day In this workshop, you will deploy a web app using Machine Learning (ML) to predict travel delays given flight delay data and weather conditions. Plan a bulk data import operation, followed by preparation, such as cleaning and manipulating the data for testing, and training your Machine Learning model. Objectives At the end of this workshop, you will be better able to build a complete machine learning model in Azure Databricks for predicting if an upcoming flight will experience delays. In addition, you will learn to store the trained model in Azure Machine Learning Model Management, then deploy to Docker containers for scalable on-demand predictions, use Azure Data Factory (ADF) for data movement and operationalizing ML scoring, summarize data with Azure Databricks and Spark SQL, and visualize batch predictions on a map using Power BI. Content Module 1: Whiteboard Design Session - Big data analytics and visualization Lessons Review the customer case study Design a proof of concept solution Present the solution Module 2: Hands-on Lab - Big data analytics and visualization Lessons Retrieve lab environment information and create Databricks cluster Load Sample Data and Databricks Notebooks Setup Azure Data Factory Develop a data factory pipeline for data movement Operationalize ML scoring with Azure Databricks and Data Factory Summarize data using Azure Databricks Visualizing in Power BI Desktop Deploy intelligent web app (Optional) Audience This workshop is intended for Cloud Architects and IT professionals who have architectural expertise of infrastructure and solutions design in cloud technologies and want to learn more about Azure and Azure services as described in the ‘About this Course’ and ‘At Course Completion’ areas. Those attending this workshop should also be experienced in other non-Microsoft cloud technologies, meet the course prerequisites, and want to cross-train on Azure. Prerequisites N/A Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

DP-060T00-A: Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

Overview Duration: 1.0 day This course will teach the students what is Cosmos DB and how you can migrate MongoDB and Cassandra workloads to Cosmos DB. Objectives At the end of this course, the students will have learned: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB Migrate Mongo DB Workloads to Cosmos DB Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Content Module 1: Building Globally Distributed Applications with Cosmos DB This module describes the benefits and architecture of Cosmos DB. Lessons Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Lab : Creating a Cosmos DB Database Create Cosmos DB Account Configure RUs At the end of this module, the students will be able to describe: Cosmos DB overview Cosmos DB APIs Provisioning Throughput Partitioning/Sharding Best Practices Module 2: Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Migrate MongoDB Workloads to Cosmos DB Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating MongoDB Workloads to Cosmos DB Create a Migration Project Define Source and Target Perform Migration Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Module 3: Migrate Cassandra DB Workloads to Cosmos DB This module describes the benefits and process of migrating Cassandra DB workloads to Cosmos DB. Lessons Understand Migration Benefits Migration Planning Data Migration Application Migration Post-migration considerations Lab : Migrating Cassandra DB Workloads to Cosmos DB Export the Schema Move Data Using CQLSH COPY Move Data Using Spark Verify Migration At the end of this module, the students will be able to: Understand Migration Benefits Perform Migration Planning Perform Data Migration Perform Application Migration Undertake Post-migration considerations Audience The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MongoDB or Cassandra DB workloads to Azure using Cosmos DB. Prerequisites Successful students start this role with a fundamental knowledge of cloud computing concepts and professional experience in configuring NoSQL applications. Specifically: The fundamental concepts of partitioning, replication, and resource governance for building and configuring scalable NoSQL applications that are agnostic of Cosmos DB API. Experience with Azure, such as deploying and managing resources To gain these skills, take the following free online training before attending the course: Azure Data Fundamentals Core cloud services – Azure compute options Case studies: NoSQL databases and cloud object storage Certification This course is not associated with any Certification.
1.0 ngày

EXI: Excel 2019 Intermediate

Whether you need to crunch numbers for sales, inventory, information technology, human resources, or other organizational purposes and departments, the ability to get the right information to the right people at the right time can create a powerful competitive advantage. After all, the world runs on data more than ever before and that's a trend not likely to change, or even slow down, any time soon. But with so much data available and being created on a nearly constant basis, the ability to make sense of that data becomes more critical and challenging with every passing day. You already know how to get Microsoft® Office Excel® to perform simple calculations and how to modify your workbooks and worksheets to make them easier to read, interpret, and present to others. But, Excel is capable of doing so much more. To gain a truly competitive edge, you need to be able to extract actionable organizational intelligence from your raw data. In other words, when you have questions about your data, you need to know how to get Excel to provide the answers for you. And that's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 course and will help start you down the road to creating advanced workbooks and worksheets that can help deepen your understanding of organizational intelligence. The ability to analyze massive amounts of data, extract actionable information from it, and present that information to decision makers is at the foundation of a successful organization that is able to compete at a high level. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

EXA: Excel 2019 Advanced

Clearly, you use Excel a lot in your role. Otherwise, you wouldn't be taking this course. By now, you're already familiar with Microsoft® Office Excel® 2019, its functions and formulas, a lot of its features and functionality, and its powerful data analysis tools. You are likely called upon to analyze and report on data frequently, work in collaboration with others to deliver actionable organizational intelligence, and keep and maintain workbooks for all manner of purposes. At this level of use and collaboration, you have also likely encountered your fair share of issues and challenges. You're too busy, though, to waste time scouring over workbooks to resolve issues or to perform repetitive, monotonous tasks. You need to know how to get Excel to do more for you so you can focus on what's really important: staying ahead of the competition. That's exactly what this course aims to help you do. This course builds upon the foundational and intermediate knowledge presented in the Microsoft® Office Excel® 2019: Part 1 and Microsoft® Office Excel® 2019: Part 2 courses to help you get the most of your Excel experience. The ability to collaborate with colleagues, automate complex or repetitive tasks, and use conditional logic to construct and apply elaborate formulas and functions will put the full power of Excel right at your fingertips. The more you learn about how to get Excel to do the hard work for you, the more you'll be able to focus on getting the answers you need from the vast amounts of data your organization generates. This course covers Microsoft Office Specialist Program exam objectives to help you prepare for the Excel Associate (Office 365 and Office 2019): Exam MO-200 and Excel Expert (Office 365 and Office 2019): Exam MO-201 certifications.
1.0 ngày

Bản quyền thuộc về Trainocate Việt Nam

back to top